Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Natura 2000 områder

Natura 2000 er et europæisk netværk af naturområder med særlige bevaringsinteresser. I Rebild Kommune findes tre Natura 2000 områder, hvor du som lodsejer skal være ekstra opmærksom hvis du eksempelvis vil bygge, rejse skov eller ændre din landbrugsdrift.

Natura 2000 netværket udgøres af habitatområder, Ramsarområder og fuglebeskyttelsesområder og skal beskytte naturen i Europa.

I hvert enkelt habitatområde og fuglebeskyttelsesområde skal bevares bestemte typer natur og bestemte arter. Et område kan f.eks. være udpeget for at bevare en bestemt slags vandløb eller for at beskytte odderen, eller begge dele.

Når et område er udpeget, som Natura 2000-område indebærer det:

  • At der i området skal sikres og bevares gunstig bevaringsstatus for de forskellige naturtyper og arter, som området er udpeget for. Gunstig bevaringsstatus betyder, at arterne og natur-typerne er beskyttede i tilstrækkeligt omfang til, at naturtyper og levesteder ikke går tilbage, og at arterne på lang sigt kan opretholde levedygtige bestande, og naturtyperne kan bevare sine særlige karakteristika.
  • At områderne skal beskyttes mod nye aktiviteter, der kan skade naturen i områderne. Myndighederne er derfor underlagt særlige krav og betingelser, når de skal træffe afgørelse eller vedtage planer, der kan påvirke Natura 2000-områder.
  • At der skal gøres en aktiv indsats for at sikre eller genoprette naturen i området. Grundlaget for indsatsen er de såkaldte Natura 2000-planer.

Du skal også være opmærksom på at meget store dele af Natura 2000-områderne også er omfattet af den danske naturbeskyttelseslovs § 3.

Anmeldeordningen

Ejere af arealer inden for Natura 2000-områder skal være opmærksom på, at bestemte former for driftsændringer eller aktiviteter kræver en forudgående anmeldelse til enten kommunen eller Naturstyrelsen.
De driftsændringer eller aktiviteter, der skal anmeldes, er aktiviteter, der normalt ikke kræver tilladelse eller lignende, men som kan være til skade for værdifuld natur i Natura 2000-områderne. Anmeldelsen skal ske inden aktiviteten sættes i gang, for at myndighederne kan vurdere, om den ønskede driftsændring eller aktivitet kan påvirke arter og natur-typer negativt.

Natura 2000-handleplaner

Byrådet i Rebild Kommune vedtog den 30. marts 2017 tre Natura 2000-handleplaner der omfatter arealer i Rebild Kommune. Planerne er gældende frem til udgangen af 2021.

Monsido - statistik

Cookieinformation