Politikker og strategier

Bunke af papirer - www.colourbox.dk
Rebild Kommune har vedtaget en række politikker og strategier for kommunens mange opgaveområder.

De er inddelt efter område, så du nemmere kan finde det, du leder efter.

Arbejdsmarkedspolitik

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i foråret 2018, at der skulle udarbejdes en politik for arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkedspolitikken skulle afløse det værdigrundlag, som det foregående Arbejdsmarkedsudvalg havde udarbejdet.

Rebild Kommunes byråd godkendte på byrådsmødet den 31.01.2019 Arbejdsmarkedspolitikken for Rebild Kommune for 2019 - 2022.

Formålet med arbejdsmarkedspolitikken er at sætte en tydelig politisk retning for de næste fire år. Inden for arbejdsmarkedsområdet arbejder vi med fokus på de to kerneopgaver:

 • at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for
 • at flest mulige borgere er i job eller uddannelse.

De to kerneopgaver er hinandens forudsætning, og jobcentret skal understøtte, at de kan og skal løses sammen.

Læs Rebild Kommunes Arbejdsmarkedspolitik

Beklædningspolitik

Formålet med beklædningsordningen er, at medarbejderne repræsenterer Rebild Kommune på en præsentabel og genkendelig måde, men den faglige ydelse overfor borgerne har første prioritet.

Ved beklædningen skal der være fællestræk, som signalerer Rebild Kommune – en ensartet påklædning vil således ud ad til signalere én kommune, ét ansigt og dermed én samlet organisation. En harmonisering af beklædningsordningen betyder endvidere én ens administrativ praksis for Rebild Kommune.

Alle fastansatte, der har borgerkontakt i Pleje og Omsorg, Sund Rebild samt ældreområdets køkkenpersonale, og som via deres overenskomst har krav på beklædningsgodtgørelse, er omfattet af de i beklædningspolitikken beskrevne retningslinjer.

Børne- og ungepolitik

Rebild Kommunes børne- og ungepolitik sætter en fælles retning for alle, der har med børn og unge fra 0-18 år at gøre, der har bopæl i Rebild Kommune (inkluderer efterværn, som kan gives op til det 23. år)

Den udstikker de overordnede rammer for vores daglige arbejde, så både borgere og medarbejdere ser kommunens indsatser på børne- og ungeområdet som en del af en helhed. På denne måde skal politikken medvirke til at skabe sammenhæng mellem vores tiltag og højne kvaliteten i børnenes og de unges dagligdag. Poltikkens succes skal først og fremmst måles på, om vi formår at omsætte ordene til handling og tænke den ind som en naturlig del af hverdagen. 

Børne- og ungepolitikken er blevet til i et tværfagligt samarbejde mellem Center Børn og Unge, Center Familie og Handicap, Center Arbejdsmarked og Borgerservice samt Center Sundhed, Kultur og Fritid. 

Politikken er udarbejdet på baggrund af en proces, som har involveret alle elevråd, Ungerådet, repræsentanter fra forskellige andre råd, forældre, medarbejdere, ledere og politikere. Sammen har de på en fælles temadag sat deres aftryk og været med til at skabe en fælles Børne- og ungepolitik med engagement, ejerskab og følgeskab. 

Politikken folder sig ud i fire fokusområder, som sammen sætter retningen for dialog og handling både centralt og lokalt. Disse er følgende:

 • Børn og unges stemme
 • Fællesskaber der rummer
 • Leg, lær og skab!
 • I bevægelse

Fokusområderne er alle brikker i puslespillet, som bidrager til at skabe det gode liv for børn og unge. 

Den sammenhængende børne- og ungepolitik gælder for perioden 2018-2022. Politikken revideres i sin helhed hvert fjerde år i forbindelse med sammensætning af et nyt byråd. Politikken revideres endvidere i tilfælde af, at der bliver vedtaget lovændringer, der har betydning for målsætningerne og indholdet i politikken.

