Pladsanvisningen

Glad baby - foto: www.colourbox.dk
Rebild Kommunes pladsanvisning varetager behandling af opskrivning til dagpleje, daginstitution, SFO og SFO 2.

Pladsanvisning

Telefon: 99 88 77 88

Vi anviser en plads til jeres barn, når I ønsker barnet indskrevet i den kommunale dagpleje, daginstitution, skolefritidsordning (SFO) eller skolefritidsordning 2 (SFO2).

Opskrivning - såvel som udmeldelse - foregår via Den digitale Pladsanvisning

Husk 
Du skal skrive dit barn op 3 måneder før den dato, du ønsker en plads. Så er du garanteret en plads. Pladsgarantien er ikke en garanti for optagelse i en bestemt plads, men er en garanti for plads i et kommunalt tilbud. Optagelse sker til den 1. i en måned. Er ønsket om optagelse sket med mindre end 3 måneders varsel, kan der ikke garanteres en plads. Det tilstræbes dog altid at finde en plads hurtigst muligt.

Pladsanvisningsprincipper

I finder link til den fulde udgave af vores pladsanvisningsprincipper længere nede på siden.

Fra 2019 er pladsanvisningsprincipperne i Rebild Kommune ændret. Det har hidtil været sådan, at pladsen gik til det ældste barn på listen. Ny lovgivning fastsætter, at det fremover skal være det barn, der har været skrevet op i længst tid, der får pladsen. Ved tilflyning til kommunen, kan du ikke overføre ancienittet fra en anden kommune. 

Det betyder for dig, at det er vigtigt, du får skrevet dit barn op så tidligt som muligt.

Hvornår sender vi tilbud ud?

Tilbud om dagplejeplads eller vuggestueplads sendes ud ca. to måneder, før barnet skal starte.

Tilbud om plads i børnehave sendes ud ca. tre måneder, før barnet skal starte.

Deltidsplads

Deltidsplads ved fravær i henhold til barselsloven

Forældre til børn i dagtilbud, har pr. 1. januar 2019 ret til en deltidsplads på 30 timer til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart - ved fravær i henhold til barselsloven.
Det vil sige, at forældre med børn i kommunale- og private daginstitutioner og i den kommunale dagpleje har ret til deltidsplads i forbindelse med barsel.
Retten til deltid omfatter ikke pasningstilbud i private pasningsordninger.

Kriterier for deltidsplads:

 • Ansøgning om deltidspladsen skal indgives til kommunen senest 2 måneder før deltidspladsen ønskes
 • Den ene eller begge forældre afholder fravær i henhold til barselsloven
 • Deltidspladsen skal være i én sammenhængende periode.
 • Fraværet må ikke afbrydes af en periode på mere end fem uger eller på anden vis bortfalde.
 • Den periode, hvor forældrene benytter deltidspladsen i et dagtilbud, skal påbegyndes den 1. i en måned og ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor retten til deltidspladsen ophører.
 • De 30 timer ugentligt skal fordeles med 20 af timerne i tidsrummet 9.00-13.00, og de resterende 10 timer fordeles ved en individuel aftale mellem forældre og dagtilbud. Aftalen indgås indledningsvis for perioden og gælder for perioden med mindre andet aftales.

Oplysningspligt

Forældrene har pligt til at oplyse kommunen senest 1 måned før ændringen skal gælde fra:

 • Hvis fraværet i forbindelse med barsel ophører tidligere end den maksimale ansøgte periode.
 • Hvis fraværet afbrydes i en periode på mere end 5 uger.
 • Eller hvis fraværet på anden vis ophører.

Klageadgang

Beslutningen om deltidsplads kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed

Ansøgning
Forældrene skal ved ansøgningen indsende:

 • Dokumentation for fravær i henhold til barselsloven på det tidspunkt, hvor deltidspladsen ønskes. Det kan f.eks. være en kopi af en vandrejournal, hvori det forventede fødselstidspunkt fremgår.
 • Angivelse af den samlede, maksimale periode, som deltidspladsen ønskes i.
 • Der indsendes en ansøgning pr. barn.
 • Ved ansøgning om deltidsplads skal I også udfylde skemaet længere nede på siden og sende det til pladsanvisningen med sikker post via din e-Boks. 

Udfyld ansøgningen her Ansøgning til deltidsplads 

 

Du skal indsende din ansøgningen via sikker post på e-boks, til Rebild Kommune att: Pladsanvisningen,  senest 2 måneder før deltidspladsen ønskes

 

Dispensation

Dispensation til tidligere eller udsat børnehavestart 

Hvis du ønsker, at søge om dispensation til tidligere eller udsat børnehavestart, vedr. dit barn, bedes du udfylde ansøgningen her og sende den til via sikker post på e-boks, til Rebild Kommune att: Pladsanvisningen. 

En dispensation til tidligere eller udsat start i børnehave kan kun gives til børn med særlige pædagogiske, helbredsmæssige eller sociale behov jf. bilag 4 i styrelsesvedtægten for dagtilbud i Rebild Kommune.

Til plejeforældre

Det er desværre ikke muligt for plejeforældre at benytte Den digitale Pladsanvisning til opskrivning og udmeldelse. Kontakt i stedet Pladsanvisningen på telefon 99887788.

Pasning på tværs af kommunegrænsen

Pasning på tværs

Du har ret til at bevare dit barns plads i Rebild Kommune, hvis du flytter til en anden kommune. Du kan også købe en plads i Rebild, selvom du bor i en anden kommune.

Du kan ønske at få dit barn passet i en anden kommune, end den du bor i. Hvis den kommune optager børn fra andre kommuner, kan det som udgangspunkt godt lade sig gøre.

Hvis dit barn har en plads udenfor Rebild, giver vi et tilskud. Du skal så betale forskellen mellem tilskuddet og bruttodriftudgiften for den plads, dit barn benytter. 

Bruttodriftudgiften er det beløb, det koster kommunen at drive pladsen. Hvis prisen i pasningskommunen er højere end i Rebild, vil du derfor skulle betale mere for pladsen end for en plads i Rebild.

 

Hvis du flytter fra Rebild Kommune og ønsker at bevare din plads i Kommunen

Er du flyttet fra Rebild Kommune og vil du beholde pladsen efter du er flyttet? Kontakt pladsanvisningen. Så beder vi den nye kommune om at sende et tilskudsbevis.

 • Din månedlige betaling er afhængig af hvor meget, du kan få i tilskud fra den kommune, du flytter til. Det er din nye kommune, der opkræver betalingen.
 • OBS: Som udgangspunkt bliver du opkrævet i 12 måneder i stedet for de normale 11 måneder, og dermed også juli.

 

Bor du udenfor Rebild Kommune og ønsker du pasning hos os? Så kontakt pladsanvisnigen

 • Vi kan ikke garantere, at dit barn kan blive tildelt en plads i et bestemt dagtilbud eller i et bestemt område.
 • Dit barn kommer på ventelisten på samme vilkår som børn i Rebild Kommune og bliver anvist efter vores gældende anvisningsprincipper.
 • Det skal fremgå tydeligt af din ansøgning at I ikke flytter til Rebild Kommune.
 • Når du får en plads til dit barn i rebild Kommune beder vi din bopælskommune om at sende et tilskudsbevis.
 • Din månedlige betaling er afhængig af hvor meget, du kan få i tilskud i din bopælskommune. Det er din bopælskommune, der opkræver betalingen.
 • OBS: Som udgangspunkt bliver du opkrævet i 12 måneder i stedet for de normale 11 måneder. Og dermed også juli.

 

Får jeg søskendetilskud og friplads, hvis jeg ikke benytter en plads i Rebild Kommune?

Du har altid mulighed for at søge om friplads. Du skal altid søge om friplads i den kommune som du bor i.

Vi beregner både søskendetilskud og friplads ud fra vores priser. Er prisen for en plads i den anden kommune højere end i Rebild, så får du en opkrævning, også selvom du er berettiget til fuld friplads.

 

Hvem opkræver betaling for mit barns pasning, når jeg er flyttet fra Rebild Kommune?

Hvis du flytter til en anden kommune og fortsat benytter pladsen i Rebild.

 • Så giver vi besked til din nye kommune om, at de skal opkræve fra den dato, du er flyttet.
 • Er der en difference i betalingen, så bliver det opkrævet ved første opkrævning.

Hvis du flytter fra Rebild uden at opsige din plads i Rebild Kommune:

 • Du skal selv udmelde dit barn, fra det dagtilbud barnet går i. Rebild Kommune udmelder ikke dit barn automatisk
 • Opsigelsen er løbende måned + en måned 
 • Hvis du ikke opsiger pladsen i Rebild Kommune skal du i en periode betale dobbelt, hvis du har fået en plads i din nye bopælskommune. Sker det, sender vi dig en opkrævning for pladsen i Rebild Kommune.
Principper for pladsanvisning

I kan læse om principperne for, hvordan vi anviser pladser i Pladsanvisningsprincipperne for Rebild Kommune.

Hvis du vil klage

Hvis I ønsker at klage over en afgørelse vi har truffet i Pladsanvisningen, skal det ske skriftligt til: 

Rebild Kommune 
Borgerservice
Hobrovej 110 
9530 Støvring 
Att. Leder af Pladsanvisningen

Eller på e-mail: pladsanvisningen@rebild.dk

Vi skal have klagen senest to uger efter du har modtaget afgørelsen.

Selvbetjening:

Digital Pladsanvisning

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

I den digitale pladsanvisning kan du:

 • skrive dit barn op til pasning i dagpleje, småbørnsinstitution, børnehave, SFO og klub
 • udmelde dit barn
 • ansøge om økonomisk friplads
 • se status på ind- og udmeldelsesforhold

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Økonomisk friplads

Her kan du beregne og ansøge om økonomisk friplads.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu