Boligændringer

Kørestol_trappe - www.colourbox.dk
Har du et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du søge hjælp til indretning af din bolig, så den opfylder dine behov.

Boligindretning kan dreje sig om meget forskelligt. Det kan være fjernelse af dørtrin eller udvidelse af døråbning. Det kan også være store ændringer i boligen, som kræver bistand fra arkitekt og flere håndværkere.

For at du kan få bevilget en boligindretning, skal du have en varig lidelse. Boligindretningen skal være nødvendig for, at du kan opholde dig i boligen.

Der kan ikke ydes hjælp til boligindretninger, der har karakter af istandsættelse, almindelig vedligeholdelse eller modernisering.

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af din situation. Visitator vil sammen med dig gennemgå dit hjem og finde frem til, hvad du har brug for.

Du skal søge, inden du går i gang med ændringer, og der skal foreligge en bevilling. Udgifterne skal være rimelige i forhold til de opnåede brugsmæssige fordele.

Ved ændringer i lejeboliger søges tilladelse til ændringerne hos udlejeren.

Du skal være opmærksom på, at Rebild Kommune ikke etablerer boligændringer, hvis du selv ejer boligen.

Boligændringen er gratis for dig, med mindre der er tale om større boligændringer, der medfører værdiforøgelser af din ejerbolig. I disse tilfælde kan kommunen vælge at tage pant i form af rente- og afdragsfrie lån.

For yderligere information, kontakt Myndighed, Center Pleje og Omsorg.

Selvbetjening:

Hjælpemiddel, forbrugsgode og boligindretning

Har du et handicap, eller er du ældre med en varig nedsat funktionsevne, kan du få tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og nødvendig boligindretning.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu