Hjælpemidler

Krykker - Colourbox.dk
Har du varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du søge om støtte til hjælpemidler.

Lov om Social Service § 112

Har du varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du søge om støtte til hjælpemidler. Ved at lægge vægt på funktionsevnen betones, at det ikke er funktionsnedsættelsens art eller omfang, der er afgørende, men derimod følgerne af den nedsatte fysiske eller psykiske funktion.

På hjælpemiddelområdet er de grundlæggende visitationskriterier begrundet i lovgivningen og kan opsummeres som principperne om varighed, væsentlighed, bedst og billigst.

Kriterierne angår først og fremmest varighedsprincippet. Heri ligger dels, at der ikke inden for en overskuelig fremtid er udsigt til bedring af de helbredsmæssige forhold dels, at der i lang tid fremover skal være behov for at afhjælpe følgerne af din nedsatte funktionsevne.

Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne og lette din daglige tilværelse i hjemmet. Dette væsentlighedskriterie beror på en konkret skønsmæssig vurdering af den enkelte ansøgning i forhold til dit samlede funktionsniveau og din livssituation i øvrigt.

Hjælpemidler bevilges ud fra princippet om, at de skal være bedst og billigst. Hjælpen kan ydes som udlån, kontantydelse, eller udleveres som naturalhjælp.

Kommunen kan indgå aftaler med firmaer om køb af hjælpemidler for at opfylde princippet om bedste og billigste hjælpemiddel. Kommunen kan på den baggrund fastsætte et standardsortiment af hjælpemidler.

Hjælpemidler kompenserer for en manglende eller tabt funktionsevne. I bevillingen af et hjælpemiddel indgår vurderingen af det enkelte hjælpemiddels kompensationsmuligheder overfor dig som bruger. Heri indgår en konkret vurdering af din samlede livssituation og individuelle behov i forhold til at kunne opretholde hverdagens aktiviteter og gøremål.

Hvis du i forbindelse med udskrivning fra sygehuset har brug for hjælpemidler for en kortere periode, skal du kontakte den afdeling på sygehuset, du er udskrevet fra.

For yderligere information kan du kontakte Borgervisitationen, Center Pleje og Omsorg

Afhentning og returnering af hjælpemidler

Bevilligede hjælpemidler efter Lov om Social Service § 112 skal du, såfremt det er muligt selv afhente/returnere på vores Hjælpemiddeldepot beliggende Banesvinget 8A, 9530 Støvring.

Hjælpemiddeldepotet har åben for afhentning/returnering af hjælpemidler mandag til torsdag kl. 10.00 - 14.00 og fredag kl. 10.00 - 12.00.

OBS: Afhentning/returnering af hjælpemidler kan kun ske efter aftale med en visitator i Borgervisitationen, Center Pleje og Omsorg

 

Tekniske hjælpemidler

Lov om Social Service § 112

Tekniske hjælpemidler kan være hjælpemidler inden for følgende områder:

 • Hjælpemidler til personlig pleje: Toiletforhøjer, badebænk med mere.
 • Hjælpemidler til mobilitet: Rollator, kørestol med videre.
 • Hjælpemidler til husholdningen: special arbejdsstol o.l.
 • Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen: løs rampe med videre.

Der ydes støtte til hjælpemidler, hvis du har en varig funktionsnedsættelse, og det vurderes, at hjælpemidlet er en væsentlig lettelse i din dagligdag eller en forudsætning for, at du kan udføre dit erhverv. Hjælpemidler, der skal anvendes som arbejdsredskab på en arbejdsplads, kan ikke ydes efter servicelovens § 112.

Når du søger om et teknisk hjælpemiddel vil visitator ofte besøge dig for at drøfte din ansøgning med dig og derudfra vurdere, om du er berettiget til hjælpemidlet. Det kan også være nødvendigt at indhente oplysninger fra din læge. 

 

Afhentning og returnering af hjælpemidler

Bevilligede hjælpemidler efter Lov om Social Service § 112 skal du, såfremt det er muligt selv afhente/returnere på vores Hjælpemiddeldepot beliggende Banesvinget 8A, 9530 Støvring.

Hjælpemiddeldepotet har åben for afhentning/returnering af hjælpemidler mandag til torsdag kl. 10.00 - 14.00 og fredag kl. 10.00 - 12.00.

OBS: Afhenting/returnering af hjælpermidler kan kun ske efter aftale med en visitator i Borgervisitationen, Center Pleje og Omsorg

 

 

Personlige hjælpemidler

Lov om Social Service § 112

Når du ansøger om et personligt hjælpemidler, skal der ved første ansøgning indhentes lægeerklæring.

Personlige hjælpemidler kan være: 

 • Almindeligt fodtøj ved væsentlig forskellig fodstørrelse
 • Brystproteser
 • Diabetesmaterialer
 • Brokbandager
 • Håndleds- og ankelbandager
 • Inkontinenshjælpemidler
 • Knæbandager
 • Kompressionsstrømper
 • Korsetter
 • Ortopædisk fodindlæg
 • Ortopædisk fodtøj samt særlig fabriksfremstillet fodtøj
 • Parykker
 • Proteser (arm- og ben)
 • Skinner og fodkapsler
 • Stomi-produkter
 • Tilretning af almindeligt fodtøj ved forskel i benlængde

 

For yderligere information kan du kontakte Borgervisitationen, Center Pleje og Omsorg

Selvbetjening:

Hjælpemiddel, forbrugsgode og boligindretning

Har du et handicap, eller er du ældre med en varig nedsat funktionsevne, kan du få tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og nødvendig boligindretning.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu