Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Lokal afledning af regnvand

Lokal afledning af regnvand (LAR-løsning) betyder, at regnvand fra tage og befæstede arealer håndteres lokalt, i stedet for at blive ledt via regnvandsledninger eller kloak.

Fordelen ved lokal håndtering er:

  • at det kan reducere belastningen på kloakkerne og reducere risikoen for oversvømmelser.
  • at det mindsker presset på vandløbene.
  • at det kan øge grundvandsdannelsen ved nedsivning på egnet jordbund.

Lokal afledning kan ske på flere måder. Afledningen bør planlægges således, at der kun sjældent vil være risiko for oversvømmelse og med en plan B:

Skybrud og længerevarende regn.

De mest brugte løsninger LAR løsninger er :

Faskiner, regnbede og nedsivning på græsplæne.

LAR-løsninger kan ses som muligheder for at bruge vandet som en ressource og kan bidrage til grønne og rekreative miljøer.

Generelle regler for lokal nedsivning

  • Anlægget er dimensioneret og placeret, så der ikke opstår overfladisk afstrømning eller gener i øvrigt.
  • Anlægget er placeret minimum 25 meter fra drikkevandsboringer og 25 meter fra vandløb/søer.
  • Hvis du har zink- eller kobbertag, så skal du kontakte os, inden du kan gå i gang med etableringen.  
  • Hvis der er registreret en jordforurening på din ejendom, så skal du også kontakte os, inden du kan gå i gang med etableringen.
  • Jordbunden skal være egnet til nedsivning. Dette kan testes vha. info i Rørcenter-anvisning 016. bilag 1.
  • Projektet skal planlægges med de rigtige dimensioner. Dette skal beregnes i spildevandskomiteens regneark 2015 via Lar i Danmark.
  • Du kan læse mere uddybende information om LAR og de forskellige afledningsmetoder i borgerpjecen nedenunder.

LAR i Danmark

Byudvikling

Nye byudviklingsområder vil blive separatkloakeret og eksisterende fælleskloakerede områder er ved at blive separatkloakeret.

Lokal afledning af regnvand kræver en tilladelse og der skal ansøges hos Rebild Kommune. 

Når anlægget er etableret, skal det færdigmeldes af autoriseret kloakmester til Rebild Kommune eller via selvbetjeningen Byg og Miljø.

Teknologisk Institut

Monsido - statistik

Cookieinformation