Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Vandløb

Vandløb begynder ved kilder og dræn, der samles til større og større enheder i et grenet vandløbssystem, som afvander et vandløbsopland. Vandløb er meget forskellige med hensyn til størrelse, vandføring og længde.

Vandløbene og de vandløbsnære arealer er vigtige som spredningskorridorer, hvor igennem dyr og planter kan sprede sig til egnede levesteder. Mange vandløb er beliggende i ådale, hvor de har stor natur-, landskabs- og rekreationsmæssig værdi.

En god vandkvalitet og varierede forhold i vandløbene med sten og grus og forskellige strømhastigheder er med til at skabe gode betingelser for plantelivet og derved også for dyrelivet i vandløbene. Vandløb kan være levested for blandt andet ørreder, der gyder i vinterhalvåret i vandløb af god kvalitet.

Vandløbene har samtidig stor betydning i forbindelse med afledning af dræn- og overfladevand fra de omkringliggende arealer. Mange vandløb er gennem tiden blevet reguleret, og nogle har karakter af kanaler eller grøfter med ringe fald og langsom vandhastighed. De regulerede vandløb giver dårlige betingelser for insekt-, fiske- og planteliv.

For at opretholde den således skabte tilstand og forøgede vandføringsevne gennemføres der i langt de fleste vandløb tilbagevendende vedligeholdelse. Den tilstand, der er målet for vedligeholdelsen, er fastlagt i regulativerne.
Gennem lovgivningen søges det at tilgodese både de afvandingsmæssige og miljømæssige interesser. Vandløbsloven omfatter både naturlige vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Mange af de større himmerlandske vandløbssystemer udspringer i Rebild Kommune.

Det gælder for:

  • Binderup Å
  • Haslevgård Å
  • Lerkenfeld Å
  • Lindenborg Å
  • Simested Å
  • Sønderup Å
  • Hasseris Å
  • Østerå 
  • Korup Å
  • Villestrup Å

Private og offentlige vandløb

Vandløb er delt op i private og offentlige vandløb. Vi er vandløbsmyndighed for begge typer, og har pligt til at vedligeholde de offentlige vandløb, mens private vandløb skal vedligeholdes af bredejerne. Begge typer vandløb er omfattet af vandløbsloven og dens regler.

I Rebild Kommune er der i alt cirka 300 km offentlige vandløb. Alle offentlige vandløb er omfattet af et regulativ, der blandt andet beskriver, hvordan vandløbet skal vedligeholdes.

Tilsyn

Rebild Kommune er vandløbsmyndighed og fører tilsyn med vandløbene og håndhæver overtrædelser af vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven og okkerloven med flere. Mange vandløb er desuden beskyttet mod indgreb af naturbeskyttelseslovens § 3.

Miljømålsætninger for vandløb

Mange vandløb har i vandområdeplanerne fået fastsat målsætninger for hvordan miljøtilstanden skal være. Målene omfatter blandt andet, hvor rige de skal være på fisk, planter og insekter. En af vores opgaver er at fremme initiativer, der kan hjælpe til med, at målsætningerne for et vandløb nås. 

Vandområdeplanernes indsatser kan findes på nedenstående kort:

MiljøGIS for vandområdeplaner

Akutte forureninger

Ved akutte forureninger skal du ringe 112, for at få fat i miljøvagten.

Hvis du har spørgsmål omkring vandløb, er du velkommen til at kontakte os på telefonnummer 99 88 99 88 eller via mail:

cnm@rebild.dk

Monsido - statistik

Cookieinformation