Ledige stillinger

Søg job i Rebild Kommune - foto: www.colourbox.com
Vi søger altid ny kvalificerede medarbejdere – se hvilke ledige stillinger vi har for tiden. Tilmeld dig vores jobagent hvis der ikke lige var noget af interesse i dag – så sender vi en mail når der er nye opslag. Ønsker du at blive elev, kan du også læse mere om det.
Jobagent

Du kan søge en af stillingerne nedenfor – eller tilmelde dig vores jobagent. Hvis du allerede er oprettet, kan du gå ind og ændre eller slette dine ønsker

Vil du være SSH- eller SSA-elev?

Ønsker du et job hvor omsorg for andre mennesker spiller en central rolle? Og hvor du virkelig kan gøre en forskel? Så skulle du overveje en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Læs om mulighederne for en elevplads hos Rebild Kommune.

Vil du være administrativ elev?

Hvis du vil uddanne som assistent med speciale i offentlig administration, skulle du overveje en elevplads hos Rebild Kommune.

Praktik og uopfordrede ansøgninger

Vil du søge om en praktikplads, et vikariat, job med løntilskud eller sende en anden form for uopfordret ansøgning?

Læs mere om praktik og uopfordrede ansøgninger.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med ansættelse

Rebild Kommune har som dataansvarlig pligt til at oplyse jobansøgere og ansatte om kommunens behandling af de personoplysninger, som kan forekomme i forbindelse med ansøgning hos og ansættelse i Rebild Kommune. 

Rebild Kommune kan som arbejdsgiver indsamle og behandle følgende oplysninger:

 • Navn, privatadresse og eventuelt privat telefonnummer og mailadresse
 • Cpr-nummer, med henblik på entydig identifikation
 • Dato for ansættelse, arbejdssted og stillingsbetegnelse
 • Arbejdsmail, arbejdstelefonnummer, arbejdsopgaver med videre
 • Ansøgning med bilag
 • Dokumentation for tidligere ansættelse, herunder anciennitetskort
 • Uddannelsesbevis samt kursusbeviser
 • Referencer
 • Straffeattest og børneattest
 • Test i forbindelse med rekruttering 
 • Ansættelsesbrev med eventuelle tillæg
 • Kopi af kørekort
 • Portrætbillede til intranet/hjemmeside
 • Arbejdstid, herunder vagt- og tjenestetider
 • Løn- og pensionsforhold
 • Lån af diverse effekter (eksempelvis mobiltelefon, tablet, nøgler/nøglebrik, arbejdstøj med videre)
 • Bankoplysninger
 • Skatteoplysninger
 • Feriekort 
 • Medlemslån 
 • Fradrag i lønnen (eksempelvis kaffeordning, gavekasse med videre)
 • Fakturaer 
 • Nummerplade (ved indberetning af tjenestekørsel)
 • IP-adresse
 • Tillidshverv 
 • Ferie, sygefravær, orlov samt andet fravær
 • Oplysninger om tabt arbejdsfortjeneste
 • Lægelige oplysninger
 • Oversigt over sygdomsforløb
 • Referater fra sygefraværssamtaler, samtaler vedrørende tjenstlige forhold samt andre samtaler
 • Klager 
 • Notater med ansættelsesretligt/-mæssigt indhold
 • Registreringer vedrørende kontrolforanstaltninger
 • MUS-referater
 • Oplysninger i forbindelse med arbejdsskader, fleksjob, ansættelse på særlige vilkår
 • Oplysninger om, hvorvidt du er omfattet af en eventuel arbejdsretlig konflikt eller ej
 • Ambulancebreve (kontaktoplysninger med videre ved akut sygdom/ulykke)
 • Bruttolønsordninger 
 • Lønsedler 
 • Tavsheds- og fortrolighedserklæring
 • Regres-sager
 • A-kasse oplysninger
 • Personalepapirer i øvrigt

Derudover kan vi komme i besiddelse af helbredsoplysninger.

