Når du vil bygge

Bygge
Samlet løsning til selvbetjening

Rebild Kommune har en samlet selvbetjeningsløsning, som du skal bruge når du skal bygge nyt, bygge til, bygge om eller søge om miljøtilladelser.

Løsningen hedder Byg og Miljø og den sikrer os en mere ensartet, effektiv og hurtigere byggeansøgning og sagsbehandling. Byg og Miljø hjælper dig hele vejen igennem ansøgningen og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning.

Du kan søge om eller anmelde:

 • Alle typer af byggesager inklusive byggeri på fredet ejendom
 • Etablering af jordvarmeanlæg
 • Spildevandsanlæg i det åbne land
 • Oprensning og udvidelse af sø
 • Etablering af ny sø
 • Indvindingsanlæg til drikkevand
 • Indvinding af vand til markvanding
 • Anmeldelse af olietank

Når du logger ind i Byg og Miljø, vil du blive guidet gennem de krav, som er nødvendige for din ansøgning. I Byg og Miljø skal du dog forholde dig til, at ovenstående punkter bliver kaldt for aktiviteter og at i stedet for at "ansøge om", skal du starter et projekt.

Du skal også være opmærksom på, at en eventuel ansøgning om landzonetilladelse skal søges via kommunenes hjemmeside.

Hjælp og vejledning til brug af den digitale selvbetjeningsløsning Byg & Miljø, kan søges hos Byg telefonvagt på 99 88 76 87. 

Du kan også få hjælp til hvordan du skal ansøge, ved at se denne video på Byg og Miljø-løsningen.

Du kan selv gøre meget for at sikre, at din ansøgning indeholder de informationer og bilag, vi har brug for, når vi skal behandle din byggesag. Find gamle tegninger i byggesagsarkivet og se tjeklisten under selvbetjening, før du søger.

Spørgsmål kan rettes til pbv@rebild.dk

Byggesagsgebyr pr. 1. januar 2020

Rebild Kommune har ikke sendt regninger ud på byggesager siden 3. april 2014, men det bliver der fremover. 

Byrådet har på møde den 18. december 2019 vedtaget, med enkelte undtagelser, at opkræve et fast gebyr for alle typer byggesager. Rebild Kommune tager som udgangspunkt byggesagsgebyr for samtlige typer byggetilladelser, nedrivningstilladelser, lovliggørelsessager samt dispensationssager, jf. Bygningsreglement 2018, § 39. Der er enkelte områder hvor der ikke opkræves byggesagsgebyr.

Der opkræves et fast gebyr for alle typer byggesager, dog med undtagelse af klagesager, afslag på ansøgninger, afvisning af ansøgninger, tilbagetrækning af ansøgninger samt forhåndsdialoger. Det faste gebyr bliver 1.062 kr. pr. sag. Dog vil der opkræves gebyr pr. enhed på erhvervs- og boligenheder.

Se takstblad.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden kan variere, da det kommer an på hvilken type byggeri der er tale om. Du kan se nærmere i de Differentierede servicemål 2019

Sagsbehandlingstiden regnes fra den dag, sagen er fuldt oplyst. Det vil sige, at kommunen skal have modtaget alle relevante tegninger og beskrivelser, der er nødvendige i forbindelse med behandlingen af sagen.
Følgende forhold vil medføre en forlængelse af sagsbehandlingstiden:

 • Hvis dit byggeprojekt kræver dispensation eller helhedsvurdering i forhold til byggeloven eller bygningsreglementet
 • Hvis dit byggeprojekt kræver dispensation fra lovgivning
 • Hvis dit byggeprojekt skal i naboorientering / partshøring
 • Hvis dit byggeprojekt skal behandles politisk
 •  Hvis dit byggeprojekt skal behandles hos anden myndighed
 • Hvis dit byggeprojekt kræver landzonetilladelse
 • Hvis ikke alle oplysninger i din BBR meddelelse er korrekte, da disse er en del af grundlaget for behandlingen af sagen. Se mere om BBR.

Vi benytter digital sagsbehandling, og derfor skal alt ansøgningsmateriale søges via Byg og Miljø.

 

Ansøgninger i Byg og Miljø

Når du skal ansøge om en byggesag eller en sag på miljøområdet, giver Byg og Miljø dig et overblik over, hvilken information og dokumentation kommunen skal bruge for at behandle din sag.

Undervejs får du en målrettet hjælp til de mest almindelige aktiviteter inden for byggeri og miljø, du som borger vil have brug for at søge tilladelse til. Du bliver guidet igennem ansøgningsprocessen, trin for trin, indtil du til sidst med et enkelt klik kan sende din ansøgning, som automatisk går til den rette myndighed. Herefter kan du løbende følge med i, hvor langt behandlingen af din sag er kommet. Du får besked, når der er henvendelser eller afgørelser fra myndigheden.

Som professionel rådgiver kan du bruge Byg og Miljø til at håndtere ansøgninger til meget store og komplekse projekter, og du kan administrere og holde styr på ansøgninger til mange projekter samtidig.