Læs 'Rebild Kommunes Børne- og ungepolitik 2018-2022'

Demenspolitik

Demenspolitikken beskriver hensigten med arbejdet og behandlingen af borgere med demenssygdomme i Rebild Kommune og skal ses som retningsgivende for den udvikling, der ønskes på demensområdet.

Kvalitetsmål

 • trygt og værdigt liv
 • fremme livskvalitet og det gode liv
 • individuel indsats for samme behov
 • sammenhæng i indsats
 • samme rettigheder og pligter som andre
 • ensartet service
 • relevant kvalificeret og helhedsorienteret indsats

Værdigrundlag

 • Ansvarlighed
 • Ordentlighed
 • Tillid
 • Åbenhed
 • Anerkendelse

Målgruppe

 • Borgere med konstateret demens
 • Borgere med demenssymptomer
 • Pårørende
 • Personale
 • Frivillige

 

Erhvervs- og Turismepolitik

Rebild Kommune opretter et samlet erhvervs- og turistkontor. Det ny kontor får selvstændig ledelse og formålet er at skabe endnu bedre vilkår for erhvervslivet og turismen i Rebild Kommune.

På nuværende tidspunkt har kommunen et erhvervskontor og et turistkontor. De bliver lagt sammen til et erhvervs- og turistkontor, og samtidigt bliver der ansat en erhvervs- og turistchef.

Kommunens erhvervs- og turismepolitik skal gennem konkrete tiltag føres ud i livet. Det skal blandt andet ske ved at udbygge samarbejdet mellem private aktører og det offentlige på erhvervs- og turistområdet.

Der skal skabes bedre synlighed overfor erhvervslivet, arbejdes målrettet på at skaffe flere virksomheder til Rebild Kommune, servicen for turister skal gøres endnu bedre og der skal udvikles og gennemføres nye ideer og initiativer der kan støtte erhvervslivet og turismen.

Politik og vision

Byrådet har, den 26. september, godkendt en ny erhvervs- og turismepolitik. Af politikken fremgår det blandt andet at en del af kommunens vision på erhvervsområdet er at 'Rebild kommune vil være den foretrukne erhvervskommune i Nordjylland for små og mellemstore virksomheder', og den nye organisation skal være med til at understøtte dette. 

Folkeoplysningspolitik

Formål

Rebild Kommune vil med folkeoplysningspolitikken definere rammen og visionen for fritidsområdet for alle kommunens borgere. 

Folkeoplysningen bidrager blandt andet til demokrati og aktivt medborgerskab, sammenhængskraft, dannelse, identitet og involvering af borgerne. Det sker gennem:

 • det sociale samvær
 • interessefællesskab med andre
 • fysisk aktivitet
 • tilegnelse af viden, færdighed eller ny indsigt gennem undervisning og debat
 • aktiv deltagelse i det bagvedliggende foreningsarbejde.

Folkeoplysning dækker over alle de tilbud og muligheder for et aktivt fritidsliv, som idrætsforeninger, aftenskoler, spejdere og andre foreninger skaber og organiserer.

Folkeoplysningen dækker også over selvorganiserede grupper, der sammen dyrker deres fritidsinteresse. Det er borgernes mulighed for uanset baggrund og kompetencer at blive undervist, være sammen om en interesse eller et uddannelsesforløb eller involvere sig i diverse netværk i foreningslivet.

Folkeoplysningsområdet har mange grænseflader og sammenfletninger i forhold til andre kommunale politikker og opgaver.

På politisk niveau ønsker vi, at samarbejde og skabe samspil mellem de politikområder, hvor det er relevant og giver mening. Det er i særdeleshed oplagt i forhold til kulturpolitikken, men også set i forhold til sundhedspolitikken, den sammenhængende børnepolitik, ungdomspolitikken og frivillighedspolitikken.

På mere praktisk niveau ønsker vi at anerkende og synliggøre de folkeoplysende foreninger som en legitim og kompetent samarbejdspartner for resten af kommunen. Vi ønsker at gøre opmærksom på de ressourcer, der ligger i foreningslivet samt de opgaver, der i fællesskab kan løses, således at initiativet til samarbejde kan komme fra begge parter.

Vision

Rebild Kommune har stærke og levende by- og landsbysamfund med kulturel mangfoldighed og plads til forskellighed med respekt for sammenhæng og helhed. Det er grundlæggende værdier, som gør Rebild Kommune til den mest attraktive bosætnings- og erhvervskommune.

Rebild Kommune vægter nærdemokrati og borgertrivsel højt. Borgerinddragelse og en service overfor borgerne, der er kendetegnet ved kvalitet og rettidighed i planlægningen, er derfor centrale mål.

Kilde: Uddrag fra Vision 2010 Rebild Kommune.

Mål

Folkeoplysningspolitikken i Rebild Kommune skal være med til at synliggøre initiativer og skabe fremdrift, kontinuitet og sammenhæng i foreningerne. Rebild Kommune vil gennem samarbejde med foreningerne sikre, at der er bredt kendskab til målene, og at foreningerne derved kender deres råderum og muligheder.

Rebild Kommune ønsker at:

 • Sikre at borgerne har mulighed for at engagere sig i en bred vifte af mange og forskelligartede idræts-, aktivitets- og undervisningstilbud.
 • Flest mulig får glæde af de værdier og kvaliteter, som de folkeoplysende aktiviteter har at byde på.
 • Skabe grundlaget for, der kan etableres netværk og partnerskaber, og bidrage til en konstruktiv erfaringsudveksling mellem de folkeoplysende aktiviteter, mhp. at fremme fælles mål.
 • Understøtte og udvikle en frivillig indsats i foreningerne.
 • Selvorganiserede grupper i højere grad er en del af folkeoplysningen.

Brugerinddragelse gennem Fritidsrådet

Rebild Kommune sikrer brugerindflydelse ved nedsættelse af et fritidsråd. 
Fritidsrådet er et brugerråd, der er sammensat af et bredt udsnit af den folkeoplysende virksomhed i kommunen med deltagere fra det frivillige foreningsarbejde, fra den folkeoplysende voksenundervisning samt en række repræsentanter fra øvrige råd.

Samlingen af repræsentanter fra de tre overordnede brugergrupper i ét fritidsråd har til hensigt at skabe en større sammenhængskraft på det frivillige område og at fremme partnerskaber, udviklingsprojekter og videndeling på tværs af grupperne.

Fritidsrådet:

 • arbejder for at fremme tværfaglighed, partnerskaber og udviklingstiltag og er sparringspartner for forvaltningen og politikere i forhold til fx idéer, projekter og politikker.
 • har høringsret i forhold til spørgsmål vedrørende folkeoplysningsområdet.
 • er bindeled mellem foreninger og Rebild Kommune og skaber debat og sætter fokus på fritidslivet og dets rammer. Fritidsrådet forpligter sig til at afholde et årligt temamøde for fritidsområdet, og bidrager til projektudvikling og fundraising på tværs af foreninger og interessenter.

Fritidsrådet består af 13 medlemmer og er sammensat således:

 • 4 medlemmer fra idræts- og sportsforeninger
 • 2 medlemmer fra aftenskolerne
 • 2 medlemmer fra spejderforeninger
 • 2 medlemmer fra hobbybetonede foreninger
 • 1 medlem fra Ældrerådet
 • 1 medlem fra Handicaprådet
 • 1 medlem fra de unge (evt. Ungdomsråd)

Fritidsrådets virke er nærmere beskrevet i rådets forretningsorden.

