Børn med handicap

Børn med handicap
Har dit barn et handicap, kan vi hjælpe dit barn og jeres familie på flere måder. Vi giver blandt andet råd og vejledning og tager imod ansøgninger om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Vi bestræber os på at give tilstrækkelig støtte og hjælp til dig med handicap og din familie.

Du kan kontakte myndighedsafdelingen i Center Familie og Handicap på telefon 99889988

I Rebild Kommune varetages dette i Myndighedsafdelingen, hvor børne og handicapteamet betjener Jer med rådgivning, ydelser og foranstaltninger.  

Vi vil hjælpe dit barn med at få den bedst mulige trivsel ud fra dit barns forudsætninger og behov. Hjælpen skal være helhedsorienteret og dækkende. Den skal medvirke til, at et handicap ikke er en hindring for at leve en aktiv og selvvalgt tilværelse så nær det normale som muligt. Støtten til det handicappede barn skal gøre det muligt for barnet at blive i hjemmet og hjælpe det med at blive i daginstitution, skole og fritidstilbud. 

Rådgiverne i handicapteamet arbejder inden for:

 • Råd og vejledning
 • Merudgifter
 • Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste
 • Familiebehandling
 • Aflastning
 • Ledsagelse
 • Døgntilbud

Handicaprådgiverens rolle i forhold til familien og samarbejdspartnere er at samle trådene i den indsats, kommunen yder.

Vores samarbejdspartnere er typisk, sygehuse, praktiserende læger, sundhedsplejen, PPR, skoler, institutioner, ergoterapeuter, fysioterapeuter m.fl.

Hvis du ønsker at vide mere om Rebild Kommunes handicappolitik kan den læses her.

Hjælp til dig, der har et barn med handicap

Hvis du har et barn med handicap, er hovedprincippet i loven, at dit barn i videst muligt omfang skal kompenseres for følgerne af sin nedsatte funktionsevne.

Målet er, at både du og dit barn skal kunne leve så normalt som muligt med de særlige belastninger, dit barns handicap giver.

Hjælpen til jeres familie kan blandt andet bestå af:

 • Almindelig og specialiseret rådgivning om at have et barn med handicap
 • Tilbud om blandt andet aflastning, døgntilbud, boligændringer
 • Økonomisk støtte i form af dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.
Rådgivning af forældre til et barn med et handicap

Når du bliver forælder til et barn med handicap, har du mulighed for at få en grundig rådgivning. Rådgivningen kan for eksempel dreje sig direkte om barnets handicap og løsningen af praktiske problemer eller om fremtidsperspektiver og aflastning.

Vi har ansvar for at give dig viden om, hvad dit barns handicap kan komme til at betyde for familien. Hvis der er behov for specialviden, kan vi  inddrage specialrådgivning for eksempel fra andre kommuner - eller indhente rådgivning fra bl.a. VISO.

Du kan også selv kontakte VISO eller søge hjælp hos handicap- eller patientorganisationer

Hjælp til at finde den bedste støtte

Vi skal hjælpe dig med at finde rundt i de forskellige muligheder for hjælp og støtte. Oftest vil en af vores medarbejdere selv opsøge jeres familie, men du kan også  kontakte os. Hvis du  udelukkende søger rådgivning, kan du få den anonymt, hvis du ønsker det. Læs mere om anonym rådgivning her.

Vi oplyser dig om relevante støttetilbud og sørger for at drøfte familiens samlede situation grundigt sammen med jeres familie. Det er væsentligt at indsatsen tilrettelægges i samarbejde med jer som forældre. I har problemerne tæt på, og kun I kender hele familiens situation og dagligdag.

Vi har selvstændigt fastlagt de tilbud, der er til rådighed for jer - Det kaldes kommunens serviceniveau. I praksis betyder det, at ydelser og tilbud varierer fra kommune til kommune. Læs mere om dette på denne side.

Få mere viden på på: Forældre til et barn med fysisk eller psykisk handicap.

Serviceniveaubeskrivelser for udsatte børn og unge

Hermed præsenteres serviceniveaubeskrivelserne: 

Rebild Kommunes serviceniveau

Rebild Kommunes serviceniveau § 32

Serviceniveaubeskrivelserne redegør for indsatserne målrettet børn og unge med særlige behov og det konkrete serviceniveau for de forskellige ydelser på området beskrives.

Serviceniveaubeskrivelserne tager udgangspunkt i Rebild Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik. Den sammenhængende børne- og ungepolitiks tre pejlemærker - barnet/den unge i centrum, helhed i indsatsen og tværfaglighed – er med til at sikre den røde tråd i arbejdet på børne- og ungeområdet, hvilket i særdeleshed også gælder for arbejdet med børn og unge med særlige behov.

Formålet med beskrivelserne af Rebild Kommunes serviceniveau er at give enkel og klar information om kommunens indsats over for børn og unge med særlige behov. Kommunalbestyrelsen ønsker at synliggøre de politiske beslutninger om mål og prioriteringer og tydeliggøre rammerne for indsatserne på området.

Serviceniveauet gør det muligt at skabe sammenhæng mellem de politiske mål og indsatsen over for barnet/den unge. Kort sagt er serviceniveauet et vigtigt redskab for kommunens medarbejdere og et vigtigt led i kommunikationen mellem politikere og borgere om mål og prioriteringer.