Læs vores guider

Det kan være en god ide at læse vores guider til brugen af selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø. Der er en til når du skal starte en nyt projekt og hvis du senrere skal sende supplerende oplysninger.

Du finder selvbejeningen nederst på denne side.

Hvad gælder for mig?

Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel. Du kan finde oplysninger om blandt andet

 • Kommune- og lokalplaner
 • By- og landzonebestemmelser
 • Byggelinjer, fredningslinjer mv.

Forhold som for eksempel drikkevandsinteresser eller mistanke om jordforurening på stedet, bliver også vist.

Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Landsdækkende system

Byg og Miljø er et landsdækkende system. Det betyder, at du møder det samme system, hvis du for eksempel skal restaurere dit hus i én kommune og bygge sommerhus i en anden. Eller hvis du som professionel rådgiver bygger mange forskellige steder i landet.

Du kan finde Byg og Mijø på www.bygogmiljoe.dk
På hjemmesiden findes en introduktion til løsningen.

Typisk ansøgningsmateriale

Når du skal søge om byggetilladelse er det vigtigt, at du sætter dig ind i hvilket materiale der skal sendes ind via Byg og Miljø. Ovenfor under Ansøgninger i Byg og Miljø, kan du se en guide til hvordan du søger i selvbetjeningsmodulet samt en guide til hvordan du ligger supplerende materiale under dit projekt i systemet.

Hvilket ansøgningsmateriale skal sendes til kommunen?

Situationsplan - eksempel

Plantegning - eksempel

Facader - eksempel

Principsnit AA - eksempel

Tjek din BBR inden du søger

Det er ejeren, der er ansvarlig for at oplysningerne i BBR er rigtige og svarer til virkeligheden. Find din BBR meddelelse på www.OIS.dk og læs mere på Rebild Kommunes hjemmeside.

Din pligt som ejer:
Det er vigtigt, at du gennemgår din BBR-meddelelse og kontrollerer, at alle oplysninger er rigtige. Det er nemlig dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen har mulighed
for at udstede en bøde på op til 5000 kr., hvis du ikke har indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller hvis du har opgivet urigtige oplysninger. Bøde kan fx komme på tale, hvis man som ejer, undlader
at informere kommunen om eksisterende bygninger eller indretning til beboelse i kælder eller tagetage.

Det er derfor særligt vigtigt, at du som ejer sikrer dig, at antallet og størrelsen af bygninger og boliger på din ejendom er i overensstemmelse med de registrerede forhold.
Kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger, du giver til BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeldt besøg på ejendommen eller ved registersamkøring med eksterne kilder, fx folkeregistret eller luftfotos. Indberetningspligten gælder også i forbindelse med byggesager
Du bør være særligt opmærksom på arealerne, da de er en vigtig del i beregningen af ejendomsværdiskatten. De registrerede arealer er alle bruttoarealer, som måles til ydersiden af ydervæggene.

Derudover skal du kontrollere:

 • Opførelsesår
 • Om- og tilbygningsår
 • Antal etager
 • Samlet boligareal
 • Samlet erhvervsareal
 • Areal af udnyttet tagetage
 • Areal af udestue
 • Tagdækningsmateriale
 • Energiforsyning.

Har du spørgsmål, eller rettelser til din BBR-meddelelse, kan du sende en mail til bbr@rebild.dk. I mange tilfælde kan det være en god idé at orientere sig i reglerne på forhånd på www.bbr.dk.

Selvbetjening:

Find byggesager

Her kan du få adgang til Rebild Kommunes byggesagsarkiv - weblageret. Weblageret indeholder kun afsluttede byggesager.
 
Når du har åbnet weblageret, skal du vælge Rebild kommune. Du søger sagerne frem ved hjælp af din adresse.
 
Hvis du finder fejl i weblageret, eller har du spørgsmål, så kontakt pbv@rebild.dk.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Bygge- og miljøansøgning

Når du skal starte et byggeprojekt som for eksempel opførelse af en ny garage, tilbygning af udestue, nyt etageboligbyggeri, nyt enfamiliehus, nedrivning af maskinhus, så skal projektet ansøges eller anmeldes hos kommunen.

Det gælder også når du skal starte et miljøprojekt som etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg i det åbne land, oprensning og udvidelse af sø, etablering af ny sø, indvindingsanlæg til drikkevand, indvinding af vand til markvanding eller anmeldelse af olietank.

Du skal logge ind med NemID på selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, for at starte dit projekt. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her. Du vil blive guidet hele vejen gennem dit projekt trin for trin. Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel. Du kan finde oplysninger om bl.a.

 • Kommune- og lokalplaner
 • By- og landzonebestemmelser
 • Byggelinjer, fredningslinjer mv.

Forhold som drikkevandsinteresser eller mistanke om jordforurening på stedet, bliver også vist. Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Husk at have relevante tegninger og andre dokumenter klar i pdf-format, da de skal vedhæftes projektet. Du kan til enhver tid gemme din ansøgning og vende tilbage til den på et senere tidspunkt.

Du kan eventuelt læse vores guide inden du går i gang med udfylde din ansøgning. Der er en guide til at starte et nyt projekt og en til at eftersende oplysninger.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu