Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Billede af almene boliger

Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet er et tvistnævn, der afgør sager inden for det almennyttige boligbyggeri, hvor en lejer og et boligselskab er blevet uenige.

Beboerklagenævnet i Rebild Kommune kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejer og et boligselskab, når det lejede anvendes helt eller delvis til beboelse, og lejemålet er beliggende i et almennyttigt boligbyggeri.

Hvilke sager kan Beboerklagenævnet afgøre tvister i?

Beboerklagenævnet kan afgøre tvister mellem lejer og et boligselskab indenfor følgende områder:

  • Boligens stand ved indflytning
  • Manglende vedligeholdelse og istandsættelse
  • Tilbagebetaling af beboerindskud eller depositum
  • Betaling af varme, vand og lignende
  • Bytte, fremleje og fortsættelse af lejemålet
  • Husordensovertrædelser
  • Lovligheden af beslutninger truffet af beboerdemokratiet
  • Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser

Rebild Kommune er en ureguleret kommune som betyder at visse bestemmelser i boligreguleringsloven ikke gælder for Rebild Kommune. Det drejer sig om bestemmelserne i lov om midlertidig regulering af boligforholdene kapitel II-V om lejefastsættelse, vedligeholdelse m.v.

Hvordan starter jeg en sag?

Har du en tvist, som du ønsker Beboerklagenævnets hjælp til, skal du skrive en skriftlig klage. Klagen skal indeholde en beskrivelse af, hvilke forhold, du klager over, en kopi af hele lejekontrakten samt relevante bilag, som kan være billeddokumentation eller skriftlig korrespondance med dit boligselskab.

Klagen sender du til Beboerklagenævnets sekretariat på mail eller almindelig papirpost.

raadhus@rebild.dk

Beboerklagenævnet
Rebild Kommune
Fællescenter Sekretariat
Hobrovej 110
9530 Støvring

Hvad koster det?

Du skal betale et gebyr på 167 kr. for at Beboerklagenævnet ser på sagen. Gebyret skal betales, når du sender klagen.

Gebyret skal betales på reg. nr. 4368, konto nr. 3259087929 med tydelig angivelse af navn og adresse og mærket ”Beboerklagenævn”.

Sagsforløb

Beboerklagenævnet modtager din klage og registrerer det indbetalte beløb før sagen bliver behandlet. Den skriftlige klage bliver sendt til modparten til udtalelse. Fristen for svar er som udgangspunkt to uger. Modparten kan dog i nogle tilfælde få fristen forlænget.

Efter modtagelse af svar fra modparten, vil sekretariatet vurdere, om sagen kræver yderligere oplysninger.

Hvis det bliver nødvendigt at besigtige lejemålet, eller at holde et møde med parterne i sagen, vil boligselskabet og lejer få besked herom med mindst en uges varsel.

Når Beboerklagenævnet har behandlet klagen, bliver der sendt en skriftlig afgørelse til lejer og boligselskabet.

Hvis én af parterne er utilfreds med nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden 4 uger indbringes for Boligretten. Indbringelsen sker ved udfærdigelse af stævning, som indleveres til:

Retten i Aalborg
Badehusvej 17
9000 Aalborg

Hvor kan jeg få råd og vejledning?

Beboerklagenævnet yder ikke rådgivning til lejer eller boligselskabet og optræder ikke på den ene parts side. Beboerklagenævnets sekretariat yder dog vejledning om hvilke type sager, der kan indbringes for Beboerklagenævnet, praktiske forhold i forbindelse med sagens verserende for nævnet og oplysninger om den konkrete lovgivning. Hvis du ønsker yderligere rådgivning, kan du udover at gå til en advokat søge hjælp hos lejerorganisationer, udlejerorganisationer eller ved en retshjælp.

Medlemmer

Beboerklagenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden skal være jurist, indstilles af byrådet og beskikkes af Boligministeriet. De to andre medlemmer vælges efter indstilling fra de almene boligorganisationer og lejerforeninger i kommunen.

Formand: Cand. jur. Ole Kirkegaard.
Lejerrepræsentant: Camilla Løgsted Hedemann.
Udlejerrepræsentant: Torben Fisker.

Medlemmerne er valgt for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Det vil sige, at de følger byrådsperioden.

I sager vedrørende husordensovertrædelser suppleres Beboerklagenævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Denne person har ingen stemmeret.

Monsido - statistik

Cookieinformation