Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Rebild sætter fri - Velfærdsaftale på dagtilbudsområdet

Rebild er én ud af to kommuner i landet, som er udvalgt af regeringen til at være sat fri på dagtilbudsområdet i tre år. Velfærdsaftalen trådte i kraft i Rebild Kommune d. 1. juni 2021 og er gældende til september 2024.

Velfærdsaftalen betyder, at dagtilbuddene i de kommende tre år vil være fritaget for en omfattende række nationale og kommunale regler og retningslinjer. I stedet bliver det i højere grad op til de enkelte tilbud - sammen med forældre og børn - at udvikle netop det dagtilbud, som man sammen drømmer om lokalt.

Statsminister Mette Frederiksen præsenterede velfærdsaftalen som en 'vild idé'. I Rebild er vi stolte af den tillid, som vi har fået fra regeringen til at udleve statsministeriets ambitioner for velfærdsaftalerne. Samtidig har vi stor tillid og tiltro til, at friere rammer til vores dygtige medarbejdere og engagerede forældre vil skabe øget kvalitet i vores dagtilbud. 

Vi er glade for at være være udpeget som velfærdskommune og ser frem til et rigtigt spændende arbejde omkring udvikling af kvalitet i vores dagtilbud.

Tidligere Borgmester Leon Sebbelin udtrykte, at han glædede sig til at forfølge statsministerens tanker om 'den vilde idé':

"Vi starter nu en proces i Rebild Kommune, hvor medarbejdere, forældre og ledere får lov at tænke vilde idéer til fremtidens dagtilbud. På denne måde ønsker vi at frisætte energi og innovationskraft til at tænke helt nyt." 

Mål og retning

Politikkerne sætter mål og retning for dagtilbuddene, men hvordan man vil nå målene er op til de lokale dagtilbud. I Rebild har politikerne valgt at tage udgangspunkt i de eksisterende politikker og strategier for området af hensyn til den involverende proces, der ligger bag dem. Disse politikker og strategier er kondenseret til 5 grundlæggende målsætninger for dagtilbuddene under velfærdsaftalen.

Vi tænker frit

Den lokale proces
Tillid og frihed til de dygtige medarbejdere og engagerede forældre er nøgleordene i arbejdet med velfærdsaftalen i Rebild. Friheden er dagtilbuddenes - og der skal gives plads til fagligheden og den professionelle dømmekraft. Det er lokalt, at der skal eksperimenteres, tænkes frit og prøves nyt gennem involvering af både børn, forældre og medarbejdere. I Rebild er vi nysgerrige på potentialer og udfordringer i frisættende ledelse, og det at arbejde frisættende. Herunder hvilke muligheder det rummer og betyder for udviklingen af kvalitet i dagtilbuddene.

Tidligere Borgmester Leon Sebbelin understreger:

 "Tillid er et nøgleord i velfærdsaftalen: Tillid til medarbejdernes faglighed og dedikation, tillid til ledernes kompetencer og ansvarlighed og tillid til forældrenes engagement og overblik. Det er en forudsætning for at indfri ambitionerne. Og tilliden skal komme både fra regeringen, fra byrådet og fra forvaltningen."

Det brede perspektiv

Med velfærdsaftalen er vi sat fri fra regler i dagtilbudsloven. I Rebild ønsker vi at udnytte den enestående mulighed til at gentænke vores kommunale praksis i og omkring dagtilbud. Det gør vi ved at have et bredt perspektiv på frisættelse af dagtilbuddene. Det betyder, at der også kigges på samarbejdet med sundhedsplejerskerne, familieafdelingen, PPR og skolerne. De er alle vigtige samarbejdspartnere omkring børnene før, under og efter deres tid i dagtilbud. I Rebild arbejder vi på at frisætte alle disse faggruppers indsats i dagtilbuddene så vidt muligt. Vi forventer, at det kan understøtte det brede børneperspektiv.

Tilsyn

Med Rebild kommunes indgåelse af velfærdsaftale på dagtilbudsområdet er regler og retningslinjer for det kommunale tilsyn med dagtilbud ændret. Kommunalbestyrelsen har fortsat ansvaret for dagtilbuddene og skal ligeledes fortsat føre tilsyn efter dagtilbudsloven, men velfærdsaftalen rummer også nye muligheder for tilsyn, som Rebild Kommune ønsker at udnytte det fulde potentiale af. Se rammer for det pædagogiske tilsyn her

Kvalitet og evaluering

Regeringens ambitioner om et velfærdsløft på dagtilbudsområdet er tydelige og høje, og at være udvalgt som velfærdskommune forpligter. Opfølgning på lokale erfaringer og resultater forventes til at tegne fremtidens dagtilbud og styrke velfærden på tværs af landet.