Særlig pasning af et barn med handicap

Når behovet for at få passet dit handicappede barn opstår, skal vi sørge for et dagtilbud. Vi vil som udgangspunkt søge at integrere dit barn i de almindelige dagtilbud: dagpleje, vuggestue og børnehave. Vi skal samtidig sørge for, at der er den nødvendige støtte til rådighed som for eksempel støttepædagog, hjælpemidler, særligt legetøj.

Har dit barn på grund af sit handicap et særligt behov for blandt andet støtte eller behandling, er der som regel andre muligheder for pasning. For eksempel specialgrupper i almindelige tilbud eller en specialbørnehave til børn på 0-6 år.

Hvis dit barn på grund af sit handicap har betydelig og varigt nedsat funktionsevne, er der mulighed for efter en konkret, individuel vurdering, at vi kan give en forælder tabt arbejdsfortjeneste, så barnet kan blive passet i sit eget hjem.

Sagsbehandleren vil sammen med relevante fagfolk og dig finde den bedste løsning for dit barn og din familie som helhed.

Ud over fripladstilskud for økonomisk trængte og søskenderabat, er der et behandlingsmæssigt fripladstilskud. Du kan få oplysning om de forskellige tilskudsordninger og de aktuelle fripladsgrænser på borger.dk.

Døgn- og aflastningstilbud til børn med vidtgående handicap

Hvis I ikke har mulighed for at have dit barn med handicap hjemme, findes der forskellige tilbud, hvor jeres barn kan bo: plejefamilier, opholdssteder og døgntilbud. Forældremyndigheden vil forsat være jeres.

Hvis I vælger at tage imod tilbuddet om døgnophold, kan I have glæde af den rådgivning og støtte, I kan få i forældre- og handicaporganisationerne. For de fleste er det en stor lettelse at tale med andre forældre i samme situation. Du kan læse mere under støtte til børn og unge med særlige behov.

Dækning af merudgifter for et barn med handicap

Vi skal dække de nødvendige merudgifter til at forsørge et barn under 18 år, som har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Du kan kun modtage tilskuddet, hvis dit barn bor hjemme hos dig. Det er også en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

I kan som familie til et barn med handicap for eksempel have merudgifter til:

 • særlig kost
 • medicin
 • beklædning
 • ekstra vask
 • aktiviteter i fritiden
 • handicaprettede kurser til jer og andre pårørende.

Der kan også være ekstra udgifter til befordring af barnet til uddannelse, behandling og i fritiden. Merudgifterne fastsættes ud fra et overslag af de sandsynliggjorte eller dokumenterede udgifter. Merudgifterne skal pr. år være på mindst 4.524 kr. (2014). Beløbet er skattefrit og uafhængigt af familiens indtægter.

Du kan ansøge og læse mere om merudgifter:

Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du er forælder til et barn med handicap, kan du få dækket tabt arbejdsfortjeneste, hvis det er nødvendigt, at du selv passer dit barn. Du kan også søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, når det er nødvendigt, at du ledsager dit barn til undersøgelser, behandling med videre som følge af barnets handicap.

Begge forældre kan søge om tabt arbejdsfortjeneste, og dermed deles om blandt andet pasningen.

Du skal opfylde en række betingelser for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste, og det er kommunen, som skal udbetale ydelsen.

Du kan modtage ydelsen i de tilfælde, hvor dit barn skal passes i hjemmet, og hvor det er mest hensigtsmæssigt, at det er en forælder, som tager sig af pasningen. Dit barns handicap skal medføre en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, eller dit barn skal have en såkaldt indgribende kronisk eller langvarig lidelse. At lidelsen er indgribende betyder, at den har alvorlige følger i barnets daglige liv.

Kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste fastsættes på baggrund af din tidligere bruttoindtægt. Nye ansøgninger har et loft for den månedlige kompensation på 28.443 kr. (2014).

Du kan ansøge og læse mere om tabt arbejdsfortjeneste:

Pasning og ledsagelse af et barn med handicap

Hvis dit barn bliver alvorligt syg, og bliver indlagt på hospital - eller under hospitalslignende forhold i hjemmet i mindst 12 dage, kan du muligvis have ret til at få fri fra dit arbejde og få økonomisk kompensation. Enten med fuld løn, hvor din arbejdsgiver får refusion, eller med den aktuelle dagpengesats, se § 26 i barselloven.

Hvis du i forvejen har fået bevilget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i forhold til servicelovens § 42, og også bliver godkendt til at passe dit alvorligt syge barn i forhold til barselslovens § 26, kan du selv vælge ordning.

Du kan læse mere i artiklen 'Pasning af alvorligt syge børn' og i barselloven. Du kan læse om samspillet mellem servicelovens § 42 og barsellovens § 26 hos Den Uvildige Konsulentordning for Handicappede.

Pasning af nærtstående

Bestemmelserne i servicelovens § 118 om pasning af nærtstående med funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom omhandler også børn med funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i vores afgørelse, skal du klage til os inden fire uger. Afgørelsen skal genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis vi fastholder vores afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Børn og unge-udvalget

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, som er truffet af Børn og Unge-udvalget, skal du indbringe din sag for Ankestyrelsen inden fire uger efter, at du har fået meddelelse om afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller hvis du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager hos os, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. 

Menu