Samspil og sammenhæng mellem aktiviteter

Rebild Kommune afsætter en pulje til at støtte udviklingsarbejde i forbindelse med nye initiativer, organiseringsformer eller projekter. Fritidsrådet fordeler udviklingspuljen.
Formålet er at udbrede folkeoplysningsarbejdet til flere grupper; foreninger og oplysningsforbund, samt at understøtte nye grupper og aktiviteter, der ikke traditionelt opfattes som en del af den folkeoplysende virksomhed.

Udviklingspuljen har til formål:

 • At animere til partnerskaber
 • At give aktører indenfor såvel voksenundervisningen som det frivillige foreningsliv mulighed for at fravige kravet om deltagerbetaling, hvor helt særlige forhold gør sig gældende – fx ved oprettelse af hold eller aktiviteter for en bestemt deltagerkreds
 • At give mulighed for oprettelsen af lukkede hold, hvor særlige forhold gør sig gældende
 • At understøtte selvorganiserede gruppers aktiviteter, så de får kendskab til folkeoplysningens værdier og kvaliteter.

De nærmere principper for puljens anvendelse fastsættes af Fritidsrådet ud fra folkeoplysningslovens intention.

Ikrafttrædelse

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 1. august 2012.
Godkendt af byrådet den 1. marts 2012.

Forsikringspolitik

Formålet med forsikringspolitikken er, at der i Rebild Kommune administreres efter fælles regler i forsikringssager.

Forsikringspolitikken omfatter alle kommunens institutioner/afdelinger og samtlige ansatte.
 

Frivilligpolitik

Vision og værdier

Frivilligt socialt arbejde i Rebild Kommune skal kendetegnes ved at skabe og styrke netværk, give glæde og forståelse for forskellighed og bidrage til, at Rebild Kommune er et godt sted at leve og bo.

Frivilligt socialt arbejde i Rebild Kommune skal kendes ved, at

 • der er brug for og plads til alle
 • det bygger på demokratiske processer
 • der er lydhørhed over for idéer og tendenser i lokalsamfundet
 • det bygger på nærhed og lokal forankring
 • det er synligt og tilgængeligt for alle borgere.

Frivilligt socialt arbejde i Rebild Kommune skal bæres af solidaritet, respekt for forskellighed, dialog og samarbejde samt kreativitet og forandring.

Grønt regnskab 2012

Grønt regnskab giver et statusbillede over forbruget af vand, varme, el samt CO2 udledning i Rebild Kommune, hvilket benyttes til at identificere muligheder for at spare i fremtiden. Rapporten er dermed et vigtigt værktøj til at prioritere indsatsen i fremtiden.

Handicappolitik

Rebild Kommunes handicappolitik danner det overordnede grundlag for kommunens løsning af opgaver for borgere med handicap. I praksis udmøntes handicappolitikken gennem kommunens kvalitetsstandarder, serviceniveaubeskrivelser og konkrete handleplaner, og gennem den daglige kontakt til borgerne.

Målgruppen for handicappolitikken er borgere med handicap i Rebild Kommune i alle aldre og livets faser fra barn, voksenliv til alderdom. Rebild Kommune ønsker, at politikken skal bidrage til at sikre borgere med handicap de samme muligheder som alle andre for at skabe sig et godt liv. Men også at borgere med et handicap, der muliggør det, oplever størst mulig selvbestemmelse i forhold til eget liv og hverdag.

Rammen for politikken er FN's 'Handicapkonvention', gældende lovgivning, Rebild Kommunes værdier, og økonomiske forhold. Handicappolitikken er en tværgående politik, som i praksis involverer alle byrådets politiske udvalg og forvaltninger.

Den overordnede opgave for kommunens handicappolitik er, at borgere med handicap får mulighed for at 'mestre deres eget liv', og at udøve deres kompetencer og selvbestemmelse samt at understøtte deres muligheder for at indgå i fællesskaber på lige fod med alle andre borgere i Rebild Kommune.

Rebild Kommunes Handicappolitik er vedtaget af byrådet 28. februar 2019.

Hygiejnepolitik

Hygiejnepolitikken gælder for hele Rebild kommune. Politikken er forankret i Center Sundhed.

