Privat pasning

Skovl
Du kan vælge at få dit barn passet hos en privat børnepasser eller i en privat institution. Du kan også få tilskud til at passe dit eget barn, og du kan vælge et kombinationstilbud.

Som et alternativ til Rebilds kommunale pasningstilbud, kan du vælge at få dit barn passet privat.

Det kan være i en privat institution, i privat pasningsordning hos en privat børnepasser i deres hjem eller af en privat børnepasser i barnets eget hjem. 

Du har som forælder også mulighed for at få tilskud til at passe dit eget barn i hjemmet (hvis det er mellem 24 uger og to år og 11 måneder gammelt).

Privat pasning ligger ikke i kommunens regi. 

De, der passer børnene, er ikke ansat eller lønnet af kommunen.

Rebild Kommune fører tilsyn med de private pasningsordninger og institutioner og yder tilskud til forældrebetalingen.

Du skal selv aftale pasningen og skrive kontrakt med en af de godkendte selvstændige børnepassere eller den private institution.

Nedenfor kan du vælge den private pasningstype, du er interesseret i, og læse meget mere om regler, vilkår og tilskud. 

Privat daginstitution

Du kan få dit barn passet i en privat daginstitution. Der er i kommunen tre godkendte private daginstitutioner, som både har vuggestuepladser og børnehavepladser.

Du kan finde en privat institution i nærheden af dig ved hjælp af Dagtilbudsportalen. De institutioner, der er i Rebild Kommune, fremgår af listen nederst på denne side. 

De private daginstitutioner får et tilskud pr. barn direkte fra kommunen, og de fastsætter selv forældrebetalingen.

Du kan søge om økonomisk friplads til pasning i privat daginstitution, og ved behov bevilges der pædagogisk friplads. Brug selvbetjeningsløsningen nedenfor.

I Rebild Kommune er der følgende tre private daginstitutioner:

Huset i Skoven - integreret institution 0-6 år
Skørpingvej 14 b
9575 Terndrup

Telefon: 21 83 03 70 / 21 83 03 72
E-mail: kontakt@husetiskoven.dk 
Hjemmeside: www.husetiskoven.dk.

Gregers Krabbe - Vuggestue og Børnehave
Haverslevvej 107 og 109, Aarestrup
9520 Skørping

Naturbørnehaven:
Telefon: 98 37 52 49
E-mail: naturbhvs@gregerskrabbe.dk
Hjemmeside: www.gregerskrabbe.dk

Naturvuggestuen:
Telefon: 64 64 04 04
E-mail: naturbhvs@gregerskrabbe.dk
Hjemmeside: www.gregerskrabbe.dk

Guldklumpen - integreret institution 0-6 år
Øster Hornumvej 60
9230 Svenstrup

Telefon: 24 20 79 19 / 20 24 79 99
E-mail: guldklumpen@guldbaek-friskole.dk
Hjemmeside: www.guldbaek-friskole.dk.

Privat pasningsordning/privat børnepasser

Der er omkring 40 godkendte private børnepassere i Rebild Kommune, som tilbyder pasning i eget hjem. 

En plads ved en privat børnepasser kan ikke sidestilles med en plads i et kommunalt dagtilbud. Der stilles ikke de samme krav til de private børnepasningsordninger.

Det betyder, at:

 • De private børnepassere skal arbejde med læringsmiljøer, men der stilles ikke krav til udarbejdelse af en pædagogisk læreplan.
 • Rebild Kommune ikke har forpligtigelse til kompetenceudvikling af private børnepassere.
 • Der er ikke formaliseret forældreindflydelse ved private pasningsordninger tilsvarende til forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud.
 • Kommunen har ikke pligt til, at stille anden pasning til rådighed, såfremt den private børnepasser er fraværende i forbindelse med sygdom, ferier, kurser eller lignende. Det betyder, at du i tilfælde af passerens fravær, selv skal arrangere alternativ børnepasning på anden vis.
 • Modsat de kommunale dagtilbud, så indgås en aftale om privatbørnepasning på et privatretslig grundlag. Det er derfor muligt for begge parter at opsige aftalen.
 • Såfremt aftalen med den private børnepasningsordning ophører, og barnet ønskes anvist til et kommunalt dagtilbud, skal barnet skrives på venteliste på lige vilkår med andre. Det vil sige, at barnet skal skrives op 3 måneder før behovsdato, for at være dækket af pasningsgarantien.
 • Der gives ikke økonomisk fripladstilskud til private pasningsordninger.
 • Der kan maksimalt udbetales 3 tilskud til pasning til samme husstand.
 • Forældre selv er ansvarlige for at skrive barnet op til børnehave. I Rebild Kommune starter børn i børnehave, den måned de fylder 2 år og 11 mdr. Forældre skal skrive barnet op senest 3 mdr. før den måned, hvor barnet fylder 2 år og 11 mdr., for at være dækket af kommunens pladsgaranti.

Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig følgende, inden du underskriver en aftale:

 • At afstemme de gensidige forventninger til samarbejdet.
 • At aftalen indeholder, hvor mange lukkedage der er om året.
 • At aftalen har en rimelig opsigelsesvarighed.
 • At du har kendskab til optagelse i dagtilbud ved endt aftale med privat pasningsordning.

Det anbefales, at du nærlæser de gældende regler og rammer for privat børnepasning.

Slutteligt skal du være opmærksom på, at der ikke kan indgås aftaler om pasning med tilskud, uden dette er godkendt af Rebild Kommune.

Derudover skal du være opmærksom på, at aftalen, som indgås mellem forældre og børnepasser, skal godkendes af Rebild Kommune, for at du kan få tilskud. Pasningsaftale findes her.

Tilskud til privat børnepasser

Rebild kommune yder et tilskud til privat pasning. Du kan få tilskud fra barnet er 24 uger gammelt og til det skal begynde i Mini-SFO. Ligesom ved den kommunale børnepasning kan du få søskenderabat.

Tilskuddet udgør max 75 % af de dokumenterede udgifter (ikke kost), og maksimalt kr. 5.639. Familien skal altså selv betale mindst 25 % af udgifterne.

Du kan ikke søge om økonomisk friplads til pasning hos en selvstændig, og der gives ikke pædagogisk friplads her.

Der kan maksimalt udbetales tre tilskud pr. husstand til børn i alderen 24 uger til måneden før barnet fylder 2 år og 11 måneder.

Tilskuddet til privat pasning bliver tildelt i alle 12 måneder om året, idet de private børnepassere ikke har betalingsfrie måneder.

Tilskuddet skal søges senest én måned og højest tre måneder før start. Søges senere kan vi ikke garantere, at du når at få tilskuddet udbetalt tids nok til at del-udligne din udgift til den private passer.

Tilskud til privat pasning søges via Borger.dk. Du skal have dit NemID parat og den private passers mailadresse. Brug selvbetjeningsløsningen nedenfor. 

Du finder en kort vejledning til ansøgning om tilskud her: Vejledning til ansøgning om tilskud til privat pasning

Ophør og reduktion af tilskud

Tilskuddet ophører

 • Når du melder dit barn i anden kommunal eller privat pasning

 • Hvis dit barn ikke benytter pasningen i 6 sammenhængende uger

 • Hvis du og barnet flytter til en anden kommune. Husk at give os besked, hvis du flytter kommune samt at søge om tilskud til pasning i den kommune, du flytter til.
 • Tilskuddet reduceres, hvis den private børnepasser holder fri i mere end 30 fridage + 6 afspadseringsdage i ferieperioden maj - april.
 • Hvis du ønsker at udmelde dit barn før din bevilling automatisk ophører, skal dette ske som en gensidig opsigelse mellem den private børnepasser og dig.
  Du finder blanketten til gensidig opsigelse her 

   

Tilskuddet reduceres

 • Restbarsel, der afholdes, får betydning for dit tilskud.

 • Er du på deltidsbarsel, får du tilskud, der beregnes efter det antal timer, du arbejder pr. uge.

 • Er du på fuldtidsbarsel, ophører tilskuddet under barslen. Dagen efter endt barsel, bevilges der igen tilskud.
 • Ønsker du at afholde gemt barsel vedr. pasningsbarnet, er det derfor vigtigt, at du oplyser dette til pladsanvisningen, da det får betydning for dit tilskud. 

