Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Bål og afbrænding

Hvem må foretage afbrænding og hvad må brændes

Private:

Private borgere må ikke brænde haveaffald af – hverken i by- eller landzonen. Den eneste undtagelse er i forbindelse med Skt. Hans, hvor du må afbrænde tørt grenaffald samt tørt, rent og ubehandlet træ.  

Derudover må du brænde rent, tørt ubehandlet træ af på et mindre bålsted/bålfad i din have. Husk at vise hensyn til dine naboer.

Bemærk: Træ, der er behandlet med lak, lim, imprægnering o.l. betragtes som affald og må ikke afbrændes. 

Erhverv:

Erhvervsregistrerede landbrug, skovbrug, naturplejere og gartnerier beliggende i landzonen må afbrænde følgende:

 • Læhegn, haveaffald, parkaffald, affald fra gartnerier og naturplejeaktiviteter
 • Halm, der har været anvendt til overdækning og lignende, samt mindre spild af halm i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer.

Dette må afbrændes hele året under gældende sikkerhedsforanstaltninger, bortset ved afbrændingsforbud.

Du skal søge kommunen om tilladelse, hvis du ønsker at afbrænde:

 • Siv og rør, der står på roden i søer, åer, moser, rørskove og enge eller
 • lyng, der står på roden 
 • hede- og mosetørv samt hede- og mosejord

Regler for afbrænding

Der skal udvises forsigtighed ved enhver form for afbrænding. Afbrændingen skal altid foregå på en sådan måde, at brandfare forebygges, og at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

Afbrænding skal ske kontrolleret og under passende opsyn, indtil ild og gløder er slukket på en måde, så der ikke er fare for, at ilden blusser op igen og breder sig ukontrolleret.

Afbrænding må ikke ved røg eller anden måde give anledning til væsentlige ulemper for omgivelserne.

Afbrænding må ikke foretages i hård vind eller derover. Hvis vinden tager til under afbrændingen eller ændre retning, så der kan opstå fare for at ilden breder sig eller er til gene for omgivelserne ved røg, gløder eller aske, skal slukning straks påbegyndes. 

Husk! Der er ALTID dit ansvar, hvis ilden løber fra dig.

I forbindelse med afbrænding SKAL du:

 • sikre, at forsigtighedsbestemmelserne overholdes og evt. etablere brandbælter
 • have slukningsredskaber tilgængelig inden afbrændingen påbegyndes - fx. haveslange, branddasker, skovle m.v.
 • påbegynde afbrændingen i den ende, der vender imod vindens retning
 • sikre, at røgen ikke er til gene for dine omgivelser - herunder naboer, vej- og lufttrafik
 • holde afbrændingen under konstant opsyn og
 • sikre, at ild og gløder er slukket inden du forlader afbrændingsstedet.

I forbindelse med afbrænding må du IKKE:

 • afbrænde før solopgang og senere end 1 time efter solnedgang
 • afbrænde i blæsevejr - hvis det blæser op eller vinden ændre retning, skal du straks afbryde afbrændingen
 • udsætte luftledninger og ledningsmaster for væsentlig varmepåvirkning
 • afbrænde lyng, siv, rør der står på roden uden tilladelse.

Hvis ilden løber fra dig

Alarmer straks 1-1-2 og meddel:

 • hvor og hvad der brænder
 • om der er tilskadekomne
 • dit navn og det telefonnummer du ringer fra

Du kan læse mere om bål og afbrænding på Beredskabets hjemmeside.

 

Lovgrundlag:

Afbrændingsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen nr. 1339 af 10. december 2014

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm mv. Bekendtgørelse nr. 1459 af 7. december 2015

Affaldsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021

Rebild kommunes regulativer for erhvervs- og husholdningsaffald 

Monsido - statistik

Cookieinformation