Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Vedligeholdelse

Vandløb vedligeholdes for at sikre, at det enkelte vandløbs form og evne til at føre vand ikke ændres.
Ved vedligeholdelse skal der også tages hensyn til vandløbenes miljøtilstand og målsætning, således, at planter og dyr stadig kan leve i vandløbet.

Det er en pligt at vedligeholde alle vandløb - både åbne og rørlagte, gravede kanaler og dræn. Pligten skal sikre, at alle, der på lovlig vis leder vand til et vandløb, også kan gøre det i fremtiden. For at sikre dem, der på lovlig vis leder vand til et vandløb, har vandløbsloven også bestemmelser om ændringer af vandløb og dræn.

Det er derfor ikke tilladt at lave ændringer (regulering eller restaurering) i vandløb og dræn uden kommunens tilladelse. Det gælder både ændringer i vandløbets form og placering samt alle ændringer af vandløbs evne til at føre vand.

Åbne vandløb, der henligger i naturtilstand og i mange år - mere end 15 - ikke har været vedligeholdt, må ikke vedligeholdes medmindre der er givet en dispensation efter naturbeskyttelsesloven. Det er typisk vandløb i enge, moser og skove.

Vandløbsloven indeholder derfor udførlige bestemmelser om bredejernes vedligeholdelsesforpligtigelser og om at ændringer af vandløbene skal godkendes af vandløbsmyndigheden.

Erstatningsansvar

Mangelfuld vedligeholdelse af vandløbene kan medføre erstatningspligt for skader på opstrøms liggende ejendomme m.v. Krav om erstatning kan rejses ved civilt søgsmål eller ved Taksationsmyndigheden. Skader skal kunne henføres til den manglende/dårlige vedligeholdelse af vandløbene. Den, der søger erstatning, indbringer sagen.

Monsido - statistik

Cookieinformation