Tilbagebetaling af tilskud

Hvis du har modtaget for meget i tilskud vil du modtage et partshøringsbrev, der beskriver, hvad kommunen agter at foretage sig, og hvilke muligheder du har.

Du skal her tjekke, om oplysningerne er korrekte, og hvis du er uenig, har du 14 dage til at gøre indsigelse fra den dag, du har modtaget partshøringsbrevet. Indsigelsen skal sendes via Digital Post til Rebild Kommunes hovedepostkasse, hvorefter vi vil genbehandle din tilbagebetalingssag.

Hvis du ikke gør skriftlig indsigelse mod de oplysninger, vi vil lægge til en grund for en afgørelse, vil du 14 dage senere modtage et brev med en afgørelse om tilbagebetalingskravet.

Privat børnepasser i eget hjem/ung pige i huset

Forældre har i følge dagtilbudsloven § 80 mulighed for at få tilskud til privat pasning, som de kan anvende til at indgå en aftale med en privat person om pasning af deres børn i eget hjem (ung pige i huset).

Den private børnepasser i eget hjem skal opfylde en række kriterier for at kunne blive godkendt.

Godkendelseskriterier:

 • Børnepasseren skal være fyldt 17 år
 • Børnepasseren må højest passe 2 børn under 2 år og 11 måneder.
 • Der skal foreligger en ren straffe-og børneattest, der indhentes af Rebild Kommune. 
 • Au pairs kan ikke godkendes som børnepassere jf. Udlændingestyrelsens bestemmelser
 • Børnepasseren skal mestre dansk tale.

For mere information kontakt Pladsanvisningen.

Kombinationstilbud

Hvis du/I som forældre (begge) har skæve arbejdstider i forhold til de eksisterende dagtilbuds åbningstider, er det muligt at benytte et kombinationstilbud.

Det skal dokumenteres, at du som enlig forælder eller at begge forældre har et arbejdsbetinget behov for pasning udover åbningstiderne i dagtilbud. 

Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud og en tilskud til en såkaldt fleksibel pasningsordning.

Det er tre måder, du kan have fleksibel pasning på. Enten er dig/jer som forældre, der ansætter den fleksible passer, og på den måde er arbejdsgiver for denne. Eller du/I kan indgå en aftale med en fleksibel pasningsordning, der fungerer som en selvstændig erhvervsdrivende eller juridisk person. Det kan f.eks. være en selvejende institution, forening eller andre virksomheder. Pasningen kan på denne måde forekomme i barnets hjem, andre godkendte lokaler eller den fleksible børnepassers hjem. Endelig kan du/I vælge at indgå en aftale med en godkendt privat pasningsordning, som også kan have pasningen i eget hjem, barnets hjem eller andre godkendte lokaler. 

Et kombinationstilbud må ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud i kommunen. Dvs. 48 timer i dagplejen og 51,5 timer i daginstitutioner. Den del af pasningen, som er ved den fleksible passer, skal mindst udgøre 10 timer om ugen i gennemsnit.

Kombinationstilbuddet etableres individuelt efter forældrenes dokumenterede behov. 

Der er en række krav til den fleksible pasning, som skal opfyldes.

Tilskud til fleksibel pasning i kombinationstilbud

Du får en reduceret betaling til dagtilbud, som reduceres i forhold til de færre timer i dagtilbuddet. Derudover modtager du et tilskud som forældre til den fleksible pasningsordning, som beregnes i forhold til det gennemsnitlige antal timer opgjort over en periode på mindst 4 uger. 

Du får tilskud til fleksibel pasning med følgende takst:

0 - 2 år: 116 kr. pr. time/uge

3 - 6 år: 66 kr. pr. time/uge

Tilskuddet kan max. udgøre 75 % af de dokumenterede udgifter og 75 % af de budgetterede nettodriftsudgift for det billigste aldersvarende tilbud. Det betyder, at tilskuddet max. kan blive:

0 - 2 år: max. 5.598 kr. pr. md.

3 - 6 år: max. 3.405 kr. pr. md.

