Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Indsats mod forfaldne bygninger

Hvert år afsætter Rebild Kommune midler til nedrivning af forfaldne bygninger.

Hvis vi vurderer, at en bygning er egnet til at blive revet ned, kan vi tilbyde at dække udgifterne til nedrivningsarbejdet med 100 %.

Der kan fra samme pulje i mindre omfang gives midler til 25 % af udgifterne ved facaderenovering, vinduesudskiftning og anden energirenovering på forsamlingshuse eller bevaringsværdige bygninger med synlig beliggenhed. 

De kriterier, vurderingen sker ud fra, er politisk vedtaget, seneste i juni 2020 og er oplistet nedenfor i vilkårlig rækkefølge:

  • Bygningernes almene tilstand skal være ringe
  • Synlige bygninger, der skæmmer omgivelserne og er synlige fra offentlig vej og jernbane, frem for skjulte
  • Boliger med sundhedsrisiko ved beboelse forud for sunde boliger
  • Ubeboede boliger frem for beboede boliger
  • Bygninger i landzone frem for bygninger i byzone
  • Ringe beliggenhed, frem for ejendomme med muligheder for profitabelt nybyggeri
  • Kommunalt erhvervede ejendomme forud for privatejede
  • Primært boliger - sekundært udhuse/staldbygninger/driftsbygninger

Huse opført efter 1960 eller beliggende i byer med mere end 4.000 indbyggere (Støvring), er ikke omfattet af byfornyelseslovens muligheder for støtte. Desuden er der i lovgivningen krav om, at en eventuel værdistigning på en grund, der måtte opstå som følge af en støttet nedrivning, skal fratrækkes støttebeløbet.

Monsido - statistik

Cookieinformation