Beboerklagenævnet

Almene boliger - www.colourbox.dk
Beboerklagenævnet er et tvistnævn, der afgør sager inden for det almennyttige boligbyggeri, hvor lejere og boligselskaber er blevet uenige.

Sager om privat udlejningsbyggeri skal lejere og udlejere rette henvendelse til Huslejenævnet.

Formål

Beboerklagenævnet kan afgøre tvister mellem lejere og boligselskaber om eksempelvis:

  • formalia ved varsling af huslejeforhøjelser
  • boligens stand ved indflytning
  • vedligeholdelse og istandsættelse
  • tilbagebetaling af beboerindskud eller depositum
  • betaling af varme, vand og lignende
  • bytte, fremleje og fortsættelse af lejemålet
  • husordensovertrædelser
  • lovligheden af beslutninger truffet af beboerdemokratiet.

Medlemmer

Beboerklagenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden beskikkes af Statsforvaltningen og skal være jurist. De to andre medlemmer vælges efter indstilling fra de almene boligorganisationer og lejerforeninger i kommunen.

Formand: Cand. jur. Ole Kirkegaard.
Lejerrepræsentant: Michael P. Andersen, udpeget af Danske Lejere.
Udlejerrepræsentant: Bendix Jensen (Boligselskabet Nordjylland).

Medlemmerne er valgt for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021. Det vil sige, at de følger byrådsperioden.

I sager vedrørende husordensovertrædelser suppleres Beboerklagenævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Denne person har ingen stemmeret.

Hvordan starter jeg en sag?

Vil du indbringe en sag for Beboerklagenævnet, skal du skrive en skriftlig klage, som sendes til Beboerklagenævnets sekretariat:

Beboerklagenævnet
Rebild Kommune
Fællescenter Sekretariat
Hobrovej 110
9530 Støvring

Telefon: 99 88 99 88
E-mail: raadhus@rebild.dk 

Du skal beskrive, hvilke forhold du klager over. Beboerklagenævnet skal altid have en kopi af hele lejekontrakten, samt relevante bilag. Er der billeddokumentation, må dette også gerne fremsendes.

Hvad koster det?

Du skal betale et gebyr på 147 kr. for at Beboerklagenævnet ser på sagen.

Gebyret skal indsættes på konto nummer 3259 3259087929 med tydelig angivelse af navn og adresse og mærket 'Beboerklagenævn'.

Sagsforløb

Beboerklagenævnet modtager din klage og registrerer det indbetalte beløb før sagen bliver behandlet. Den skriftlige klage bliver sendt til modparten til udtalelse. Fristen for svar er som udgangspunkt to uger. Modparten kan dog i nogle tilfælde få fristen forlænget.

Efter modtagelse af svar fra modparten, vil sekretariatet vurdere, om sagen kræver yderligere oplysninger.

Hvis det bliver nødvendigt at besigtige lejemålet, eller at holde et møde på nævnets kontor, vil udlejer og lejer få besked herom med mindst en uges varsel.

Der bliver sendt en skriftlig afgørelse til lejer og udlejer.

Hvor kan jeg få råd og vejledning?

Nævnet yder ikke rådgivning til lejere eller boligselskaber og optræder ikke på den ene parts side. Nævnets sekretariat yder dog vejledning om hvilke typer sager, der kan indbringes for Beboerklagenævnet, praktiske forhold i forbindelse med sagens verserende for nævnet og oplysninger om den konkrete lovgivning. Hvis du ønsker yderligere rådgivning, kan du udover at gå til en advokat søge hjælp hos lejerorganisationer, udlejerorganisationer eller ved en retshjælp.

Menu