Siden den 1. august 2012 har der været oprettet en hygiejneorganisation, hvor relevante centre i kommunen er repræsenteret. Der er indgået en samarbejdsaftale med Infektionshygiejnen i Region Nordjylland. Rebild Kommune er rigtig langt i forhold til arbejdet med hygiejne.

Hygiejnepolitikken tager udgangspunkt i anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om Hygiejne og Den Danske Kvalitetsmodels standarder inden for området.

Politikken gælder for både personale i Rebild Kommune og private leverandører af hensyn til borgerne og deres velbefindende.

Læs Hygiejnepolitik 2014-2018

Indkøbs- og udbudspolitik

Politik for indkøb og udbud udgør den overordnede ramme for, hvordan Rebild Kommune håndterer indkøb og udbud.
 

Formålet med indkøbs- og udbudspolitikken er at understøtte indsatsområderne, ved at lave én samlet politik for Rebild Kommunes indkøb og udbud. Desuden skal politikken sikre, at Rebild Kommune lever op til gældende lovgivning om udbud og lever op til forpligtelserne ifølge kommunernes økonomiaftaler med regeringen. 

Politikken omfatter alle Rebild Kommunes indkøb af varer, tjenesteydelser, bygge- og anlægsydelser, samt udlicitering af Rebild Kommunes opgaver. Leasing og leje er også omfattet af politikken.

Politikken er godkendt af byrådet i oktober 2014 og ændret i juni 2015, juni 2016 og august 2017.

Læs Rebild Kommunes Politik for indkøb og udbud.

Integrationspolitik

Integrationspolitikken beskriver de overordnede rammer og danner fælles grundlag for samarbejde og retning for integrationsindsatsen i Rebild Kommune. Politikken indeholder vision, værdier og mål. Politikken beskrives i fire temaer: "Modtagelse og bosætning", "Børn og unge", "Job og uddannelse" og "Seniorliv". 

Kulturpolitik

Rebild Kommunes byråd vedtog på mødet den 20. december 2007 Kulturpolitikken for Rebild Kommune.
Kulturpolitikken er løbende blevet evalueret og redigeret – senest i 2013, hvor den eksisterende politiks overordnede værdier og mål er fastholdt, men der er
opstillet nye handleplaner for det fremadrettede udviklingsarbejde på
kulturområdet.

Formål
Kulturpolitikken har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets liv.
Rebild Kommune profilerer sig på kombinationen af Kultur & Natur - og Kulturpolitikken bidrage til, at Rebild Kommune fortsat udvikles som et attraktivt sted at bosætte sig og medvirke til at tiltrække nye borgere og turister til kommunen.
Rebild Kommune ønsker at fastholde og udvikle borgernes frivillige engagement i kulturlivet gennem økonomisk støtte, rådgivning, koordinering, markedsføring og støtte til kulturelle samlingssteder.

Landdistriktspolitik

Landdistriktspolitik 2017-2020

Du kan finde Rebild Kommunes Landdistriktspolitik 2017-2020 ved at klikke her.

Landdistriktspolitikken er med til at understøtte målene i Vision 2025. Den supplerer kommunens øvrige planer og politikker ved at sætte fokus på de muligheder og udfordringer, der knytter sig specifikt til landsbyer og landdistrikter. Politikken skal sætte retning og være grundlaget for samarbejdet om udviklingen i landdistrikterne. Politikkens overordnede målsætning er, at: "Livet på landet eller i en landsby i Rebild Kommune er et aktivt tilvalg"

Landdistriktspolitikken har følgende fokusområder:

 • Udvikling eller afvikling
 • Attraktive boliger
 • Natur og friluftsliv
 • Sammenhold og fællesskab
 • Positiv omtale

Landdistriktspolitikken følges op af Handlingsplan til Landdistriktspolitik 2017-2020 som du finder, hvis du klikker her. 

