Spildevand i det åbne land

Spildevand på landet
I det åbne land, hvor der ikke er kloakeret, har hver ejendom sit eget spildevandsanlæg. Ændringer af private spildevandsanlæg kræver normalt tilladelse fra kommunen.

I det åbne land, hvor der ikke er kloakeret, har hver ejendom sit eget private spildevandsanlæg.

Det består af en samletank eller en bundfældningstank, eventuelt efterfulgt af en eller anden form for rensning og med efterfølgende nedsivning i jorden eller udledning til en recipient.

For at forbedre tilstanden i vandløb og søer, er det blevet besluttet at nogle ejendomme i det åbne land skal rense spildevand bedre. Derfor kan Kommunen stille krav om nyt spildevandsanlæg, de steder hvor det konstateres, at spildevandsanlægget ikke overholder gældende lovgivning og regler, eller for eksempel ved ombygning. Under alle omstændigheder vil husejere blive kontaktet af kommunen inden eventuelle krav bliver stillet.

Hvis der bliver stillet krav til din ejendom, skal du vælge et spildevandsanlæg der opfylder kravene i dit område. En bundfældningstank indgår altid i anlægget. Forskellige løsninger kan også bruges sammen, alt efter jordbund, grundvand, plads og behov. Regnvand skal afledes separat. Mulighederne for afledning af regnvand ses her: Lokal afledning af regnvand. De mulige renseløsninger for spildevand på egen grund er:

Hvis du modtager et påbud om at forbedre spildevandsrensning på din grund, kan du søge om en afdragsordning og fastsættelse af minimumsfrist, mere info findes her: hjælpeordning.

Du har også mulighed for at indgå i et kontraktligt medlemskab af forsyningsselskabet Rebild Vand og Spildevand A/S. Dette betyder at forsyningsselskabet etablerer et renseanlæg og søger for driften af dette, og du betaler tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag og abonnementsafgift. Du kan få mere info ved at kontakte forsyningsselskabet Rebild Vand & Spildevand A/S.

Ændringer af private spildevandsanlæg kræver normalt tilladelse fra Rebild Kommune.

Ansøgningen skal være udformet som et kloakprojekt af en autoriseret kloakmester. Anlægget skal færdigmeldes til Rebild Kommune efter endt arbejde, eller via selvbetjeningen Byg og Miljø (BOM). En blanket til færdigmelding kan findes her.

Benyt nedenstående selvbetjeningsløsning i forbindelse med:

  • Ansøgning om etablering af nedsivnings- eller udledningsanlæg.
  • Ansøgning om etablering af helt eller delvist nedgravet samletank.
  • Ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirensningsanlæg.

 

Selvbetjening:

Bygge- og miljøansøgning

Når du skal starte et byggeprojekt som for eksempel opførelse af en ny garage, tilbygning af udestue, nyt etageboligbyggeri, nyt enfamiliehus, nedrivning af maskinhus, så skal projektet ansøges eller anmeldes hos kommunen.

Det gælder også når du skal starte et miljøprojekt som etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg i det åbne land, oprensning og udvidelse af sø, etablering af ny sø, indvindingsanlæg til drikkevand, indvinding af vand til markvanding eller anmeldelse af olietank.

Du skal logge ind med NemID på selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, for at starte dit projekt. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her. Du vil blive guidet hele vejen gennem dit projekt trin for trin. Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel. Du kan finde oplysninger om bl.a.

  • Kommune- og lokalplaner
  • By- og landzonebestemmelser
  • Byggelinjer, fredningslinjer mv.

Forhold som drikkevandsinteresser eller mistanke om jordforurening på stedet, bliver også vist. Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Husk at have relevante tegninger og andre dokumenter klar i pdf-format, da de skal vedhæftes projektet. Du kan til enhver tid gemme din ansøgning og vende tilbage til den på et senere tidspunkt.

Du kan eventuelt læse vores guide inden du går i gang med udfylde din ansøgning. Der er en guide til at starte et nyt projekt og en til at eftersende oplysninger.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu