Regulering og restaurering af vandløb

Regulering - foto: Vandløbsgruppen
Alle ændringer i både offentlige og private vandløb kræver en tilladelse fra kommunen. Det kan for eksempel være opgravning, uddybning eller ændringer af vandløb. Med vandløb menes også grøfter, kanaler, søer, damme og lignende ifølge vandløbslovens bestemmelser.

Regulering

Hvis du ønsker at rørlægge et vandløb, lægge gydegrus ud, eller på anden måde ændre vandløbets skikkelse (forløb, bredde, bundkote eller skråningsanlæg), kaldes det en regulering og det skal godkendes af kommunen, før arbejdet må udføres.

Når du søger om en regulering, skal du lave et projektforslag og sende det til os med henblik på godkendelse efter bestemmelserne i vandløbsloven.

Et projektforslag skal indeholde:

  • Beskrivelse af formål og begrundelse for projekt
  • Oversigtskort og detailplaner
  • Oversigt over berørte ejendomme og grundejere/brugere
  • Overslag over udgifter og forslag til fordeling af disse
  • Tidsplan for arbejdets udførelse.

Hvis du ønsker at etablere en overkørsel, gangbro eller lignende, skal du have en krydsningstilladelse.

Restaurering

Kommunerne kan forbedre forholdene i offentlige vandløb ved at gennemføre vandløbsrestaureringer. Formålet med en vandløbsrestaurering er, at øge vandløbskvaliteten til gavn for fisk, planter og smådyr.

Et restaureringsprojekt kan for eksempel bestå i at åbne rørlagte vandløb, slynge vandløb eller fjerne spærringer ved f.eks. dambrug og vandmøller. Ændringerne giver forbedring af levestederne for fisk og smådyr.

Det er som udgangspunkt kommunerne, der kan foretage vandløbsrestaureringer for at forbedre tilstanden i et vandløb, hvis tilstanden ikke svarer til den fastlagte målsætning.

Lodsejere, lystfiskerforeninger eller andre interesseorganisationer kan dog også søge om restaureringstilladelse.

Menu