Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Miljøtilsyn

Kommunerne og Miljøstyrelsen skal føre et aktivt og opsøgende miljøtilsyn. Der skal føres tilsyn med, at de regler, der er fastsat med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, overholdes. Derudover føres der bl.a. tilsyn med, at påbud og forbud efterkommes, og at vilkår i miljøgodkendelser og tilladelser overholdes.

Et godt miljøtilsyn handler ikke kun om kontrol, men i lige så høj grad om vejledning og forebyggelse. 
Hos mindre virksomheder er miljøtilsynet med til at skærpe fokus på miljø, mens det for større virksomheder bl.a. er muligheden for gennem dialog at forebygge miljøproblemer, der er det centrale.
Den gældende version af miljøtilsynsbekendtgørelsen kan findes på hjemmesiden retsinformation.dk

Gå til miljøtilsynsbekendtgørelsen

Rebild Kommune går gerne i dialog med virksomhederne om deres miljøforhold både når det gælder de lovpligtige krav til virksomheden, og når det gælder den forebyggende og frivillige miljøindsats på virksomheden.

Miljøtilsynet på virksomhederne har til formål:

  • at sikre at gældende miljølovgivning overholdes
  • at sikre overholdelse af kommunens regulativ for erhvervsaffald
  • at forebygge og begrænse støjgener og forurening af luft, vand, jord og grundvand
  • at begrænse anvendelsen og spild af råstoffer og andre ressourcer
  • at begrænse anvendelsen af miljøfremmede stoffer og materialer
  • at fremme genanvendelse
  • at fremme indførelsen af miljøledelse eller andre forebyggende miljøtiltag på virksomhederne

Ved tilsynet gennemgår vi virksomhedens miljø- og affaldsforhold. De forhold vi kigger på er støj, luft, lugt, spildevand, affald, farligt affald og jordforurening herunder f.eks. affaldsbortskaffelse, oplagring af farligt affald, tankanlæg, luftemissioner og støjende aktiviteter.

Monsido - statistik

Cookieinformation