Tilsyn og klager

Køer der ligger og hygger sig i en løsdriftsstald - foto: www.colourbox.com
Rebild Kommune fører regelmæssigt tilsyn med miljøforholdene på ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold.

Ved tilsynet kontrollerer vi, om bestemmelserne på miljøområdet overholdes. Herudover fører vi tilsyn i forbindelse med klager over landbrug.

Tilsyn

Miljøtilsynet gennemføres i samarbejde med landmanden og har til formål, at miljøet beskyttes ved at bestemmelserne på miljøområdet overholdes. Det er dog den enkelte landmand, der har ansvaret for, at bestemmelserne overholdes.

Husdyrbrugets størrelse og potentielle påvirkning af miljøet og omgivelserne afgør, hvor ofte der skal føres tilsyn på den enkelte ejendom.

Større landbrug får basistilsyn mindst hvert 3. år, mens mindre landbrug får basistilsyn mindst hvert 6. år. Ved et basistilsyn gennemgås landbrugets samlede miljøforhold. Udover basistilsynene kan kommunen føre prioriterede tilsyn imellem basistilsynene på det enkelte landbrug. Ved et prioriteret tilsyn gennemgås et enkelte eller få forhold eller aktiviteter, der har betydning for landbrugets påvirkning af miljøet og omgivelserne.

Som hovedregel vil miljøtilsynet blive varslet senest 14 dage før via digital post. Men der foretages også uanmeldte tilsyn, når vi ønsker et øjebliksbillede af driften.

Ved tilsynet gennemgås blandt andet:

  • Dyreholdets størrelse og sammensætning
  • Indretning og drift af stalde, bygninger m.v.
  • Opbevaring og håndtering af husdyrgødning
  • Ejendommens afløbsforhold
  • Affaldsopbevaring og håndtering
  • Overholdelse af vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelser, tilladelser og øvrige afgørelser

Efter hvert miljøtilsyn udarbejdes og offentliggøres en tilsynsrapport til landbruget. Tilsynsrapporten offentliggøres på Miljøstyrelsens Digital MiljøAdministration - DMA (Indsæt link: https://dma.mst.dk/).

Kommunens arbejde i forbindelse med miljøtilsyn er omfattet af reglerne om brugerbetaling. Læs mere om brugerbetaling.

Miljøtilsynsplan

Rebild Kommune har udarbejdet en miljøtilsynsplan, der beskriver kommunens tilsynsarbejde på husdyrbrug. Planen omfatter miljøtilsyn på husdyrbrug i Rebild Kommune, som der føres regelmæssigt miljøtilsyn med i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Miljøtilsynsplanen udarbejdes for en 4 årig periode. Ændringer og opdateringer af planen vil løbende blive ajourført.

Tilsynskampagner

Rebild Kommune gennemfører hvert år en tilsynskampagne rettet mod en række af kommunens landbrug.

En tilsynskampagne er en afgrænset og målrettet indsats rettet mod et konkret miljøproblem eller som forebyggende miljøarbejde. Tilsynskampagnens formål er at tage hånd om og forebygge aktuelle og potentielle miljøproblemer og miljøtemaer og motivere til at forbedre miljøindsatsen.

Tilsynskampagnerne gennemføres på baggrund af krav i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Klager

Som nabo til et landbrug kan du opleve gener for eksempel fluer, støv, støj og lugt i forbindelse med landbrugets drift. 

Ønsker du at klage over gener fra et landbrug, eller et andet miljøforhold, er det en god ide først at tage en snak med dem, der forårsager problemet og se om problemet kan afhjælpes uden kommunens indblanding. Hvis I ikke sammen kan finde en løsning, er du velkommen til at kontakte os.

Får Rebild Kommune en henvendelse om gener fra et landbrug eller et andet miljøforhold, vil ejeren blive orienteret.

Henvendelse til Rebild Kommunes landbrugsafdeling kan ske på telefon 99 88 99 88 eller mail: cnm@rebild.dk

Menu