Skovrejsning og skovrydning

Skov - www.colourbox.dk
Hvis du ønsker at etablere eller fælde skov på over 0,5 ha, skal du forinden ansøge kommunen om det.

Hvad er skov?

En træbevoksning anses som skov, hvis arealet er bevokset med træer, som danner, eller indenfor et rimeligt tidsrum vil danne, sluttet skov af højstammede træer. Arealet med træbevoksningen skal være større end 0,5 ha og mere end 20 meter bredt.

Tilplantning med det formål at dyrke pyntegrønt og juletræer betragtes ikke som etablering af skov, men som dyrkning af flerårige afgrøder. Dyrkning af flerårige energiafgrøder af vedtypen anses heller ikke for etablering af skov.

Skovrejsning

Hvis du ønsker at etablere skov på et areal større end 0,5 hektar, skal du på forhånd indsende to forskellige ansøgninger til kommunen. Skovrejsning skal nemlig både behandles efter Miljøvurderingsloven og efter Lov om drift af landbrugsjorder.

Du skal ansøge om skovrejsningen efter miljøvurderingsreglerne (miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)) vha. dette skema

Ud fra ansøgningsmaterialet skal kommunen vurdere om den ansøgte skovrejsning kan have væsentlig indvirkning på miljøet.

Du skal ansøge om skovrejsningen efter Lov om drift af landbrugsjorder vha. dette skema.

Ud fra ansøgningen skal kommune vurdere om skovrejsningen er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser om etablering af skov.

I kommuneplanen kan du se, om det areal, hvor du ønsker at etablere skov på, ligger i et område, hvor skovrejsning er ønsket, uønsket eller neutralt.

Skovrydning

Hvis du ønsker at rydde skov over 0,5 hektar med henblik på anden arealanvendelse, skal du ligeledes ansøge om rydning efter miljøvurderingsreglerne (miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)) vha. dette skema.

Ud fra ansøgningsmaterialet skal kommunen vurdere om den ansøgte skovrydning kan have væsentlig indvirkning på miljøet.

Du skal ikke anmelde eller ansøge om genplantning efter hugst af eksisterende skovarealer.

Menu