Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Spildevand i det åbne land

I det åbne land, hvor der ikke er kloakeret, har hver ejendom sit eget spildevandsanlæg. Det består af en samletank eller en bundfældningstank, eventuelt efterfulgt af en eller anden form for rensning og med efterfølgende nedsivning i jorden eller udledning til et naturområde, også kaldt en recipient.

For at forbedre tilstanden i vandløb og søer, er det blevet besluttet, at nogle ejendomme, i det åbne land, skal rense spildevand bedre. Derfor kan Kommunen stille krav om nyt spildevandsanlæg, de steder hvor det konstateres, at spildevandsanlægget ikke overholder gældende lovgivning og regler, eller for eksempel ved ombygning. Under alle omstændigheder vil husejere blive kontaktet af Kommunen inden eventuelle krav bliver stillet.

Er der blevet stillet krav til din ejendom?

Hvis der bliver stillet krav til din ejendom, skal du vælge et spildevandsanlæg der opfylder kravene i dit område. Forskellige rensningsløsninger kan også bruges sammen, alt efter jordbund, grundvand, plads og behov. En bundfældningstank indgår altid i anlægget.
Regnvand skal afledes separat. Mulighederne for afledning af regnvand ses her:

Afledning af regnvand
 

De mulige rensningsløsninger for spildevand på egen grund er:

Har du modtaget et påbud?

Hvis du modtager et påbud om at forbedre spildevandsrensning på din grund, kan du søge om en afdragsordning og fastsættelse af minimumsfrist, mere info findes under hjælpeordning.

Hjælpeordning

Du har også mulighed for at indgå i et kontraktligt medlemskab af forsyningsselskabet Rebild Vand og Spildevand A/S. Dette betyder at forsyningsselskabet etablerer et renseanlæg og sørger for driften af dette, og du betaler tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag og abonnementsafgift.

Du kan få mere info ved at kontakte

Forsyningsselskabet

Ændring af private spildevandsanlæg eller nyt anlæg kræver tilladelse fra Rebild Kommune

Ansøgningen skal være udformet som et kloakprojekt af en autoriseret kloakmester, og indsendes gennem Byg og Miljø (BOM) - Se nederst.

Anlægget skal færdigmeldes til Rebild Kommune efter endt arbejde, eller via selvbetjeningen Byg og Miljø (BOM). Færdigmeldingen omfatter en færdigmeldingsblanket og en opdateret kloaktegning udført af en autoriseret kloakmester.

Liste over autoriserede kloakmestre

Selvbetjeningsløsning

  • Ansøgning om etablering af nedsivnings- eller udledningsanlæg.
  • Ansøgning om etablering af helt eller delvist nedgravet samletank.

Når du skal starte et byggeprojekt som for eksempel opførelse af en ny garage, tilbygning af udestue, nyt etagebolig-byggeri, nyt enfamiliehus, nedrivning af maskinhus, så skal projektet ansøges eller anmeldes hos kommunen.

Det gælder også når du skal starte et miljøprojekt som etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg i det åbne land, oprensning og udvidelse af sø, etablering af ny sø, indvindingsanlæg til drikkevand, indvinding af vand til markvanding eller anmeldelse af olietank.

Du skal logge ind med MitID på selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, for at starte dit projekt. Du vil blive guidet hele vejen gennem dit projekt trin for trin. Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel. Du kan finde oplysninger om bl.a.

  • Kommune- og lokalplaner
  • By- og landzonebestemmelser
  • Byggelinjer, fredningslinjer mv.

Forhold som drikkevandsinteresser eller mistanke om jordforurening på stedet, bliver også vist. Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Husk at have relevante tegninger og andre dokumenter klar i pdf-format, da de skal vedhæftes projektet. Du kan til enhver tid gemme din ansøgning og vende tilbage til den på et senere tidspunkt.

Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Monsido - statistik

Cookieinformation