En vigtig pointe i velfærdsaftalen er, at de fravegne statslige og kommunale regler ikke blot erstattes af nye regler, så dagtilbuddene ikke opnår den ønskede frihed. Arbejdet med kvalitet og evaluering skal ikke opleves som unødigt belastende, men givtigt i forhold til at arbejde forandrende med praksis.

På den baggrund arbejdes der løbende med kvalitet og evaluering i den tre-årige aftaleperiode - både lokalt, kommunalt og nationalt.

Den fælles nationale evalueringsramme varetages af Børne- og Undervisningsministeriet og VIVE - det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd.

Lokalt fokuseres på det pædagogiske arbejde og de lokale initiativer, prøvehandlinger og eksperimenter, som igangsættes i et samarbejde mellem ledere, medarbejdere, børn og forældre med målet at skabe kvalitet og det bedst mulige dagtilbud for børnene. Børneperspektivet og børnenes stemmer er centrale, når betydningen af frisættelsen skal evalueres i relation til deres trivsel, læring og udvikling. Intentionen er, at det lokale arbejde med kvalitet og evaluering vil styrke dagtilbuddenes vidensgrundlag samt understøtte pædagogiske refleksioner og målrette lokale tiltag i dagtilbuddene, som kan være forandrende for praksis.

Derudover arbejdes med kvalitet og evaluering på tværs af dagtilbuddene gennem videns- og erfaringsopsamlinger i processen. Det er tanken, at processen løbende justeres og tilpasses, så arbejdet med velfærdsaftalen hele tiden opleves udviklende og meningsfuldt for børn, forældre, medarbejdere og ledere. Vedhæftet procesnotat for arbejdet med kvalitet og evaluering under velfærdsaftalen i Rebild Kommune er derfor et dynamisk arbejdsredskab, som rummer og muliggør at arbejde frisættende i hele den tre-årige aftaleperiode. 

"velfærdsaftale_pige"

Essay no. I - at være fri til...

Essayet er forsøg på at skrive om frihedsforsøget i Rebild Kommune knap et år inde i aftaleperioden. Essayet rummer ikke konklusioner eller endegyldige svar. I stedet inviteres du som læser ind i et refleksionsrum af tanker om dagtilbuddenes møde med friheden, om ansvaret og tvivlen der følger med friheden, om at lede gennem sproget, om fællesskab og tillid, og om hvordan dagtilbuddene i Rebild nu ser friheden som en gave til at løfte kvaliteten.

Videointerviews

Inspirationsaften - vi tænker frit, vildt og på tværs d. 10. marts 2022
120 ledere af dagtilbud, medarbejdere, forældre, kultur- og naturformidlere samt andre aktører var samlet til en fælles inspirationsaften. Velfærdsaftalen er en unik anledning til at nytænke vores dagtilbud - også i forhold til tværgående samarbejder med henblik på at skabe kvalitet for vores børn i kommunen. Se interviews fra aftenen:

Centerchef for Børn og Unge - Lene Hvilsom Larsen
Centerchef for Sundhed, Kultur og Fritid - Lotte Holt Worup
Samling af interviews med deltagere

Lederinterview om frisættende ledelse
Bliv klogere på, hvordan frisættelse påvirker et leder-mindset, når en af vores dagtilbudsledere fortæller om velfærdsaftalen set fra et ledelsesperspektiv:  

Monica Beier - Dagtilbudsleder i Skørping
 

Kvalitet i børnehøjde
Målet med velfærdsaftalen er at løfte kvaliteten af velfærden, men hvad er egentlig kvalitet? Hvordan opleves kvalitet af børn, forældre, medarbejdere og ledere? Det er dagtilbuddene i gang med at undersøge. De er startet med børnene! Se dialog mellem pædagog og en børnegruppe på 4 år fra Skovtrolden i Skørping.

Dialog om talebobler

Frisættelse og afbureaukratisering i hele kommunen

De gode erfaringer fra arbejdet med velfærdsaftalen og frisættelse på dagtilbudsområdet spreder sig i hele kommunen. Den 21. september 2023 godkendte byrådet en fælles aftale om frisættelse og afbureaukratisering gældende for hele kommunen. Aftalen er et politisk og administrativt afsæt for en fælles proces, som skal medvirke til at medarbejderne i højere grad sættes fri til at fokusere på kerneopgaven.

Monsido - statistik

Cookieinformation