Pasning af eget barn

I stedet for en plads i et kommunalt dagtilbud kan du som forælder få tilskud til at passe dit barn selv. Det kan du, når barnet er mellem 24 uger og to år og 11 måneder gammelt. Forskellige kriterier skal derudover være opfyldt, for at du kan få tilskuddet.

Hvem kan få tilskud?

For at få tilskud til pasning af dit eget barn skal du opfylde følgende betingelser:

 • Når tilskudsperioden starter, skal dit barn være mindst 24 uger, og når den slutter må dit barn højest være to år og 11 måneder.
 • Du må ikke modtage offentlig overførselsindkomst (for eksempel barselsdagpenge, orlovsydelse, kontanthjælp, førtidspension eller SU) eller have arbejdsindtægt i samme periode.
 • Du må ikke samtidig benytte et dagtilbud til barnet eller modtage tilskud til privat pasning.
 • Perioden, hvor du passer dit eget barn, skal være mindst otte uger og højst et år.
 • Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to, men må samlet ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode
 • Som familie kan I modtage tilskud til i alt tre børn enten samtidigt eller i forskudte perioder
  (det samlede tilskud pr. husstand kan dog ikke overstige dagpengemaksimum. Find de aktuelle dagpengesatser på borger.dk).
 • Ansøgers relation til det barn, der søges tilskud til, skal være i form af biologisk forælder, adoptivforælder eller samlevende i husstanden.
 • Ansøger skal have opholdt sig i Riget (Danmark, Grøndland og Færøerne) i syv ud af de seneste otte år.
  Dette gælder dog ikke forældre, der er berettiget til ydelsen efter EU-retten.

Hvor meget kan man få i tilskud?

I 2020 er det på 6.391 kr. pr. måned.

Tilskuddet beskattes som A-indkomst for tilskudsmodtageren. Da der ikke er tale om lønindkomst, beregnes der ikke ATP eller arbejdsmarkedsbidrag. Tilskuddet bliver udbetalt til ansøgers Nemkonto, den første hverdag i den måned tilskuddet vedrører.

Hvordan søger man om tilskud til pasning af eget barn?

Ansøgning om tilskud til pasning af eget barn foregår via Digital Pladsanvisning - se selvbetjeningsløsningen nedenfor.

Du kan tidligst søge om tilskud til pasning af eget barn tre måneder før, dit barn skal passes - og senest en måned før - af hensyn til sagsbehandlingstiden. Du kan tidligst få tilskuddet bevilget en måned efter ansøgningstidspunktet.

I særlige tilfælde kan kommunen give afslag på tilskud, hvis hensynet til barnet taler herfor. Endelig kan kommunen stoppe tilskud til pasning af egne børn, hvis forældre bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse eller idømmes en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge.

Du har pligt til at give kommunen besked, hvis der er forhold af betydning for tilskuddet, som ændrer sig. 

Når tilskudsperioden slutter

Hvis du ønsker et pasningstilbud til dit barn, når tilskudsperioden slutter, skal du skrive dit barn op via Digital Pladsanvisning - se nedenfor. For at være dækket af kommunens pasningsgaranti, skal du søge om en plads senest 3 måneder inden behovsdato. 

Tilbagebetaling af tilskud

Hvis du har modtaget for meget i tilskud vil du modtage et partshøringsbrev, der beskriver, hvad kommunen agter at foretage sig, og hvilke muligheder du har.

Du skal her tjekke, om oplysningerne er korrekte, og hvis du er uenig, har du 14 dage til at gøre indsigelse fra den dag, du har modtaget partshøringsbrevet. Indsigelsen skal sendes via Digital Post til Rebild Kommunes hovedepostkasse, hvorefter vi vil genbehandle din tilbagebetalingssag.

Hvis du ikke gør skriftlig indsigelse mod de oplysninger, vi vil lægge til en grund for en afgørelse, vil du 14 dage senere modtage et brev med en afgørelse om tilbagebetalingskravet.

Tilskud til privat børnepasning

Her kan du søge om tilskud til privat børnepasning.

Hvis du ikke har NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Økonomisk friplads

Her kan du beregne og ansøge om økonomisk friplads.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Tilskud til pasning af egne børn

Ansøgning om tilskud til at passe eget barn foregår via Digital Pladsanvisning. Du skal bruge din NemID.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu