Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Dræning

Inden du går i gang med at dræne din jord, skal du være opmærksom på lovgivningen.

Udenfor naturbeskyttede og okkerpotentielle områder er der, ifølge vandløbsloven, fri dræningsret for bredejere, som dræner på egen ejendom og ud til naturlige åbne vandløb, som ligeledes er på egen ejendom. Hvis du ønsker at aflede overfladevand eller drænvand til en rørledning eller over anden mands jord, skal der først søges om medbenyttertilladelse hos kommunen.

Vær også opmærksom på, at der i regulativerne for offentlige vandløb kan være krav til drænudløbets placering i vandløbet.

Du har pligt og tilladelse til at vedligeholde egne dræn og grøfter, men det er som udgangspunkt ikke lovligt at ændre på eksisterende dræn og grøfter. Det betyder, at grøfter ikke må graves dybere eller bredere, og at dræn ikke må lægges dybere eller med ændret størrelse, medmindre kommunen har givet tilladelse til det.

Dræning i okkerpotentielle eller naturbeskyttede områder

Hvis arealet, der ønskes drænet, er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, må der ikke graves eller på anden måde ændres på arealets tilstand uden dispensation fra naturbeskyttelsesloven. 

Okker er et miljøproblem i mange vandløb.

For at beskytte vores vandløb må der ikke, jf. okkerloven, drænes eller udgrøftes uden forudgående ansøgning og tilladelse i okkerpotentielle områder. Tilladelsen skal søges hos Rebild Kommune. Med dræning og udgrøftning menes enhver aktivitet – herunder ændring, vedligeholdelse og reparation – som kan sænke grundvandsstanden.

De okkerpotentielle områder kan ses på Danmarks Miljøportal eller du kan kontakte os, for at høre om dine arealer er udpeget som okkerpotentielle.

Danmarks Miljøportal

Hvis du ønsker at vedligeholde dræn i okkerpotentielle områder ved spuling, skal du være opmærksom på, at spulevandet ikke må ledes i vandløbet. Spulevandet skal opsamles og eventuelt udspredes på marken.

Monsido - statistik

Cookieinformation