Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Overkørsler og ramper

En overkørsel er det areal, der bruges som adgang til privat grund, og som ligger fra vejbelægningens kant og ind til det matrikulære skel mellem vejens areal og den private grund. En overkørsel bliver af mange også kaldt adgang, indkørsel, udkørsel, opkørsel eller rampe.

Hvis du ønsker ny overkørsel, flytning af overkørsel, udvidelse af eksisterende overkørsel, midlertidig overkørsel eller ekstra overkørsel, skal du søge om tilladelse til dette ved kommunen. Dette gælder for alle private fællesveje i byzone samt alle offentlige veje i både by- og landzone.

På denne måde sikrer vi, at der kun laves overkørsler, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til trafiksikkerheden og færdslen. Hvis der er tale om en statsvej er det vejdirektoratet der er myndighed og som giver tilladelsen til overkørsel.

Kommunen vil altid foretage en konkret vurdering ved hver enkelt ansøgning. Rebild kommune ser på nogle forskellige forhold i forbindelse med en ansøgning om overkørselstilladelse, som du skal tilstræbe at følge og det er derfor en god idé at undersøge dette inden man går i gang.

Nogle af de forhold som kommunen vægter højt, og som hver sag vurderes ud fra er blandt andet følgende:

  • Oversigtsforholdene ved overkørslen
  • Trafikmængden og -tætheden på vejen
  • Hastigheden på vejen
  • Sideanlæg (fortove, cykelstier, buslommer mv.) ved overkørslen
  • Vejens indretning i øvrigt (vejbredde, vejbelysning, vejinventar mv.)
  • Bredden på overkørsel
  • Behovet for overkørsel

Monsido - statistik

Cookieinformation