Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Sådan fører vi miljøtilsyn

I Rebild Kommune fører vi tilsyn med miljøforholdene på en lang række landbrugsejendomme.

Miljøtilsyn

Vi gennemfører årligt 160-180 miljøtilsyn på landbrug fordelt på basistilsyn, prioriterede tilsyn, kampagnetilsyn, klagetilsyn og tilsyn i forbindelse med miljøuheld og forureninger. 

Miljøtilsynene gennemføres i samarbejde med landmanden og her kontrollerer vi om bestemmelserne i lovgivning og godkendelser bliver efterlevet og på den måde sikrer vi at miljøet beskyttes. Det er dog den enkelte landmand, der har ansvaret for, at bestemmelserne bliver overholdt.

Alle landbrugsejendomme med et dyrehold der betegnes som erhvervsmæssigt får regelmæssigt tilsyn enten hvert 3. eller 6. år. Landbrugets størrelse og potentielle påvirkning af miljøet og omgivelserne afgør, hvor ofte vi fører miljøtilsyn på det enkelte landbrug.

Ved et miljøtilsyn kigges der enten på landbrugets samlede miljøforhold eller blot udvalgte miljøforhold alt afhængig af hvilken type miljøtilsyn der er tale om. Nogle af de miljøforhold der føres tilsyn med er: dyreholdets størrelse og sammensætning, overholdelse af vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelser og tilladelser, indretning og drift af stalde, bygninger, pladser m.v., opbevaring og håndtering af husdyrgødning og ensilage, og mange andre miljøforhold der har betydning for beskyttelsen af miljøet.

Som oftest varsles miljøtilsynet senest 14 dage i forvejen så landmanden har mulighed for at forberede sig på tilsynet ved bl.a. at finde logbøger, driftsjournaler og andet dokumentation frem, som skal gennemgås ved miljøtilsynet. Nogle miljøtilsyn foretages uden forudgående varsling, hvis vi mener det er nødvendigt for at få et øjebliksbillede af driften af ejendommen.

Efter hvert miljøtilsyn laves der et tilsynsbrev og en tilsynsrapport. Tilsynsrapporten, som er en kort opsummering af miljøtilsynet, offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside: 

Digital MiljøAdministration

Miljøtilsynene er som hovedregel omfattet af brugerbetaling, som betales af landmanden selv.

Tilsynskampagne

Rebild Kommune gennemfører hvert år to tilsynskampagner, hvoraf den ene er rettet mod landbrug. Ved tilsynskampagnen fokuserer vi på et afgrænset og målrettet miljøtema, som vi mener er aktuelt enten at føre tilsyn med eller oplyse om.
Som et eksempel kan nævnes at vi i 2019 havde fokus på, at der findes opdaterede og tilgængelige beredskabsplaner på en række af de større landbrug i kommunen. Beredskabsplanen er et redskab som landmanden kan bruge til at handle hurtigt og effektivt ved et miljøuheld så det begrænses mest muligt.
 

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde de tilsynsrapporter der udarbejdes efter hvert miljøtilsyn

Digital MiljøAdministration

Monsido - statistik

Cookieinformation