Formålet med behandlingerne af oplysningerne

Formålet med at indsamle oplysningerne er blandt andet at sikre, at der sker en korrekt lønudbeta-ling samt at ansættelsesforholdet i øvrigt følger ansættelsesretlige, overenskomstmæssige samt personalepolitiske regelsæt. Derudover behandles oplysninger om dit navn både i forhold til loginkon-ti til kommunens netværk og i forhold til at registrere et brugernavn til dig i diverse kommunale it-systemer. Desuden kan vi sikre en entydig identifikation af dig ved hjælp af dit cpr-nummer. 

Rebild Kommune behandler oplysningerne med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b, c, d og e, artikel 9, stk. 2, litra a, b, c, e og f. Desuden findes der hjemmel til behandling af oplysningerne i databeskyttelseslovens § 8, § 11, stk. 1 og § 12.

Datamodtagere

Der vil i et vist omfang blive videregivet oplysninger om den enkelte ansatte til den forhandlingsberettigede tillidsrepræsentant – for eksempel oplysninger om navn, stillingsbetegnelse, løn og ansættelsessted. Rebild Kommune foretager desuden rutinemæssige videregivelser af oplysninger til andre myndigheder eller organisationer – herunder:

 • SKAT
 • ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension)
 • Feriepengeinfo, feriekonto og Feriefonden 
 • Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)
 • Indkomstregisteret 
 • Danmarks statistik
 • KRL
 • NemKonto
 • Pensionskasser
 • Banker
 • Forsikringsselskaber
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (anmeldelse af arbejdsskader)
 • Udbetaling Danmark og/eller bopælskommune (vedrørende dagpengerefusion, i fastholdelsesforløb med videre)
 • Virk.dk
 • Tillidsrepræsentanter og faglige organisationer
 • Kommunernes Landsforening (KL)
 • Personaleforening eller andre foreninger
 • Intern og ekstern revision
 • Ekstern advokat, konsulent eller andre rådgivere
 • Læge/sygehus/anden behandler
 • Forsikringsselskab
 • Helbredsnævn
 • Personalestyrelsen
 • Teleselskab
 • Klageinstanser, herunder domstolene

Oplysninger der indgår i kommunens it-systemer, behandles også i nogle tilfælde af kommunens leverandører af systemerne, på kommunens vegne.

Interne stillingsskift

Skifter du stilling internt i Rebild Kommune og får nyt tjenestested og ny leder, får din leder/det nye tjenestested som udgangspunkt adgang til oplysningerne i din personalesag. Oplysninger om eventuelle tjenstlige forhold kan dog som udgangspunkt kun tilgås af medarbejdere i Løn og Personale og af din aktuelle leder og kun, hvis det er fagligt relevant for sagsbehandlingen. Dog kan din nye leder i særlige tilfælde, hvor det vurderes at være relevant for en konkret personalesag, få indsigt i oplysnin-ger om dine eventuelle tidligere tjenstlige forhold. 

Tidsrum

Rebild Kommune registrerer blandt andet dine personoplysninger for at kunne dokumentere, at kommunen har efterlevet sine forpligtelser overfor dig som medarbejder. Kommunen skal derfor opbevare oplysningerne, indtil det ikke længere er relevant for kommunen at kunne dokumentere, at for eksempel din løn og pension er korrekt udbetalt. Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er ansat ved Rebild Kommune. Efter endt ansættelse opbevares dine oplysninger i yderligere fem år, hvorefter de overføres til arkiv.

Rettelse af forkerte oplysninger    

Hvis det viser sig, at Rebild Kommune har registreret forkerte oplysninger om dig i forbindelse med din ansættelse, vil disse blive rettet eller slettet, når kommunen bliver opmærksom på fejlen. Hvis du bestrider rigtigheden af de registrerede oplysninger, har du mulighed for samtidig at anmode om, at Rebild Kommune begrænser behandlingen af de omstridte oplysninger, indtil det er fastslået, om oplysningerne er korrekte.

Øvrigt

Hvis du ønsker at klage over Rebild Kommunes behandling af dine personoplysninger, har du mulig-hed for at sende en klage til Datatilsynet. 
Har du spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger og om udøvelse af dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen, kan du kontakte Rebild Kommunes databeskyttelsesrådgiver. 

 

Ledige stillinger

Klik her for at se listen over ledige stillinger - der er sikkert også en du kunne tænke dig at søge.

Menu