Politikker og strategier

vejen frem
Rebild Kommune har vedtaget en række politikker og strategier for kommunens mange opgaveområder.

Vi er midt i en proces med at nytænke, forenkle og udvikle vores politikker. Målet er at få langt færre politikker (fem) som er mere tværgående og som sammen med vores vision: Et aktivt liv – sammen, kan danne rammen og sætte retning for kommunens samlede virke.

Status nye politikker:

 • Omsorg og sundhed
  – er færdig, godkendt politisk april 2020
 • Oplevelser, fritid og fællesskaber
  – er færdig, godkendt politisk april 2020 
 • Natur, plan og klima (arbejdstitel)
  – arbejdet er pt. i gang
 • Erhverv og beskæftigelse (arbejdstitel)
  – arbejdet sættes først i gang i den kommende byrådsperiode, da byrådet i januar 2019 vedtog arbejdsmarkedspolitik – se nedenfor
 • Børn og unge (arbejdstitel)
  – arbejdet sættes først i gang i den kommende byrådsperiode da byrådet i november 2018 vedtog Børne- og Ungepolitik – se nedenfor.

Du kan se de to færdige nye politikker her:

Omsorg og sundhed

Vi vil, at alle borgere i Rebild Kommune kan leve et aktivt, værdigt og sundt liv i fællesskab med andre.

Politikken folder sig ud i fire temaer:

 • Vi bevæger os
 • Vi skaber værdighed
 • Vi fremmer sundhed
 • Vi er sammen i fællesskaber

Politikken står ikke alene. Den tager afsæt i vores vision: Et aktivt liv – sammen; vores fælles pejlemærke, som også beskriver den overordnede tilgang til løsningen af kerneopgaverne. Politikken spiller desuden tæt sammen med vores andre politikker.

Vores arbejde som kommune ligger i forlængelse af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Denne politik er særligt koblet op på initiativer omkring verdensmål: 3 Sundhed og trivsel, 10 Mindre ulighed, 12 Ansvarligt forbrug og produktion samt 17 Partnerskaber for handling.

Oplevelser, fritid og fællesskaber

Vi vil understøtte borgernes livskvalitet gennem sunde fællesskaber og oplevelser i naturen, kulturen og fritidslivet.

Politikken folder sig ud i fem temaer:

 • Fællesskaber med plads til alle
 • Samarbejde på tværs
 • Frivillige gør forskellen
 • Sunde oplevelser
 • Bredde og elite

Politikken står ikke alene. Den tager afsæt i vores vision: Et aktivt liv – sammen; vores fælles pejlemærke, som også beskriver den overordnede tilgang til løsningen af kerneopgaverne. Politikken spiller desuden tæt sammen med vores andre politikker.

Vores arbejde som kommune ligger i forlængelse af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Denne politik er særligt koblet op på initiativer omkring verdensmål: 3 Sundhed og trivsel, 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund, 15 Livet på land samt 17 Partnerskaber for handling.

Indtil vi er i mål med de nye politikker gælder de ”gamle” fortsat. Selvfølgelig i samspil med de nye. De er listet nedenfor i alfabetisk rækkefølge.

Arbejdsmarkedspolitik

Byrådet godkendte på deres møde den 31. januar 2019 Arbejdsmarkedspolitikken for Rebild Kommune for 2019-2022.

Formålet med arbejdsmarkedspolitikken er at sætte en tydelig politisk retning for de næste fire år. Inden for arbejdsmarkedsområdet arbejder vi med fokus på de to kerneopgaver:

 • at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for
 • at flest mulige borgere er i job eller uddannelse.

De to kerneopgaver er hinandens forudsætning, og jobcentret skal understøtte, at de kan og skal løses sammen.

Børne- og Ungepolitik

Rebild Kommunes børne- og ungepolitik sætter en fælles retning for alle, der har med børn og unge fra 0-18 år at gøre, der har bopæl i Rebild Kommune (inkluderer efterværn, som kan gives op til det 23. år).

Den udstikker de overordnede rammer for vores daglige arbejde, så både borgere og medarbejdere ser kommunens indsatser på børne- og ungeområdet som en del af en helhed. På denne måde skal politikken medvirke til at skabe sammenhæng mellem vores tiltag og højne kvaliteten i børnenes og de unges dagligdag. Poltikkens succes skal først og fremmst måles på, om vi formår at omsætte ordene til handling og tænke den ind som en naturlig del af hverdagen. 

Børne- og ungepolitikken er blevet til i et tværfagligt samarbejde mellem Center Børn og Unge, Center Familie og Handicap, Center Arbejdsmarked og Borgerservice samt Center Sundhed, Kultur og Fritid. 

