Fredninger

fredning Rebild Bakker
Når et område rummer nogle helt særlige natur- og kulturhistoriske værdier, kan området blive fredet via en kendelse eller en deklaration. Fredning kan være en effektiv måde at beskytte dyr, planter, kulturspor og landskab på. Desuden kan en fredning være med til at sikre folk adgang til det fredede område.

Fredninger kan være meget forskellige og kan varetage flere hensyn på en gang. Det er nødvendigt at se bestemmelserne for den konkrete fredning for at se hvilke regler der gælder. Det kan være regler for en bestemt anvendelse af arealerne, terrænreguleringer, byggeri. Der vil også ofte være fastsat regler for pleje og vedligeholdelse af arealerne og for offentlighedens adgang.

I Rebild Kommune er der 62 fredede områder. I alt er områderne på 1900 hektar ud af kommunens areal på 62000 hektar, dvs. at ca. 3,13 % af kommunen er fredet.

Se hvor fredningerne er på digitale kort

Pleje af fredede arealer

Kommunen kan, hvis det skønnes nødvendigt, foretage pleje af fredede (ikke statsejede) arealer. Forud herfor skal der udarbejdes en plejeplan som beskriver den naturtilstand der ønskes opretholdt eller genskabt, og de tiltag, der menes at være hensigtsmæssige i forhold til fredningens formål.

Plejeplaner:

Menu