Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Midlertidige aktiviteter

Hvis du skal bygge, renovere eller rive en bolig ned mv. skal du anmelde det til kommunen, da disse typer af aktiviteter kan give anledning til støjende, støvende eller vibrationsfrembringende gener.

Midlertidige aktiviteter er tidsbegrænsede aktiviteter, som kan medføre gener for omgivelserne i form af støj, støv eller vibrationer. Derfor kræver det en tilladelse fra miljømyndigheden i kommunen inden du begynder. Det gælder f.eks. ved:

  • Bygge- og anlægsarbejder
  • Nedrivningsaktiviteter
  • facaderensning f.eks. sandblæsning eller
  •  tagrensning
  • knusning af bygge- og anlægsmaterialer
  • mobile asfaltanlæg.

Anmeldelse

Anmeldelse skal ske mindst 14 dage før aktiviteten påbegyndes.

Anmeldelsen sendes til Center Natur og Miljø, hvorefter det vurderes om der eventuelt skal stilles særlige vilkår til begrænsning af forureningen. Anmeldelsen skal redegøre for driftsperiodens længde og de foranstaltninger, som den ansvarlige har foretaget eller agter at foretage for at forebygge eller afhjælpe forurening eller gener for omgivelserne, herunder driftstidens fordeling på dag-, aften- og nattetimer.

Du skal som bygherre endvidere være opmærksom på, at hvis den påbegyndte aktivitet giver anledning til væsentlig forurening, kan kommunen fastsætte yderligere vilkår om det videre arbejde eller nedlægge forbud mod aktiviteten. Det gælder uanset, at de anmeldte forureningsforebyggende foranstaltninger, driftstider m.v. eller allerede fastsatte vilkår er overholdt.

Sørg altid for i god tid før arbejdet påbegyndes at orientere naboer og andre, som kan blive udsat for støj, støj eller vibrationer fra aktiviteterne.

Anmeldelse af en midlertidig aktivitet fritager ikke for indhentelse af de nødvendige godkendelser, tilladelser eller dispensationer i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller anden relevant lovgivning.

Find ansøgningsskemaet her og send det på mail til:

cnm@rebild.dk

Monsido - statistik

Cookieinformation