Den kommunale økonomi

Penge - foto: www.colourbox.dk
En guide til det kommunale husholdningsbudget. Hvordan gør vi, og hvorfor gør vi det?

Få et indblik i hvordan og hvorfor vi forvalter vores budget, regnskab og revision som vi gør.

Budget

Hvert år - senest den 15. oktober - bliver budgettet for det kommende år, samt tre overslagsår, vedtaget.

Budgettet bliver udarbejdet på baggrund af en budgetvejledning, der beskriver den politiske budgetproces. 
Budgetvejledningen bliver vedtaget hvert år i februar/marts måned.

Du får udleveret et budget i form af en fysisk budgetbog - du kan også finde budgettet på vores hjemmeside.

Regnskab

Vi aflægger regnskab hvert år i april. På samme tid tages der stilling til eventuelle overførsler mellem årerne. Når regnskabet er godkendt af byrådet, sendes det  til revision.

Revision

For os som kommune er det lovpligtigt med ekstern revision. Statsforvaltningen skal godkende revisionsselskabet.

Revisionen varetager følgende opgaver: finansiel revision, sagsrevision, revision af refusionen fra staten, uanmeldt kasseeftersyn, forvaltningsrevision med mere.

Vi har indgået aftale med BDO kommunernes revision.

Revisionens samarbejde med det politiske system er beskrevet i 'Rapportering ved revisionsbesøg' og i 'Regulativ for økonomisk styring' (se nedenfor).

Økonomisk politik - finansiel strategi

Med den økonomiske politik er du som politiker med til at sætte de økonomiske mål - for eksempel omkring kommunes likviditet, låneoptagelse, anlægsinvesteringer og -niveau, garantier, leasing, råderum, effektiviseringer. 

Regulativ for økonomisk styring

Vi har et sæt overordnede regler for styring kommunens økonomi.

Du kan læse regulativet på Kulissen under Organisation > Økonomi. Her finder du linket under 'Genveje' til venstre. Hvis du sidder ved en computer uden for kommunens netværk skal du skrive kulissen.rebild.dk i adressefeltet og logge ind med NemID. (Kulissen kan ikke tilgås på en iPad.)

Formålet med regelsættet er blandt andet at sikre:

 • Tilstrækkelige værktøjer til styring af kommunens økonomi
 • Korrekt og effektiv administration af kommunens kasse- og regnskabsvæsen
 • Præcisering af budgetansvar og ledelsesansvar
 • Tilstrækkelige interne kontroller, som tager udgangspunkt i en afvejning mellem væsentlighed og risiko.

Regelsættet beskriver kun de overordnede organisatoriske og styringsmæssige principper, som har en væsentlig rolle i forhold til økonomistyring.
Beskrivelsen er derfor relativ kortfattet, men med en henvisning/link til detaljerede beskrivelser hvor det er relevant.
I praksis fungerer regelsættet derfor også som en henvisning til for eksempel mere uddybende beskrivelser, bilag, politiske beslutninger.

Regulativet indeholder blandt andet forhold om: 

 • Det økonomiske ledelsestilsyn
 • Bevillingssager
 • Tillægsbevillinger
 • Sikkerhedsstillelser, garantier og lån
 • Leje og leasingaftaler
 • Budgetprocessen
 • Bogføringsprocessen
 • Økonomisk tilsyn (intern revision)
 • Anvendelse af betalingskort
 • Økonomivurdering (budgetopfølgning)
 • Regnskabsaflæggelse
 • Anlægsregnskaber
 • Anvendelse af it-systemer.

Hvem har ansvar for hvad?

Regelsættet er den praktiske udmøntning af styrelseslovens § 42, stk. 7.

Der står: 'Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet'.

Det formelle ansvar for kommunens økonomiske styring er på politisk niveau: Økonomiudvalget skal blandt andet have indsigt i de økonomiske og administrative forhold i kommunen. Det er også udvalgets ansvar at varetage forvaltningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen (styrelsesloven § 18). 

Fagudvalgene skal blandt andet forvalte økonomien på deres respektive områder, inden for rammerne af årsbudgettet. Det enkelte fagudvalg skal også holde øje med, at de bevilgede beløb ikke overskrides (styrelsesloven § 21). 

Borgmesteren har den øverste daglige ledelse af kommunens administration (styrelsesloven § 31). 

En del af opgaverne omkring styringen af kommunes økonomi er i praksis lagt over på det administrative niveau - netop via Regulativ for økonomisk styring.

Indkøb og udbud

Som offentlig myndighed er vi forpligtet af udbudsreglerne i den danske tilbudslov og i EU-udbudsdirektivet.
Det betyder, at vi skal udbyde de opgaver, der er omfattet af udbudsreglerne.

Menu