Politikken er udarbejdet på baggrund af en proces, som har involveret alle elevråd, Ungerådet, repræsentanter fra forskellige andre råd, forældre, medarbejdere, ledere og politikere. Sammen har de på en fælles temadag sat deres aftryk og været med til at skabe en fælles Børne- og ungepolitik med engagement, ejerskab og følgeskab. 

Politikken folder sig ud i fire fokusområder, som sammen sætter retningen for dialog og handling både centralt og lokalt. Disse er følgende:

 • Børn og unges stemme
 • Fællesskaber der rummer
 • Leg, lær og skab!
 • I bevægelse

Fokusområderne er alle brikker i puslespillet, som bidrager til at skabe det gode liv for børn og unge. 

Den sammenhængende børne- og ungepolitik gælder for perioden 2018-2022. Politikken revideres i sin helhed hvert fjerde år i forbindelse med sammensætning af et nyt byråd. Politikken revideres endvidere i tilfælde af, at der bliver vedtaget lovændringer, der har betydning for målsætningerne og indholdet i politikken.

Erhvervs- og Turismepolitik

Rebild Kommune opretter et samlet erhvervs- og turistkontor. Det ny kontor får selvstændig ledelse og formålet er at skabe endnu bedre vilkår for erhvervslivet og turismen i Rebild Kommune.

På nuværende tidspunkt har kommunen et erhvervskontor og et turistkontor. De bliver lagt sammen til et erhvervs- og turistkontor, og samtidigt bliver der ansat en erhvervs- og turistchef.

Kommunens erhvervs- og turismepolitik skal gennem konkrete tiltag føres ud i livet. Det skal blandt andet ske ved at udbygge samarbejdet mellem private aktører og det offentlige på erhvervs- og turistområdet.

Der skal skabes bedre synlighed overfor erhvervslivet, arbejdes målrettet på at skaffe flere virksomheder til Rebild Kommune, servicen for turister skal gøres endnu bedre og der skal udvikles og gennemføres nye ideer og initiativer der kan støtte erhvervslivet og turismen.

Politik og vision

Byrådet har, den 26. september, godkendt en ny erhvervs- og turismepolitik. Af politikken fremgår det blandt andet at en del af kommunens vision på erhvervsområdet er at 'Rebild kommune vil være den foretrukne erhvervskommune i Nordjylland for små og mellemstore virksomheder', og den nye organisation skal være med til at understøtte dette. 

Folkeoplysningspolitik

Rebild Kommune vil med folkeoplysningspolitikken definere rammen og visionen for fritidsområdet for alle kommunens borgere. 

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 1. august 2012, og er godkendt af byrådet den 1. marts 2012.

Forsikringspolitik

Formålet med forsikringspolitikken er, at der i Rebild Kommune administreres efter fælles regler i forsikringssager. Forsikringspolitikken omfatter alle kommunens institutioner/afdelinger og samtlige ansatte.

Grønt regnskab 2012

Grønt regnskab giver et statusbillede over forbruget af vand, varme, el samt CO2 udledning i Rebild Kommune, hvilket benyttes til at identificere muligheder for at spare i fremtiden. Rapporten er dermed et vigtigt værktøj til at prioritere indsatsen i fremtiden.

Handicappolitik

Rebild Kommunes handicappolitik danner det overordnede grundlag for kommunens løsning af opgaver for borgere med handicap. I praksis udmøntes handicappolitikken gennem kommunens kvalitetsstandarder, serviceniveaubeskrivelser og konkrete handleplaner, og gennem den daglige kontakt til borgerne.

Målgruppen for handicappolitikken er borgere med handicap i Rebild Kommune i alle aldre og livets faser fra barn, voksenliv til alderdom. Rebild Kommune ønsker, at politikken skal bidrage til at sikre borgere med handicap de samme muligheder som alle andre for at skabe sig et godt liv. Men også at borgere med et handicap, der muliggør det, oplever størst mulig selvbestemmelse i forhold til eget liv og hverdag.

Rammen for politikken er FN's 'Handicapkonvention', gældende lovgivning, Rebild Kommunes værdier, og økonomiske forhold. Handicappolitikken er en tværgående politik, som i praksis involverer alle byrådets politiske udvalg og forvaltninger.

Den overordnede opgave for kommunens handicappolitik er, at borgere med handicap får mulighed for at 'mestre deres eget liv', og at udøve deres kompetencer og selvbestemmelse samt at understøtte deres muligheder for at indgå i fællesskaber på lige fod med alle andre borgere i Rebild Kommune.

Rebild Kommunes Handicappolitik er vedtaget af byrådet 28. februar 2019.

