Lokal afledning af regnvand

Colourbox.dk
LAR – Lokal afledning af regnvand

Lokal afledning af regnvand betyder, at regnvand fra tage og befæstede arealer håndteres lokalt i stedet for at blive ledt væk i regnvandsledninger eller kloak.

Fordelen ved lokal håndtering er,

  • at det kan reducere belastningen på kloakkerne og reducere risikoen for oversvømmelser,
  • at det mindsker presset på vandløbene,
  • at det kan øge grundvandsdannelsen ved nedsivning på egnet jordbund.

Nye byudviklingsområder vil blive separatkloakeret og eksisterende fælleskloakerede områder er også i færd med at blive separatkloakeret. 

Lokal afledning af regnvand kræver en tilladelse og der skal ansøges hos Rebild Kommune. Efter et tilladt anlæg er etableret, skal det færdigmeldes af autoriseret kloakmester til Rebild Kommune eller via selvbetjeningen Byg og Miljø (BOM). Færdigmeldingsblanket kan findes her

Lokal afledning kan ske på flere måder. Afledningen bør planlægges således, at der kun sjældent vil være risiko for oversvømmelse og med en plan B for afledning, i tilfælde af oversvømmelse (skybrud og længerevarende regn). De mest brugte løsninger er faskiner, regnbede og nedsivning på græsplæne. LAR løsninger kan ses som muligheder for at bruge vandet som en ressource og kan bidrage til grønne og rekreative miljøer.

Generelle regler for lokal nedsivning:

  • Anlægget er dimensioneret og placeret, så der ikke opstår overfladisk afstrømning eller gener i øvrigt.
  • Anlægget er placeret minimum 25 meter fra drikkevandsboringer og 25 meter fra vandløb/søer.
  • Hvis du har zink- eller kobbertag, så skal du kontakte kommunen, inden du kan gå i gang med etableringen.  
  • Hvis der er registreret en jordforurening på din ejendom, så skal du kontakte kommunen, inden du kan gå i gang med etableringen.
  • Jordbunden skal være egnet til nedsivning. Dette kan testes vha. info i Rørcenter-anvisning 016. Bilag 1, Simpel nedsivningstest i private haver.
  • Projektet skal planlægges med de rigtige dimensioner. Dette kan beregnes i spildevandskomiteens regneark via LAR i Danmark.

Du kan læse mere uddybende information om LAR og de forskellige afledningsmetoder herunder:

Borgerpjece (LAR løsninger)

Rørcenter-anvisning 016 – Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund

Teknologisk Institut

 

Menu