Ny boring?

Vandboring
Skal du lave ny boring eller sløjfe en gammel vandforsyning ? Her kan du læse, hvordan du gør.

Erstatningsboring

Hvis en boring, der fungerer som vandforsyning til et dyrehold, pludselig bryder sammen, er det muligt at lave en erstatningsboring.

Der må ikke laves en erstatningsboring, hvis problemet er, at den eksisterende borings ydeevne er aftagende eller vandkvaliteten er dårlig. Hvis det er tilfældet, skal du søge om tilladelse på normal vis.

Erstatningsboringer skal placeres inden for en afstand af 5 meter fra den boring, der skal erstattes. Hvis den eksisterende boring er placeret uhensigtsmæssig i forhold til vandløb eller natur, vil det i nogle tilfælde ikke være muligt at få lov til at lave en erstatningsboring 5 meter fra den eksisterende boring.

Erstatningsboringer skal altid anmeldes til kommunen, inden arbejdet påbegyndes.

Ny boring

Vil du lave en ny boring på din ejendom til vandindvinding, skal du søge om tilladelse. Brug ansøgningsskemaet for A-boringer (se nedenstående). Vi anbefaler, at du rådfører dig med en brøndborer eller en rådgiver til ansøgningen. Brøndboreren skal have et A-bevis. Det vil sige, at vedkommende skal være certificeret til at udføre, vedligeholde og/eller sløjfe boringer og brønde. En liste med de virksomheder, der har A-bevis, kan hentes her.

Sløjfning af boring/brønd

En boring/brønd, der ikke længere anvendes, udgør en risiko for, at grundvandet bliver forurenet. Derfor skal den sløjfes. 

Boringen/brønden skal sløjfes af en person, der er autoriseret. Her finder du en liste over de personer/virksomheder, der er autoriseret til at sløjfe en boring/brønd. Den autoriserede virksomhed skal udfylde og indsende et sløjfningsskema til Rebild Kommune og GEUS.

Kræver min boring en tilladelse?

Der findes to kategorier af boringer: A- og B-boringer, for hvilke der er forskellige regler.

Boringer, der kræver en tilladelse (A-boringer):

A-boringer omfatter alle boringer, hvor der efterlades et filter. For kategori A-boringer gælder det, at du skal indhente tilladelse hos Rebild Kommune. Tilladelse til kategori A-boringer gives som regel som en del af tilladelsen til et konkret projekt; for eksempel en tilladelse til vandindvinding eller en tilladelse til forureningsundersøgelse efter jordforureningsloven.

Du må først starte borearbejdet, når Rebild Kommune har givet tilladelse til det.

Boringer, der kun skal anmeldes (B-boringer):

Kategori B-boringer omfatter boringer, hvor der ikke efterlades filter – det vil sige boringer, der sløjfes igen umiddelbart efter, de er lavet. Dette kan for eksempel være geotekniske boringer til beskrivelse af geologien i et område. For Kategori B-boringer gælder, at du skal anmelde dem til Rebild Kommune. 

Du må begynde borearbejdet, 14 dage efter Rebild Kommune har modtaget anmeldelsen, hvis kommunen ikke inden da har haft indsigelser i forhold til boringerne. 

Boringer, der sænker grundvandet

Boringer til midlertidig grundvandssænkning kræver en vandindvindingstilladelse hvis:

 • Grundvandet sænkes i mere end to år
 • Der bortledes mere end 100.000 m3 grundvand pr. år
 • Der inden for 300 m findes en boring til et vandværk

I disse tilfælde kræves der både en boringstilladelse og en indvindingstilladelse efter Vandforsyningsloven.

Ved bygge- og anlægsarbejde kan det være nødvendigt at sænke grundvandsstanden. Der skal søges om tilladelse efter vandforsyningsloven, hvis:

Beskyt din brønd/boring

For at sikre, at det er godt drikkevand, der kommer fra brønd eller boring, er her tre gode råd:

 1. Sørg for, at der ikke kan trænge regn- og andet overfladevand ind til brønd eller boring fra oven eller fra siderne. Det gøres ved at hæve brønd-/boringsafslutning til minimum 30 cm over terræn og afslutte de øverste 1½ m af en brønd med murede brøndringe. 
 2. Sørg for at boringer placeret i bunden af en brønd afsluttes over evt. vandspejl i brønd og har tæt låg.
 3. Hold spildevandsledninger tætte og mindst 25 m væk fra brønd eller boring.

Sørg også for at:

 • dækslet er helt og slutter tæt.
 • boringen/brønden er vandtæt forseglet, så overfladevand ikke kan trænge ned i den.
 • brøndens nærmeste 2 m er forsynet med tæt belægning med fald bort fra brønden.
 • forerørsafslutningen af boringen slutter tæt.
 • indføringen af vandledningen er tæt.

Til at foretage ovenstående forbedringer kan du kontakte en brøndborer, der kan hjælpe dig med at finde en egnet teknisk løsning.

Menu