Politik for indkøb og udbud

Politik for indkøb og udbud udgør den overordnede ramme for, hvordan Rebild Kommune håndterer indkøb og udbud.

Formålet med indkøbs- og udbudspolitikken er at understøtte indsatsområderne, ved at lave én samlet politik for Rebild Kommunes indkøb og udbud. Desuden skal politikken sikre, at Rebild Kommune lever op til gældende lovgivning om udbud og lever op til forpligtelserne ifølge kommunernes økonomiaftaler med regeringen. 

Politikken omfatter alle Rebild Kommunes indkøb af varer, tjenesteydelser, bygge- og anlægsydelser, samt udlicitering af Rebild Kommunes opgaver. Leasing og leje er også omfattet af politikken.

Politikken er godkendt af byrådet i oktober 2014 og ændret i juni 2015, juni 2016 og august 2017.

Integrationspolitik

Integrationspolitikken beskriver de overordnede rammer og danner fælles grundlag for samarbejde og retning for integrationsindsatsen i Rebild Kommune.

Politikken indeholder vision, værdier og mål. Politikken beskrives i fire temaer: "Modtagelse og bosætning", "Børn og unge", "Job og uddannelse" og "Seniorliv". 

Landdistriktspolitik

Landdistriktspolitikken er med til at understøtte målene i Vision 2025. Den supplerer kommunens øvrige planer og politikker ved at sætte fokus på de muligheder og udfordringer, der knytter sig specifikt til landsbyer og landdistrikter. Politikken skal sætte retning og være grundlaget for samarbejdet om udviklingen i landdistrikterne. Politikkens overordnede målsætning er, at: "Livet på landet eller i en landsby i Rebild Kommune er et aktivt tilvalg"

Landdistriktspolitikken har følgende fokusområder:

 • Udvikling eller afvikling
 • Attraktive boliger
 • Natur og friluftsliv
 • Sammenhold og fællesskab
 • Positiv omtale

Landdistriktspolitikken følges op af Handlingsplan til Landdistriktspolitik 2017-2020 som du finder, hvis du klikker her. 

Historik

Torsdag d. 29 september 2016 summede det af liv i byrådsalen i Støvring, hvor både borgere, politikere og bestyrelsesmedlemmer fra landsbyrådet var mødt op for at give deres besyv med inden skrivearbejdet med den nye landdistriktspolitik gik i gang. Aftenen blev indledt med et oplæg fra Steffen Damsgaard, der er formand i Landdistrikternes Fællesråd. Oplægget handlede om, hvad man kan bruge en landdistriktspolitik til, og var en inspirerende optakt til den efterfølgende workshop.

En skrivegruppen bestående af fem kommunale medarbejdere og to af landsbyrådets bestyrelsesmedlemmer gik derefter i "skrivefængsel" og formulerede et udkast til ny landdistriktspolitik ud fra alle de mange inputs.

Udkastet blev sendt ud til landsbyerne i kommunen og de interessenter, der havde deltaget i workshops mm. og var selvfølgelig også tilgængeligt her på hjemmesiden for alle interesserede.

Udkastet blev debatteret tirsdag d. 1. november ved Landsbyrådets efterårsmøde, hvorefter de sidste redigeringer blev foretaget.

I december 2016 blev forslaget til landdistriktspolitik behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, som besluttede at sende forslaget i offentlig høring.

Landdistriktspolitikken var i offentlig høring i perioden fra d. 23. januar til d. 6. marts 2017. Der var mulighed for dialog via kommunens facebookside og via www.landsby-rebild.dk, hvilket der ikke var nogen, der benyttede sig af.

Der indkom to høringssvar, som ikke gav anledning til ændringer i politikken, men som drøftes i forbindelse med udarbejdelse af handleplaner.

Byrådet vedtog Landdistriktspolitik 2017-2020 på byrådsmødet d. 27. april 2017.

Mødet med borgeren

Denne politik er et sæt retningslinjer for, hvordan du som borger kan forvente at blive mødt af ansatte ved Rebild Kommune.

Vi møder dig i øjenhøjde og med respekt for dit liv og samlede situation. Vi søger samarbejde og en ligeværdig dialog. Alle bliver behandlet ordentligt med professionalisme, ansvarlighed og faglighed. Vi har tavshedspligt og behandler derfor alle henvendelser/oplysninger fortroligt.

