Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Billede af etageejendomme

Huslejenævnet

Huslejenævnet er et tvistnævn, der afgør sager inden for private lejemål, hvor lejer og udlejer er blevet uenige.

Huslejenævnet i Rebild Kommune kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejer og udlejer, når det lejede helt eller delvist anvendes til beboelse, og lejemålet er beliggende i privat udlejningsbyggeri.

Hvilke sager kan Huslejenævnet afgøre tvister i?

Huslejenævnet kan afgøre tvister mellem lejer og udlejer indenfor følgende områder:

 • istandsættelse ved fraflytning
 • flytteopgørelse
 • tilbagebetaling af depositum
 • manglende vedligeholdelse
 • huslejeforhøjelse
 • varmeregnskab
 • vandregnskab
 • lejens størrelse
 • forbedringsforhøjelse
 • genudlejningsgebyr
 • forhøjelse af á conto bidrag
 • støj og chikane

Rebild Kommune er en ureguleret kommune som betyder at visse bestemmelser i boligreguleringsloven ikke gælder for Rebild Kommune. Det drejer sig om bestemmelserne i lov om midlertidig regulering af boligforholdene kapitel II-V om lejefastsættelse, vedligeholdelse m.v.

Hvordan starter jeg en sag?

Har du en tvist, som du ønsker Huslejenævnets hjælp til, skal du skrive en skriftlig klage. Klagen skal indeholde en beskrivelse af, hvilke forhold, du klager over, en kopi af hele lejekontrakten samt relevante bilag, som kan være billeddokumentation eller skriftlig korrespondance med din udlejer.

Klagen sender du til Huslejenævnets sekretariat på mail eller almindelig papirpost. Vi henstiller til, at materialet indsendes i én samlet fil, gerne i et pdf-dokument.

raadhus@rebild.dk

Huslejenævnet
Rebild Kommune
Fællescenter Sekretariat
Hobrovej 110
9530 Støvring

Hvad koster det?

Du skal betale et gebyr på 357 kr. for at Huslejenævnet ser på sagen. Gebyret skal betales, når du sender klagen.

Gebyret skal betales på reg. nr. 4368, konto nr. 3259087929 med tydelig angivelse af navn og adresse og mærket ”Huslejenævn”.

Såfremt en lejer får fuldt medhold i en sag i Huslejenævnet, skal udlejer betale et gebyr på 6.827 kr. Det fremgår af Lov om boligforhold § 82, stk. 2. Det er Huslejenævnet, der vurderer, om betingelserne for gebyrpålæg er til stede, hvilket som oplyst alene kan ske når lejer får fuldt medhold. Der er ikke en modsvarende regel, hvis en udlejer får fuldt medhold.

Sagsforløb

Huslejenævnet modtager din klage og registrerer det indbetalte beløb før sagen bliver behandlet. Den skriftlige klage bliver sendt til modparten til udtalelse. Fristen for svar er som udgangspunkt to uger. Modparten kan dog i nogle tilfælde få fristen forlænget.

Efter modtagelse af svar fra modparten, vil sekretariatet vurdere, om sagen kræver yderligere oplysninger.

Hvis det bliver nødvendigt at besigtige lejemålet, eller at holde et møde med parterne i sagen, vil udlejer og lejer få besked herom med mindst en uges varsel.

Når Huslejenævnet har behandlet klagen, bliver der sendt en skriftlig afgørelse til lejer og udlejer.

Hvis én af parterne er utilfreds med nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden 4 uger indbringes for Boligretten. Indbringelsen sker ved udfærdigelse af stævning, som indleveres til:

Retten i Aalborg
Badehusvej 17
9000 Aalborg

Hvor kan jeg få råd og vejledning?

Huslejenævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder ikke på den ene parts side. Huslejenævnets sekretariat yder dog vejledning om hvilke type sager, der kan indbringes for Huslejenævnet, praktiske forhold i forbindelse med sagens verserende for nævnet og oplysninger om den konkrete lovgivning. Hvis du ønsker yderligere rådgivning, kan du udover at gå til en advokat søge hjælp hos lejerorganisationer, udlejerorganisationer eller ved en retshjælp.

Forhåndsgodkendelse af lejens størrelse

Huslejenævnet kan også være behjælpelig med en forhåndsgodkendelse af lejens størrelse. En ejer af en ejerbolig eller en andelshaver i en andelsforening med brugsret til en bestemt lejlighed kan anmode Huslejenævnet om en forhåndsgodkendelse af den leje, som lovligt vil kunne opkræves for den pågældende bolig.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

 • Du skal være ejer af en ejerbolig eller andelshaver i en andelsboligforening
 • Du må ikke eje andre udlejede ejerboliger

I sager om forhåndsgodkendelse af lejens størrelse skal der betales et gebyr på 596 kr. Gebyret skal betales på reg. nr. 4368, konto nr. 3259087929 med tydelig angivelse af navn og adresse og mærket ”Huslejenævn”.

Medlemmer

Huslejenævnet består af en formand, en udlejerrepræsentant og en lejerrepræsentant. Formanden skal være jurist, indstilles af byrådet og beskikkes af Boligministeriet. Udlejerrepræsentanten vælges efter indstilling fra udlejerforeninger og lejerrepræsentanten vælges efter indstilling fra lejerforeninger i kommunen.

Formand: Cand. jur. Ole Kirkegaard.
Lejerrepræsentant: Camilla Løgsted Hedemann.
Udlejerrepræsentant: Britta Jespersgaard.

Medlemmerne er valgt for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Det vil sige, at de følger valgperioden.

I sager vedrørende husordensovertrædelser suppleres Huslejenævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Denne person har ingen stemmeret.

Læs mere om Huslejenævnets arbejde her

Monsido - statistik

Cookieinformation