§ 3 beskyttet natur

Engblomme
Store dele af naturen i Rebild Kommune er beskyttet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. På disse arealer må man ikke ændre tilstanden uden at have fået en dispensation.

I Rebild Kommune er der ca. 5000 arealer med natur der er beskyttet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. Loven trådte i kraft i 1992, og omfatter de lysåbne naturtyper. Nedenfor kan du læse mere om de enkelte naturtyper. 

I den beskyttede natur kan hidtidig, lovlig drift fortsætte, men ønsker du at lave ændringer kræver det en dispensation. der gives normalt kun dispensation til indgreb hvis

  1. der er tale om særlige omstændigheder
  2. indgrebet er af naturmæssig underordnet betydning
  3. indgrebet efter en samlet vurdering medfører en forøgelse af naturindholdet i området

Der gives normalt ikke dispensation til indgreb, der er begrundet i landbrugsmæssige, økonomiske eller rekreative interesser, selv om der kan tages hensyn til offentlighedens adgang til naturen.

Er jeg ejer af § 3 beskyttet natur?

Du kan selv kigge på Danmarks Miljøportal, og se om du ejer § 3 beskyttet natur. Er du i tvivl, kan du altid henvende dig til Rebild Kommune. 

Overdrev

Overdrev er tørre og næringsfattige arealer. De ligger oftest i kuperet terræn, og har en græsningshistorie der går langt tilbage i tiden. Overdrev over 2500 m2 er beskyttet af § 3. På overdrev må der græses med dyr og tages høslæt, og det er tilladt at fjerne træer og buske løbende. Vil du lave en større rydning, kræver det en henvendelse til kommunen, og eventuelt en dispensation. Overdrev må ikke omlægges, gødes, kalkes, tilplantes eller sprøjtes.

Heder

Heder findes på tør, sandet og næringsfattig jord, og er ofest domineret af dværgbuske som lyng og revling. Heder over 2500 m2 er beskyttet af § 3. På heder må der græsses med dyr, og du må løbende fjerne opvækst af træer og buske. Ønsker du at pleje heden, for eksempel ved afbrænding, skal kommunen give tilladelse. Heder må ikke opdyrkes, gødes eller sprøjtes.

Ferske enge

Enge findes på fugtige og lysåbne arealer, ofte på lavbund, og tæt på vandløb, moser eller søer. Enge over 2500 m2 er beskyttet af § 3. På enge må du fortsætte den drift der fandt sted før 1992. Det vil sige, at blev engen omlagt hvert 10. år, må man fortsat omlægge engen hvert 10. år. Du må ikke lave ændringer i tilstanden af engen, for eksempel grave en sø eller tilplante med pil. Ønsker du at ændre meget på driften skal du også søge om dispensation.

Moser og kær

Moser findes steder hvor grundvandet står højt, og er fugtige sumpede lavbundsarealer. Moser over 2500 m2 er beskyttet af § 3. I moser må du i mindre omfang rydde opvækst af selvsåede træer. Du må ikke dræne moser, eller grave søer i dem. Tilstandsændringer kræver en dispenation fra kommunen.

Søer og vandhuller

Søer og vandhuller over 100 m2 er beskyttet af § 3. Det kan både være naturlige og menneskeskabte søer. Rundt om søen må du gerne rydde krat, så vandfladen ikke ligger i skygge. Ønsker du at oprense søen eller udvide den, skal du søge kommunen om dispensation.

Vandløb

Rigtig mange vandløb er beskyttet af § 3. I beskyttede vandløb må du vedligeholde som hidtil, men du må ikke grave vandløbet bredere eller dybere. Mange af de beskyttede vandløb har ligeledes en 2 meter bræmme der ikke må dyrkes.

Menu