Historik

Torsdag d. 29 september 2016 summede det af liv i byrådsalen i Støvring, hvor både borgere, politikere og bestyrelsesmedlemmer fra landsbyrådet var mødt op for at give deres besyv med inden skrivearbejdet med den nye landdistriktspolitik gik i gang. Aftenen blev indledt med et oplæg fra Steffen Damsgaard, der er formand i Landdistrikternes Fællesråd. Oplægget handlede om, hvad man kan bruge en landdistriktspolitik til, og var en inspirerende optakt til den efterfølgende workshop.

En skrivegruppen bestående af fem kommunale medarbejdere og to af landsbyrådets bestyrelsesmedlemmer gik derefter i "skrivefængsel" og formulerede et udkast til ny landdistriktspolitik ud fra alle de mange inputs.

Udkastet blev sendt ud til landsbyerne i kommunen og de interessenter, der havde deltaget i workshops mm. og var selvfølgelig også tilgængeligt her på hjemmesiden for alle interesserede.

Udkastet blev debatteret tirsdag d. 1. november ved Landsbyrådets efterårsmøde, hvorefter de sidste redigeringer blev foretaget.

I december 2016 blev forslaget til landdistriktspolitik behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, som besluttede at sende forslaget i offentlig høring.

Landdistriktspolitikken var i offentlig høring i perioden fra d. 23. januar til d. 6. marts 2017. Der var mulighed for dialog via kommunens facebookside og via www.landsby-rebild.dk, hvilket der ikke var nogen, der benyttede sig af.

Der indkom to høringssvar, som ikke gav anledning til ændringer i politikken, men som drøftes i forbindelse med udarbejdelse af handleplaner.

Byrådet vedtog Landdistriktspolitik 2017-2020 på byrådsmødet d. 27. april 2017.

Mad- og måltidspolitik

Rebild Kommunes sundhedspolitik har kost som indsatsområde i 2010 og 2011.

Byrådet har i den anledning besluttet, at en overordnet mad- og måltidspolitik skal danne rammen for arbejdet omkring kost i de følgende år. Derfor er der i forbindelse med mad- og måltidspolitikken endvidere udarbejdet en tids- og handleplan, som skal sikre, at der i fremtiden implementeres indsatser på kostområdet.

Mad- og måltidspolitik for Ældrecentre, Kortidscentret og Boformerne

Politikken tager udgangspunkt i Rebild Kommunes værdigrundlag og de fem værdier:

 • ansvarlighed 
 • ordentlighed 
 • tillid 
 • åbenhed 
 • anerkendelse

Værdierne danner det overordnede udgangspunkt for samarbejdet mellem borgere, personale og pårørende.

Politikkens mål er at bevare og fremme livskvaliteten. Fokus skal derfor være på muligheder frem for begrænsninger således, at måltidet og maden bliver en god oplevelse.

Politikken skal medvirke til at sikre velsmagende mad, der fremmer appetitten. Den er fremadrettet og beskriver de overordnede rammer for området. Politikken er i sin tilgang rummelig og fleksibel og tager udgangspunkt i, at ethvert menneske er unikt med hvert sit unikke livsforløb og historie.

Det samme gør sig gældende for ældrecentrene, der hver især har egen kultur og måde at gøre tingene på. Politikken er derfor også rummelig og fleksibel set i forhold til det enkelte ældrecenters måde at agere på.

Mødet med borgeren

Denne politik er et sæt retningslinjer for, hvordan du som borger kan forvente at blive mødt af ansatte ved Rebild Kommune.

Vi møder dig i øjenhøjde og med respekt for dit liv og samlede situation. Vi søger samarbejde og en ligeværdig dialog. Alle bliver behandlet ordentligt med professionalisme, ansvarlighed og faglighed. Vi har tavshedspligt og behandler derfor alle henvendelser/oplysninger fortroligt.

Natur og Friluftspolitik

I vores natur- og friluftspolitik kan du læse hvilke rammer politikernen har sat for udviklingen af naturen og friluftslivet i Rebild Kommune. Vi vil nemlig gerne at naturen både skal benyttes og beskyttes - i politikken står der blandt andet:

"Vi vil favne både natur og friluftsliv. Der skal være plads til både naturbeskyttelse og friluftsliv i vores kommune. I sameksistens. Der skal være plads til natur for naturens skyld på udvalgte arealer – til gavn for artsrigdom af planter og dyr. Der skal også være plads til sport og friluftsaktiviteter: fiskeri og jagt, gåture og hundeluftning, ridning, løb og vandring, mountainbike og forhindringsløb. Vi er en sund kommune med fokus på det aktive liv i naturen, som for eksempel vores outdoorsports-brand Triatland Rebild vidner om. Forskellige områder er egnede til forskellige aktiviteter efter hvor robust eller sårbar naturen i et område er."

Personalepolitik

Rebild Kommune ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor alle trives. Vi anser trivsel blandt ledere og medarbejdere og god opgaveløsning som to sider af samme sag. Trivsel handler bl.a. om sammen med andre at nå nogle mål, at bruge sine kompetencer og få mulighed for faglig og personlig udvikling.

Rebild Kommunes personalepolitik tager udgangspunkt i, at medarbejderne er kommunens vigtigste råstof. Personalepolitikken handler om mennesker og det samspil mellem mennesker, der har som mål at skabe resultater, så Rebild Kommune bliver en god kommune at bo og arbejde i.

Læs Rebild Kommunes 'Personalepolitik'.

Personalepolitikken suppleres af en række delpolitikker, der beskriver hvordan vi forholder os på mere specifikke områder:

Du kan også læse 'Retningslinjer for frihed og særlige mærkedage'.

Personalepolitisk redegørelse

For at følge op på vores personalepolitik udarbejder vi hvert år en personalepolitisk redegørelse. 

Attraktive arbejdspladser

Rebild Kommune arbejder aktivt på, at kommunens mange arbejdspladser skal være attraktive for både nuværende og kommende medarbejdere. Det gør vi ved at sætte fokus på:

 • God og anerkendende ledelse 
 • Arbejdsmiljøet - det gode fællesskab mellem kolleger og gode, sikre fysiske rammer 
 • Spændende opgaver - indflydelse på eget arbejde, balance mellem krav og ressourcer samt gode udviklingsmuligheder 
 • Mulighed for det hele liv - hensyn til familie- og fritidsliv 
 • Personalegoder, herunder sundhedsordninger 
 • Passende løn 
 • Et godt image – at arbejde på en arbejdsplads, man kan være stolt af.
Plan- og Klimastrategi

Plan- og Klimastrategien er først og fremmest et politisk dokument, som indeholder byrådets strategi for det fremtidige arbejde i kommunen.

Det er også det dokument, som fastlægger den overordnede retning for revisionen af kommuneplanen.

Rebild Kommunes lokale Agenda 21, er byrådets strategi og vision for arbejdet mod en bæredygtig udvikling.

Rusmiddelpolitik

Misbrugsindsatsen er styret af Lov om Social Service § 101 og Sundhedslovens §§ 141 og 142.

Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor både stof- og alkoholafhængighed er inkluderet. Denne beslutning er taget for at kunne samle størst mulig viden og kompetence indenfor nogle områder, hvor konsekvenser og problemstillinger er nært beslægtede.
Indsatsen vil da også blive koordineret tværfagligt, da det er et område med mange tværfaglige samarbejdsflader. For Rebild Kommune er sammenhæng og tværfaglighed to helt centrale begreber i indsatsen, uanset om der er tale om forebyggelse, behandling eller omsorg og skadesreduktion.