Natur- og friluftspolitik

I vores natur- og friluftspolitik kan du læse hvilke rammer politikernen har sat for udviklingen af naturen og friluftslivet i Rebild Kommune. Vi vil nemlig gerne at naturen både skal benyttes og beskyttes - i politikken står der blandt andet:

"Vi vil favne både natur og friluftsliv. Der skal være plads til både naturbeskyttelse og friluftsliv i vores kommune. I sameksistens. Der skal være plads til natur for naturens skyld på udvalgte arealer – til gavn for artsrigdom af planter og dyr. Der skal også være plads til sport og friluftsaktiviteter: fiskeri og jagt, gåture og hundeluftning, ridning, løb og vandring, mountainbike og forhindringsløb. Vi er en sund kommune med fokus på det aktive liv i naturen, som for eksempel vores outdoorsports-brand Triatland Rebild vidner om. Forskellige områder er egnede til forskellige aktiviteter efter hvor robust eller sårbar naturen i et område er."

Personalepolitik

Rebild Kommune ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor alle trives. Vi anser trivsel blandt ledere og medarbejdere og god opgaveløsning som to sider af samme sag. Trivsel handler bl.a. om sammen med andre at nå nogle mål, at bruge sine kompetencer og få mulighed for faglig og personlig udvikling.

Rebild Kommunes personalepolitik tager udgangspunkt i, at medarbejderne er kommunens vigtigste råstof. Personalepolitikken handler om mennesker og det samspil mellem mennesker, der har som mål at skabe resultater, så Rebild Kommune bliver en god kommune at bo og arbejde i.

Personalepolitikken suppleres af en række delpolitikker, der beskriver hvordan vi forholder os på mere specifikke områder:

Du kan også læse 'Retningslinjer for frihed og særlige mærkedage'.

Personalepolitisk redegørelse

For at følge op på vores personalepolitik udarbejder vi hvert år en personalepolitisk redegørelse. 

Attraktive arbejdspladser

Rebild Kommune arbejder aktivt på, at kommunens mange arbejdspladser skal være attraktive for både nuværende og kommende medarbejdere. Det gør vi ved at sætte fokus på:

 • God og anerkendende ledelse 
 • Arbejdsmiljøet - det gode fællesskab mellem kolleger og gode, sikre fysiske rammer 
 • Spændende opgaver - indflydelse på eget arbejde, balance mellem krav og ressourcer samt gode udviklingsmuligheder 
 • Mulighed for det hele liv - hensyn til familie- og fritidsliv 
 • Personalegoder, herunder sundhedsordninger 
 • Passende løn 
 • Et godt image – at arbejde på en arbejdsplads, man kan være stolt af.
Plan- og Klimastrategi

Plan- og Klimastrategien er først og fremmest et politisk dokument, som indeholder byrådets strategi for det fremtidige arbejde i kommunen.

Det er også det dokument, som fastlægger den overordnede retning for revisionen af kommuneplanen.

Rebild Kommunes lokale Agenda 21, er byrådets strategi og vision for arbejdet mod en bæredygtig udvikling.

Strategi for det nære sundhedsvæsen

Rebild Kommune både kan og vil gerne påtage sig et stort medansvar for at skabe et samlet stærkt sammenhængende sundhedsvæsen, hvor borgerne både kan få den nødvendige specialiserede hospitalsbehandling og sundhedsfremmende, forebyggende og opfølgende sundhedstilbud af høj kvalitet i borgernes nærmiljø.

Byrådets vision går i tråd med tanken om det nære sammenhængende sundhedsvæsen, idet visionen frem mod 2025 lyder som følgende:
”I 2025 er vi fortsat Nordjyllands sundeste kommune. Vi danner rammen om et sundt, trygt og sammenhængende liv for alle – med plads til både aktive oplevelser og fordybelse. Vi har mod og økonomi til at eksperimentere og prøve nyt – det er med til at sikre en positiv udvikling”.

Rebild Kommune har et højt politisk ambitionsniveau og mod til at gå nye veje i forhold til udvikling på sundhedsområdet og udviklingen af det nære sammenhængende sundhedsvæsen.

Strategi for mobildækning

Byrådet vil gerne sikre, at dækningen med bredbånd hurtigst muligt bliver bedre i Rebild Kommune. Som loven ser ud i dag, kan det bedst gøres ved at reducere eller helt fjerne de barrierer, der hindrer teleselskaberne i at udbygge bredbåndsnettet. Byrådet har vedtaget en strategi, der skal støtte dette formål.

Sprogstrategi

Sprogstrategien opsætter mål og rammer for arbejdet med børn og unges sprog-, læse- og skrivefærdigheder og er primært henvendt til fagpersonalet på skole- og dagtilbudsområdet.

Økonomisk politik - finansiel strategi

Med den økonomiske politik sætter vi de økonomiske mål - for eksempel omkring kommunes likviditet, låneoptagelse, anlægsinvesteringer og -niveau, garantier, leasing, råderum, effektiviseringer.

Menu