Kloak og spildevand

Kloak og spildevand
Spildevand er en fælles betegnelse for alt det vand der kommer fra beboelse, erhvervsvirksomheder samt befæstede og bebyggede arealer

Det kan opdeles i processpildevand, sanitært spildevand og overfladevand. Processpildevand kommer fra produktion, vask af produktionsudstyr eller vask af lokaler.

Det tidligere kommunale kloaksystem med tilhørende renseanlæg drives af Rebild Vand & Spildevand A/S, der er et kommunalt ejet forsyningsselskab. Det er forsyningsselskabet, der sørger for at etablere og vedligeholde dette kloaksystem.

Du kan blive oplyst om kloak, tilslutningsbidrag, separatkloakering og vandafledningsbidrag ved at henvende dig til Rebild Vand & Spildevand A/S. Du kan også finde information på forsyningsselskabets hjemmeside.

Eller tjekke kravene på din egen adresse her

Processpildevand

Virksomheder der udleder processpildevand der er anderledes end almindeligt husspildevand, skal have en tilslutningstilladelse. En tilladelse kræves, da der kan stilles særlige vilkår til udledningen. Det er virksomhedens eget ansvar at søge tilladelsen.

En tilladelse skal søges hvis:

  • Der startes en ny virksomhed, hvor der udledes processpildevand.
  • En produktion ændres med ændringer af spildevand til følge.
  • En virksomhed, der udleder processpildevand ikke har en tilladelse.

En tilladelse skal udarbejdes af Rebild Kommunes miljøafdeling. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om mængde spildevand, afledningssted, stofindhold, egenkontrol og renseforanstaltninger. Ansøgningsskema findes under selvbetjeningen Bygge- og miljøansøgning. Se nederst på siden.

Virksomheder kan selv være med til at begrænse omfanget af forurening i spildevandet. Drift og rengøring kan tilrettelægges, så rester kan opsamles til affald, i stedet for at det tilføres kloakken.

For-rensning kan i nogle tilfælde være nødvendigt hos virksomheder med enten olie eller animalsk fedt i spildevandet. Her kan olie-benzin-udskiller eller fedtudskiller kræves.

Vaskeplads

Nogle virksomheder ønsker egen vaskeplads til at vaske biler og lignende. Spildevand fra en vaskeplads indeholder olie, sæberester og andre svært nedbrydelige stoffer. Disse må ikke udledes til renseanlægget og kræver at en olieudskiller etableres. Vandet skal derefter tilkobles spildevandsledningen. Når en vaskeplads etableres, skal der søges tilladelse til udledning af spildevand også.

Ansøgningen skal indeholde information om situationsplan, hældning, befæstning, kloaktilslutning, sandfang, olieudskiller, målebrønd mv. Ansøgning kan findes under selvbetjeningen Bygge- og miljøansøgning. Se nederst på siden.

Der er krav om overdækning af vaskepladser over 20 m2.

Rebild Kommunes forskrift kan læses her: Vaskepladser.

Spildevand i det åbne land

Hvis en virksomhed ligger i et område, der ikke er kloakeret, er der forskellige renseløsninger der kan overvejes. Du kan læse mere her:  Spildevand i det åbne land

Selvbetjening:

Bygge- og miljøansøgning

Når du skal starte et byggeprojekt som for eksempel opførelse af en ny garage, tilbygning af udestue, nyt etageboligbyggeri, nyt enfamiliehus, nedrivning af maskinhus, så skal projektet ansøges eller anmeldes hos kommunen.

Det gælder også når du skal starte et miljøprojekt som etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg i det åbne land, oprensning og udvidelse af sø, etablering af ny sø, indvindingsanlæg til drikkevand, indvinding af vand til markvanding eller anmeldelse af olietank.

Du skal logge ind med NemID på selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, for at starte dit projekt. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her. Du vil blive guidet hele vejen gennem dit projekt trin for trin. Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel. Du kan finde oplysninger om bl.a.

  • Kommune- og lokalplaner
  • By- og landzonebestemmelser
  • Byggelinjer, fredningslinjer mv.

Forhold som drikkevandsinteresser eller mistanke om jordforurening på stedet, bliver også vist. Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Husk at have relevante tegninger og andre dokumenter klar i pdf-format, da de skal vedhæftes projektet. Du kan til enhver tid gemme din ansøgning og vende tilbage til den på et senere tidspunkt.

Du kan eventuelt læse vores guide inden du går i gang med udfylde din ansøgning. Der er en guide til at starte et nyt projekt og en til at eftersende oplysninger.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu