Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Tilsyn på plejeboliger

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger, lov om boliger for ældre og personer med handicap, samt andre tilsvarende boligenheder i kommunen. Embedslægeinstitutionen har pligt til at føre uanmeldt tilsyn vedrørende de sundhedsmæssige forhold på plejeboliger omfattet af lov om social service.

Kommunalt tilsyn

I henhold til Servicelovens § 151 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens ældrecentre. Der skal aflægges ét årligt, uanmeldt tilsynsbesøg. Tilsynene bliver i Rebild Kommune udført af revisionsaktieselskabet BDO. Rebild Kommune har 9 ældrecentre og tilsynspligten på Friplejehjemmet Nørager og kan forvente at modtage 10 tilsynsrapporter pr. år. 

Formålet med tilsynet er at sikre, at beboerne får den hjælp, de er visiteret til efter gældende lovgivning og ud fra det kommunale serviceniveau, der er fastsat i kvalitetsstandarderne. Tilsynene skal blandt andet skabe grundlag og mulighed for læring og fremadrettet udvikling.

Du kan læse tilsynsrapporterne som de kommer ind løbende i linket herunder. 

Styrelsen for Patientsikkerhed

Tilsyn efter Sundhedsloven:

Sundhedsstyrelsen er i henhold til Sundhedslovens § 219 forpligtet til at føre tilsyn på kommunens ældrecentre for at belyse sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold.

Styrelsen kan på baggrund af aflagt tilsynsbesøg tage stilling til, hvorvidt et ældrecenter skal have tilsyn det efterfølgende år. En stillingtagen som fremgår af tilsynsrapporten i tilsynsåret fra de enkelte ældrecentre.

Med baggrund i antallet af ældrecentre kan Rebild Kommune forvente op til 10 tilsynsrapporter fra Sundhedsstyrelsen pr. år samt en årsrapport. I Nordjylland udføres tilsynene af Styrelsen for patientsikkerhed.

Tilsyn efter Serviceloven, ældretilsyn:

Sundhedsstyrelsen fører endvidere, med udgangspunkt i den 4-årige forsøgsordning, der udspringer af Aftale om satspuljen på ældreområdet for 2018-2021, et risikobaseret tilsyn (ældretilsyn) med den personlige hjælp, omsorg og pleje efter servicelovens §§ 83-87 på plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejeenheder.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med den fornødne kvalitet af den social- og plejefaglige indsats efter servicelovens §§ 83 – 87 på ældreområdet. Der er tale om organisationstilsyn. Dvs. tilsyn med den pågældende plejeenhed. Ikke med den enkelte medarbejder.

Tilsynet erstatter hverken det nuværende kommunale tilsyn på ældreområdet eller Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn. Ældretilsynet er et supplement til de eksisterende tilsyn, der bevares uændret.

 

Alle tilsynsrapporter kan læses på linket herunder til Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside samt nederst på denne side.

Styrelsen for Patientsikkerhed

 
 

Monsido - statistik

Cookieinformation