Privat pasning

pige - foto: www.colourbox.dk
Du kan vælge at få dit barn passet ved en privat børnepasser eller i en privat institution. Du kan også få tilskud til at passe dit eget barn.

Kontakt tilsyn og udviklingsteam

toguteam@rebild.dk

99 88 77 99
99 88 78 10

 

Som et alternativ til Rebilds kommunale pasningstilbud, kan du vælge at få dit barn passet privat.

Det kan være i en privat pasningsordning hos en privat børnepasser eller i en privat institution. 

Du har som forælder også mulighed for at få tilskud til at passe eget barn i hjemmet (hvis det er mellem 24 uger og to år og 11 måneder gammelt).

Privat pasning ligger ikke i kommunens regi. 

De, der passer børnene, er ikke ansat eller lønnet af kommunen.

Rebild Kommune fører tilsyn med de private pasningsordninger og institutioner og yder tilskud til forældrebetalingen.

Du skal selv aftale pasningen og skrive kontrakt med en af de godkendte selvstændige børnepassere  eller den private institution.

Privat børnepasser

Der er omkring 50 private børnepassere, som tilbyder pasning i eget hjem. 

En plads ved en privat børnepasser kan ikke sidestilles med en plads i et kommunalt dagtilbud. Der stilles ikke de samme krav til de private børnepasningsordninger.

Det betyder, at:

 • De private børnepassere skal arbejde med læringsmiljøer, men der stilles ikke krav til udarbejdelse af en pædagogisk læreplan.
 • Rebild Kommune ikke har forpligtigelse til kompetenceudvikling af private børnepassere.
 • Der er ikke formaliseret forældreindflydelse ved private pasningsordninger tilsvarende til forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud.
 • Kommunen har ikke pligt til, at stille anden pasning til rådighed, såfremt den private børnepasser er fraværende i forbindelse med sygdom, ferier, kurser eller lignende. Det betyder, at du i tilfælde af passerens fravær, selv skal arrangere alternativ børnepasning på anden vis.
 • Modsat de kommunale dagtilbud, så indgås en aftale om privatbørnepasning på et privatretslig grundlag. Det er derfor muligt for begge parter at opsige aftalen.
 • Såfremt aftalen med den private børnepasningsordning ophører, og barnet ønskes anvist til et kommunalt dagtilbud, skal barnet skrives på venteliste på lige vilkår med andre. Det vil sige, at barnet skal skrives op 3 måneder før behovsdato, for at være dækket af pasningsgarantien.
 • Der gives ikke økonomisk fripladstilskud til private pasningsordninger.
 • Der kan maksimalt udbetales 3 tilskud til pasning til samme husstand.
 • Forældre selv er ansvarlige for at skrive barnet op til børnehave. I Rebild Kommune starter børn i børnehave, den måned de fylder 2 år og 11 mdr. Forældre skal skrive barnet op senest 3 mdr. før den måned, hvor barnet fylder 2 år og 11 mdr., for at være dækket af kommunens pladsgaranti.

Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig følgende, inden du underskriver en aftale:

 • At afstemme de gensidige forventninger til samarbejdet.
 • At aftalen indeholder, hvor mange lukkedage der er om året.
 • At aftalen har en rimelig opsigelsesvarighed.
 • At du har kendskab til optagelse i dagtilbud ved endt aftale med privat pasningsordning.

Det anbefales, at du nærlæser de gældende regler og rammer for privat børnepasning.

Slutteligt skal du være opmærksom på, at der ikke kan indgås aftaler om pasning med tilskud, uden dette er godkendt af Rebild Kommune.

Tilskud til privat børnepasser

Rebild kommune yder et tilskud til privat pasning. Du kan få tilskud fra barnet er 24 uger gammelt og til det skal begynde i Mini-SFO. Ligesom ved den kommunale børnepasning kan du få søskenderabat.

Tilskuddet udgør max 75 % af de dokumenterede udgifter (ikke kost), og maksimalt kr. 5.505,00. Familien skal altså selv betale mindst 25 % af udgifterne.

Du kan ikke søge om økonomisk friplads til pasning hos en selvstændig, og der gives ikke pædagogisk friplads her.

Der kan maksimalt udbetales tre tilskud pr. husstand til børn i alderen 24 uger til måneden før barnet fylder 2 år og 11 måneder.

Tilskuddet til privat pasning bliver tildelt i alle 12 måneder om året, idet de private børnepassere ikke har betalingsfrie måneder.

Tilskuddet skal søges senest én måned og højest tre måneder før start. Søges senere kan vi ikke garantere, at du når at få tilskuddet udbetalt tids nok til at del-udligne din udgift til den private passer.

Tilskud til privat pasning søges via Borger.dk. Du skal have dit NemID parat og den private passers mailadresse. Brug selvbetjeningsløsningen nedenfor. 

Du finder en kort vejledning til ansøgning om tilskud her: Vejledning til ansøgning om tilskud til privat pasning

Ophør og reduktion af tilskud

Tilskuddet ophører:

 • Når du melder dit barn i anden kommunal eller privat pasning
 • Hvis dit barn ikke benytter pasningen i seks sammenhængende uger
 • Hvis du og barnet flytter til en anden kommune. Husk at give os besked, hvis du flytter kommune samt at søge om tilskud til pasning i den kommune, du flytter til.

Tilskuddet reduceres, hvis den private børnepasser holder fri i mere end 30 fridage + 6 afspadseringsdage i ferieperioden maj - april.

Tilskud i forbindelse med barsel vedr. barnet, der søges om pasning til

Restbarsel, der afholdes, får betydning for dit tilskud.

Er du på deltidsbarsel, får du tilskud, der beregnes efter det antal timer, du arbejder pr. uge.

Er du på fuldtidsbarsel, ophører tilskuddet under barslen. Dagen efter endt barsel, bevilges der igen tilskud.

Ønsker du at afholde gemt barsel vedr. pasningsbarnet, er det vigtigt, at du oplyser dette til pladsanvisningen, da det får betydning for dit tilskud. 

Kombinationstilbud

Hvis du/I som forældre (begge) har skæve arbejdstider i forhold til de eksisterende dagtilbuds åbningstider, er det muligt at benytte et kombinationstilbud.

Det skal dokumenteres, at du som enlig forælder eller at begge forældre har et arbejdsbetinget behov for pasning udover åbningstiderne i dagtilbud. 

Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud og en tilskud til en såkaldt fleksibel pasningsordning.

Det er tre måder, du kan have fleksibel pasning på. Enten er dig/jer som forældre, der ansætter den fleksible passer, og på den måde er arbejdsgiver for denne. Eller du/I kan indgå en aftale med en fleksibel pasningsordning, der fungerer som en selvstændig erhvervsdrivende eller juridisk person. Det kan f.eks. være en selvejende institution, forening eller andre virksomheder. Pasningen kan på denne måde forekomme i barnets hjem, andre godkendte lokaler eller den fleksible børnepassers hjem. Endelig kan du/I vælge at indgå en aftale med en godkendt privat pasningsordning, som også kan have pasningen i eget hjem, barnets hjem eller andre godkendte lokaler. 

Et kombinationstilbud må ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud i kommunen. Dvs. 48 timer i dagplejen og 51,5 timer i daginstitutioner. Den del af pasningen, som er ved den fleksible passer, skal mindst udgøre 10 timer om ugen i gennemsnit.

Kombinationstilbuddet etableres individuelt efter forældrenes dokumenterede behov. 

Der er en række krav til den fleksible pasning, som skal opfyldes.

Tilskud til fleksibel pasning i kombinationstilbud

Du får en reduceret betaling til dagtilbud, som reduceres i forhold til de færre timer i dagtilbuddet. Derudover modtager du et tilskud som forældre til den fleksible pasningsordning, som beregnes i forhold til det gennemsnitlige antal timer opgjort over en periode på mindst 4 uger. 

Du får tilskud til fleksibel pasning med følgende takst:

0 - 2 år: 116 kr. pr. time/uge

3 - 6 år: 66 kr. pr. time/uge

Tilskuddet kan max. udgøre 75 % af de dokumenterede udgifter og 75 % af de budgetterede nettodriftsudgift for det billigste aldersvarende tilbud. Det betyder, at tilskuddet max. kan blive:

0 - 2 år: max. 5.598 kr. pr. md.

3 - 6 år: max. 3.405 kr. pr. md.

Privat daginstitution

Du kan også få dit barn passet i en privat daginstitution. Der er i kommunen flere godkendte private daginstitutioner, hvoraf nogle både har vuggestuepladser og børnehavepladser.

Du kan finde en privat institution i nærheden af dig ved hjælp af Dagtilbudsportalen. De institutioner, der er i Rebild Kommune, fremgår af listen nederst på denne side. 

De private daginstitutioner får et tilskud pr. barn direkte fra kommunen, og de fastsætter selv forældrebetalingen.

Du kan søge om økonomisk friplads til pasning i privat daginstitution og ved behov bevilges der pædagogisk friplads. Brug selvbetjeningsløsningen nedenfor.

Huset i Skoven - integreret institution 0-6 år

Skørpingvej 14 b
9575 Terndrup

Telefon: 21 83 03 70 / 21 83 03 72
E-mail: kontakt@husetiskoven.dk 
Hjemmeside: www.husetiskoven.dk.

Gregers Krabbe vuggestue og børnehave

Haverslevvej 107 og 109, Aarestrup
9520 Skørping

Naturbørnehaven:
Telefon: 98 37 52 49
E-mail: naturbhvs@gregerskrabbe.dk
Hjemmeside: www.gregerskrabbe.dk

Naturvuggestuen:
Telefon: 64 64 04 04
E-mail: naturbhvs@gregerskrabbe.dk
Hjemmeside: www.gregerskrabbe.dk

Guldklumpen - integreret institution 0-6 år

Øster Hornumvej 60
9230 Svenstrup

Telefon: 24 20 79 19 / 20 24 79 99
E-mail: guldklumpen@guldbaek-friskole.dk
Hjemmeside: www.guldbaek-friskole.dk.

Selvbetjening:

Tilskud til privat børnepasning

Her kan du søge om tilskud til privat børnepasning.

Hvis du ikke har NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Økonomisk friplads

Her kan du beregne og ansøge om økonomisk friplads.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu