Pladsanvisningen

Glad baby - foto: www.colourbox.dk
Rebild Kommunes pladsanvisning varetager behandling af opskrivning til dagpleje, daginstitution, SFO og SFO 2.

Pladsanvisning

Telefon: 99 88 77 88

Mail: pladsanvisningen@rebild.dk

Vi anviser en plads til jeres barn, når I ønsker barnet indskrevet i den kommunale dagpleje, daginstitution, skolefritidsordning (SFO) eller skolefritidsordning 2 (SFO2).

Opskrivning - såvel som udmeldelse - foregår via Den digitale Pladsanvisning

Husk 
Du skal skrive dit barn op 3 måneder før den dato du ønsker en plads. Så er du garanteret en plads. Pladsgarantien er ikke en garanti for optagelse i en bestemt plads, men garanti for plads i et kommunalt tilbud. Optagelse sker til den 1. i en måned. Er ønsket om optagelse sket med mindre end 3 måneders varsel, kan der ikke garanteres en plads. Det tilstræbes dog altid at finde en plads hurtigst muligt.

Pladsanvisningsprincipper

I finder link til den fulde udgave af vores pladsanvisningsprincipper længere nede på siden.

Fra 2019 ændrer pladsanvisningsprincipperne i Rebild Kommune. Det har hidtil været sådan, at pladsen gik til det ældste barn på listen. Ny lovgivning fastsætter, at det fremover skal være det barn, der har været skrevet op i længst tid, der får pladsen.

Det betyder for dig, at det er vigtigt, du får skrevet dit barn op så tidligt som muligt.

Hvornår sender vi tilbud ud?

Tilbud om dagplejeplads eller vuggestueplads sendes ud ca. to måneder, før barnet skal starte.

Tilbud om plads i børnehave sendes ud ca. tre måneder, før barnet skal starte.

Deltidsplads ved fravær i henhold til barselsloven

Forældre til børn i dagtilbud, har pr. 1. januar 2019 ret til en deltidsplads på 30 timer til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart - ved fravær i henhold til barselsloven mod en reduceret egenbetaling.
Det vil sige, at forældre med børn i kommunale- og private daginstitutioner og i den kommunale dagpleje har ret til deltidsplads i forbindelse med barsel.
Retten til deltid omfatter ikke pasningstilbud i private pasningsordninger.

Kriterier for deltidsplads:

 • Den ene eller begge forældre afholder fravær i henhold til barselsloven
 • Deltidspladsen skal være i én sammenhængende periode.
 • Fraværet må ikke afbrydes af en periode på mere end fem uger eller på anden vis bortfalde.
 • Ansøgning om deltidspladsen skal indgives til kommunen senest 2 måneder før deltidspladsen ønskes.
 • Den periode, hvor forældrene benytter deltidspladsen i et dagtilbud, skal påbegyndes den 1. i en måned og ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor retten til deltidspladsen ophører.
 • De 30 timer ugentligt skal fordeles med 20 af timerne i tidsrummet 9.00-13.00, og de resterende 10 timer fordeles ved en individuel aftale mellem forældre og dagtilbud. Aftalen indgås indledningsvis for perioden og gælder for perioden med mindre andet aftales.

Ansøgning
Forældrene skal ved ansøgningen indsende:

 • Dokumentation for fravær i henhold til barselsloven på det tidspunkt, hvor deltidspladsen ønskes. Det kan f.eks. være en kopi af en vandrejournal, hvori det forventede fødselstidspunkt fremgår.
 • Angivelse af den samlede, maksimale periode, som deltidspladsen ønskes i.
 • Der indsendes en ansøgning pr. barn.
 • Ved ansøgning om deltidsplads skal I også udfylde skemaet længere nede på siden og sende det til pladsanvisningen med sikker post via din e-Boks. 

Oplysningspligt

Forældrene har pligt til at oplyse kommunen senest 1 måned før ændringen skal gælde fra:

 • Hvis fraværet i forbindelse med barsel ophører tidligere end den maksimale ansøgte periode.
 • Hvis fraværet afbrydes i en periode på mere end 5 uger.
 • Eller hvis fraværet på anden vis ophører.

Klageadgang

Beslutningen om deltidsplads kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed

 

Principper for pladsanvisning

I kan læse om principperne for, hvordan vi anviser pladser i Pladsanvisningsprincipperne for Rebild Kommune.

Til plejeforældre

Det er desværre ikke muligt for plejeforældre at benytte Den digitale Pladsanvisning til opskrivning og udmeldelse - brug i stedet følgende:

Hvis du vil klage

Hvis I ønsker at klage over en afgørelse vi har truffet i Pladsanvisningen, skal det ske skriftligt til: 

Rebild Kommune 
Borgerservice
Hobrovej 110 
9530 Støvring 
Att. Leder af Pladsanvisningen

Eller på e-mail: pladsanvisningen@rebild.dk

Vi skal have klagen senest to uger efter du har modtaget afgørelsen.

Dispensation

Dispensation til tidligere eller udsat børnehavestart 

Hvis du ønsker, at søge om dispensation til tidligere eller udsat børnehavestart, vedr. dit barn, bedes du udfylde ansøgningen her og sende den til via sikker post på e-boks, til Rebild Kommune att: Pladsanvisningen. 

En dispensation til tidligere eller udsat start i børnehave kan kun gives til børn med særlige pædagogiske, helbredsmæssige eller sociale behov jf. bilag 4 i styrelsesvedtægten for dagtilbud i Rebild Kommune.

Deltidsplads

Ansøgning om deltidsplads i forbindelse med barsel mod reduceret egenbetaling  

Forældre med børn i kommunale- og private daginstitutioner og i den kommunale dagpleje har ret til deltidsplads i forbindelse med barsel.

Retten til deltid omfatter ikke pasningstilbud i private pasningsordninger.

Du kan ansøge om deltidsplads til det/de børn som er i en kommunal institution eller dagpleje. Du skal indsende din ansøgningen via sikker post på e-boks, til Rebild Kommune att: Pladsanvisningen,  senest 2 måneder før deltidspladsen ønskes

Udfyld ansøgningen her Ansøgning til deltidsplads 

Selvbetjening:

Digital Pladsanvisning

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

I den digitale pladsanvisning kan du:

 • skrive dit barn op til pasning i dagpleje, småbørnsinstitution, børnehave, SFO og klub
 • udmelde dit barn
 • ansøge om økonomisk friplads
 • se status på ind- og udmeldelsesforhold

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Økonomisk friplads

Her kan du beregne og ansøge om økonomisk friplads.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu