Miljøtilsyn

Tjekliste - foto: www.rebild.dk
Rebild Kommune går gerne i dialog med virksomhederne om deres miljøforhold både når det gælder de lovpligtige krav til virksomheden, og når det gælder den forebyggende og frivillige miljøindsats på virksomheden.

Rebild Kommunes miljøtilsynsberetning 2012

Miljøtilsynet på virksomhederne har til formål:

  • at sikre at gældende miljølovgivning overholdes
  • at sikre overholdelse af kommunens regulativ for erhvervsaffald
  • at forebygge og begrænse støjgener og forurening af luft, vand, jord og grundvand
  • at begrænse anvendelsen og spild af råstoffer og andre ressourcer
  • at begrænse anvendelsen af miljøfremmede stoffer og materialer
  • at fremme genanvendelse
  • at fremme indførelsen af miljøledelse eller andre forebyggende miljøtiltag på virksomhederne

Ved tilsynet gennemgår vi virksomhedens miljø- og affaldsforhold. De forhold vi kigger på er støj, luft, lugt, spildevand, affald, farligt affald og jordforurening herunder f.eks. affaldsbortskaffelse, oplagring af farligt affald, tankanlæg, luftemissioner og støjende aktiviteter.

Vejledende rolle

Et miljøtilsyn handler ikke kun om kontrol af virksomhedernes miljø- og affaldsforhold. Vi støtter også med vejledning indenfor affaldsminimering, energiforbrug og -besparelser. Vi fungerer desuden som sparringspartner for virksomheder, der vil indføre renere teknologi, miljøledelse eller andet forebyggende miljøarbejde.

Hvor tit kommer vi på miljøtilsyn?

Tilsynsfrekvensen afhænger af den enkelte virksomheds potentielle miljøbelastning. Virksomheder, der potentielt kan forårsage en stor miljøskade, vil få tilsyn oftere end virksomheder, hvor den potentielle miljøbelastning er mindre.

Vi fører tilsyn med næsten alle typer af virksomheder, og tilsynsfrekvensen varierer fra hvert år til hvert sjette år.

Virksomhedernes miljøforhold kontrolleres ved anmeldte og uanmeldte tilsyn.
Ved miljøtilsynet har kommunen lovhjemmel til at få oplysninger, der omhandler alle virksomhedens miljøforhold.

Vi lægger op til at miljøtilsynet er dialogskabende og vejledende, og vi prioriterer altid den positive dialog med virksomhederne.

Håndhævelser

Vi skal selvfølgelig håndhæve miljølovgivningen ved tilsynene. Her er der forskellige grader indenfor håndhævelse, lige fra henstilling, indskærpelse og påbud til politianmeldelse.

Henstilling eller påbud

Hvis din virksomheds produktion eller drift medfører væsentlig forurening, får virksomheden enten en henstilling, som kan sidestilles med en forpligtende aftale, eller et påbud, som er et juridisk bindende miljøkrav om at ændre på forholdene, så de lovliggøres. Vi giver altid en tidsfrist for, hvornår miljøkravene skal være opfyldt.

Indskærpelse eller påbud

Hvis vi konstaterer ulovlige forhold i forhold til tidligere meddelt påbud eller forhold fastlagt i f.eks. miljøgodkendelse eller spildevandstilladelse, giver vi indskærpelse. Der er ikke tale om fastlæggelse af nye vilkår eller grænser, men om at indskærpe overholdelsen af allerede gældende regler.

Politianmeldelse

Ved overtrædelse af vilkårene i godkendelser og tilladelser eller overtrædelse af affaldsregulativer, bekendtgørelser eller påbud/indskærpelser, eller hvis vi på stedet ser direkte handlinger i strid med miljøreglerne, kan vi indgive politianmeldelse.

Menu