Rusmiddelpolitikken er begrænset til at dække problematikker omkring alkohol og illegale stoffer. Politikken er ikke udformet med henblik på personer, som har pådraget sig afhængighed af lægemidler, som er ordineret af den praktiserende læge. Begrundelsen herfor er, at dette henlægges til sundhedsvæsenet - læge og hospital - jævnfør sektoransvarsprincippet.
Da generelle mønstre for problematisk forbrug af stoffer og alkohol og ungdomskulturer ændres løbende, er det vigtigt, at Rusmiddelpolitikken regelmæssigt tages op til debat og overvejelse. Der skal være opfølgning på hidtidig arbejde, og kursen skal korrigeres, hvis der er behov for dette.

Læs: Rusmiddelpolitik
Læs: Kvalitetsstandarder
Læs: Ydelseskatalog.

Strategi for det nære sundhedsvæsen

Rebild Kommune både kan og vil gerne påtage sig et stort medansvar for at skabe et samlet stærkt sammenhængende sundhedsvæsen, hvor borgerne både kan få den nødvendige specialiserede hospitalsbehandling og sundhedsfremmende, forebyggende og opfølgende sundhedstilbud af høj kvalitet i borgernes nærmiljø.

Byrådets vision går i tråd med tanken om det nære sammenhængende sundhedsvæsen, idet visionen frem mod 2025 lyder som følgende:
”I 2025 er vi fortsat Nordjyllands sundeste kommune. Vi danner rammen om et sundt, trygt og sammenhængende liv for alle – med plads til både aktive oplevelser og fordybelse. Vi har mod og økonomi til at eksperimentere og prøve nyt – det er med til at sikre en positiv udvikling”.

Rebild Kommune har et højt politisk ambitionsniveau og mod til at gå nye veje i forhold til udvikling på sundhedsområdet og udviklingen af det nære sammenhængende sundhedsvæsen. Læs strategien for det nære sundhedsvæsen.

Strategi for mobildækning

Byrådet vil gerne sikre, at dækningen med bredbånd hurtigst muligt bliver bedre i Rebild Kommune. Som loven ser ud i dag, kan det bedst gøres ved at reducere eller helt fjerne de barrierer, der hindrer teleselskaberne i at udbygge bredbåndsnettet. Byrådet har vedtaget en strategi, der skal støtte dette formål.

Sundhedspolitik

Med formuleringen af en sundhedspolitik for Rebild Kommune er det første skridt taget på vejen mod at skabe et fælles grundlag for indsatsen for en sund kommune. Samtidig synliggør sundhedspolitikken, at alle dele af organisationen Rebild Kommune har en fælles forpligtelse til at gøre en indsats for sundhed i bred forstand.

Sundhedspolitikken og den konkrete udmøntning af politikken i praksis hviler på en fælles definition af sundhed som begreb. Rebild Kommune har valgt at tage udgangspunkt i et bredt sundhedsbegreb, som forholder sig til fysiske, psykiske og sociale aspekter såvel som den enkeltes muligheder for at leve et godt liv.

Sundheden påvirkes af en række individuelle og samfundsmæssige faktorer. Eksempler herpå er den enkeltes livsstil, sociale netværk og tilknytning til arbejdsmarkedet samt sundhedsvæsenets tilbud og miljømæssige faktorer.

Rebild Kommunes vision er at give gode rammer og forudsætninger for et godt liv for alle borgere ved at sætte fokus på sundhed i alle sammenhænge.

Borgerne i Rebild Kommune skal have mulighed for at handle for at fremme egen og andres sundhed samt forebygge ulykker og sygdom.

Sprogstrategi for de 0-16 årige

Sprogstrategien opsætter mål og rammer for arbejdet med børn og unges sprog-, læse- og skrivefærdigheder og er primært henvendt til fagpersonalet på skole- og dagtilbudsområdet.

Find sprogstrategien her.

Økonomisk politik - finansiel strategi

Med den økonomiske politik sætter vi de økonomiske mål - for eksempel omkring kommunes likviditet, låneoptagelse, anlægsinvesteringer og -niveau, garantier, leasing, råderum, effektiviseringer.

Menu