Erhvervsaffald

Genbrug - grafik: www.colourbox.com
Erhvervsaffald er affald, der stammer fra virksomheder, herunder offentlige og private institutioner samt virksomheder inden for handel og kontor, detail- og produktion samt bygge og anlæg.

Hvad er erhvervsaffald, og hvilke bestemmelser gælder?

Alt affald skal indberettes til Affaldsdatasystemet, enten af virksomheden selv eller af modtager Det er virksomhedens ansvar at sikre at affaldet bliver indberettet til Affaldsdatasystemet.

I Rebild Kommune kan du i regulativet for erhvervsaffald se virksomhedernes pligter og rettigheder vedrørende affald. Regulativets formål er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold samt at fremme genanvendelsen af affald. Regulativet fastsætter desuden regler om de kommunale affaldsordningers omfang.

Alle virksomheder har pligt til at sortere deres affald og sørge for korrekt behandling.

Dagrenovation: Virksomheder kan benytte Rebild Kommunes ordning for indsamling af dagrenovation og dagrenovationslignende affald. Tilmelding sker ved henvendelse til Affaldskontoret affald@rebild.dk eller 99 88 95 30. Alternativt indgås aftale med en godkendt privat indsamler eller transportør. Virksomheden skal på forlangende kunne dokumentere at der er indgået sådan en aftale.

Deponiaffald: Rebild Kommune anviser alt deponiaffald til Reno-Nords deponi i Rærup, nord for Aalborg. Halsvej 70, 9310 Vodskov.

Kontakt 98 29 23 30 eller deponi@renonord.dk eller besøg Reno-Nords hjemmeside.

Genanvendeligt affald: Alle virksomheder har pligt til at sikre at mest muligt af deres affald genanvendes. De fleste typer affald kan afleveres på genbrugspladserne, læs mere her. Virksomheder opkræves et gebyr pr. besøg på genbrugspladserne. Alternativt indgås aftale med godkendt anlæg, indsamler eller transportør. Kommunen må ikke indsamle genanvendeligt affald fra erhverv jf. Affaldsbekendtgørelsen og Affaldsaktørbekendtgørelsen.

I Energistyrelsens Affaldsregister kan man fremsøge godkendte virksomheder til transport og behandling af affald.

I menuen ovenfor kan du se de områder, der kan være relevante for dig, når din virksomhed skal bortskaffe erhvervsaffald.

Menu